SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 20. Petak, 4. srpnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

37.

Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski,koga zastupa gradonačelnik Oleg Butković, dipl.ing. s jedne strane (u daljnjem tekstu: GRAD), kao nositelj izrade,

i

Vlade i Marica Bernardis iz Novog Vinodolskog, Povilska 25, Paval i Rina Domijan iz Crikvenice, Braće Buchoffer 18,(u nastavku teksta: Investitori), kao osiguravatelj sredstava zaključili su sljedeći

UGOVOR BR.09/07-14
o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja
Porto Teplo 1, UPU 17,T13

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je predmet ovog Ugovora financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1, UPU17, T13 (u daljnjem tekstu: Plan), te s tim u vezi reguliranje međusobnih odnosa između Grada i Investitora.

Osnov za zaključenje ovog Ugovora utvrđen je člankom 167.Zakona o prostornom uređenju (N.N. 153/13)(u daljnjem tekstu: Zakon) i člankom 16.Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo, UPU17, T13 (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/14) (u daljnjem tekstu:Odluka).

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju:

1) da su Investitori dana 30. 4. 2014. godine Pismom namjere za pokretanje postupka izrade Plana izrazili namjeru da u cijelosti financiraju izradu Plana radi realizacije projektnih ciljeva u okviru obuhvata Plana,

2) da je Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski osiguralo mogućnost izrade i donošenja Plana na 10. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2014. godine, donijelo Odluku i prihvatilo da izradu Plana financiraju Investitori te Zaključkom ovlastilo gradonačelnika na zaključenje ovog Ugovora,

3) da su Investitori suvlasnici zemljišta u obuhvatu Plana i to na k.č.br. 3358/1 K.O. LEDENICE i da stoga mogu, sukladno Zakonu, u cijelosti financirati izradu Plana, izravno odabrati i platiti izrađivača Plana,

4) da je prihvaćeno da izrađivač plana bude Urbanistica d.o.o. iz Zagreba, Đorđićeva 5/II,

5) da će Investitori predati Urbanistica d.o.o. - izrađivaču Plana posebnu geodetsku podlogu za obuhvat Plana.

Članak 3.

GRAD se obvezuje donijeti Plan, na način propisan Zakonom i važećim provedbenim propisima.

Obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta, te rok izrade Plana, određeni su Odlukom.

Rokovi izrade propisani Odlukom ne obuhvaćaju radnje i aktivnosti koje treba provesti GRAD u postupku donošenja Plana: prikupljanje prethodnih zahtjeva nadležnih tijela i osoba koji sudjeluju u njegovoj izradi, utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu, organiziranje javne rasprave, usvajanje izvješća s javne rasprave, utvrđivanje konačnog prijedloga Plana i donošenje Plana. GRAD se obvezuje aktivnosti iz ovog stavka provoditi na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana.

Članak 4.

GRAD prihvaća bespovratno financiranje Plana i ne preuzima nikakve obveze u odnosu na Investitore u pogledu konačnih rješenja koja će biti de?nirana Planom, već će prvenstveno voditi računa da se Planom optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom, važećim provedbenim propisima i dokumentima GRADA.

Članak 5.

Investitori će u cijelosti financirati izradu Plana, kao i sve stručne podloge za područje obuhvata Plana, ako se eventualno pokaže potreba u tijeku izrade Plana.

Investitori će zaključiti poseban ugovor s izrađivačem Plana i eventualno drugim pružateljima usluga izrade potrebnih dokumenata u postupku donošenja Plana.

Plan i svi dokumenti izrađeni za potrebe izrade Plana ostaju u trajnom vlasništvu GRADA.

Članak 6.

Praćenje i koordinaciju međusobnih aktivnosti vezanih uz ovaj Ugovor i donošenje Plana od strane GRADA obavljat će pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i razvoj Vesna Mrzljak i Nives Antić stručni suradnik za urbanizam.

Članak 7.

Ukoliko bi neka od odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru ispostavila neka pravna praznina, to ne dira u valjanost ostalih odredbi. Ugovorne strane se obvezuju, da će u tom slučaju Ugovor izmijeniti ili dopuniti odgovarajućom odredbom, koja je najbliža onome što su ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno ono što bi po smislu i svrsi Ugovora bile ugovorile, da su nevaljanu odredbu odnosno ugovornu prazninu imale u vidu.

Članak 8.

GRAD će:

-surađivati s IZRAĐIVAČEM u cilju pravodobne i kvalitetne izrade Plana i provoditi stručni nadzor po potrebi;

-prikupljati i ishodovati potrebne suglasnosti, uvjete i mišljenja od javnopravnih tijela;

-organizirati suradnju IZRAĐIVAČA s tijelima uprave i javnopravnim tijelima;

-te izvršavati propisane obveze iz svoje nadležnosti.

Članak 9.

U slučaju raskida ovog Ugovora, Investitori nemaju pravo na povrat do tada učinjenih troškova.

Članak 10.

Ukoliko Investitori ne postupe sukladno obvezama i uvjetima iz članka 3. i 4. ovog Ugovora GRAD može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor uz slanje drugoj ugovornoj strani preporučene obavijesti, te će se time Ugovor smatrati raskinutim.

Članak 11.

Ugovorne strane suglasne su da u sporovima koji se ne budu mogli riješiti sporazumno, odlučuje nadležni sud.

Članak 12.

Sastavni dio ovog Ugovora čini Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1, UPU17, T13 (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/14).

Članak 13.

Ovaj Ugovor zaključen je u pet (5) istovjetnih primjeraka, i to dva (2) za potrebe GRADA i tri (3) za potrebe Investitora.

Temeljem odredbe članka 167. stavak 5. Zakona ovaj Ugovor objavit će se u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Članak 14.

U znak preuzimanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog vlastoručno potpisuju.

Klasa: 940-02/14-20/16

Ur. broj: 2107/02-07-14-5

Novi Vinodolski, 2. srpnja. 2014.

ZA INVESTITORE:
ZA NOSITELJA IZRADE PLANA:

Vlado Bernardis v.r. Gradonačelnik

Marica Bernardis v.r. Oleg Butković, dipl. ing. v.r.

Paval Domijan v.r.

Rina Domijan v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=897&mjesto=51250&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr