SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 20. Petak, 4. srpnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

35.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/2010 i 143/2012), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/2011 i 144/2012) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13,13/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 3. srpnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Nekretnine označene kao k.č.br. 3774, u naravi staro groblje, površine 150 čhv, k.č.br. 3775, u naravi crkva, površine 12 čhv, k.č.br. 6527, u naravi groblje, površine 1573 čhv, te k.č.br. 6528/1, u naravi pašnjak površine 565 m2, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, z.k.ul. PI, k.o.Grobnik, kao javno dobro.

Članak 2.

Predmetne nekretnine u naravi predstavljaju sastavne dijelove groblja »Grobnik« i starog groblja na predjelu Kalvarija u Gradu Grobniku koja su, sukladno čl. 2. Zakona o grobljima, komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze.

Slijedom naprijed navedenog, Općinsko vijeće Općine Čavle ukida status javnog dobra na nekretninama označenim kao k.č.br. 3774, u naravi staro groblje,površine 150 čhv, k.č.br. 3775, u naravi crkva,površine 12 čhv, k.č.br. 6527, u naravi groblje, površine 1573 čhv, te k.č.br. 6528/ 1 u naravi pašnjak površine 565 m2, upisanim u z.k.ul. PI, k.o. Grobnik.

Članak 3.

Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci će u odnosu na nekretnine iz članka 1. ove Odluke, isključene iz statusa javnog dobra, izvršiti brisanje javnog dobra i izvršiti upis prava vlasništva istih na ime i u korist Općine Čavle.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/11

Ur. broj: 2170-03-14-01-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr