SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 19. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

36.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine Republike Hrvatske broj 41/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, dana 27. lipnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo gradonačelnika, te se uređuje sastav Savjeta, broj članova, djelokrug i način rada Savjeta.

Članak 2.

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača smatraju se:

1. javna vodoopskrba i javna odvodnja,

2. obavljanje dimnjačarskih poslova,

3. prijevoz putnika u javnom prometu,

4. prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 3.

Savjet se osniva s ciljem da:

-prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Novi Vinodolski,

-predlaže gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Novi Vinodolski,

-razmatra i daje mišljenje gradonačelniku na prijedlog cijena javnih usluga na području Grada Novi Vinodolski,

-prati stanje i daje mišljenje gradonačelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način,

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga.

Članak 4.

Savjet čine predsjednik i četiri člana, a imenuje ih gradonačelnik Grada Novi Vinodolski posebnim rješenjem na vrijeme dok traje njegov mandat.

Članovi Savjeta su:

-predstavnik Grada Novi Vinodolski, predsjednik Savjeta,

-predstavnik Komunalnog trgovačkog društva Vodovod Žrnovnica d.o.o., član,

-predstavnik Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o., član,

-predstavnik Grada Novi Vinodolski, član i

-predstavnik udruge potrošača, član.

Članak 5.

Mandat članu Savjeta prestaje prije isteka roka iz članka 4. stavka 1. ove Odluke u sljedećim slučajevima:

-danom zaprimanja pisane ostavke,

-danom razrješenja od strane gradonačelnika,

-ako prestane biti članom Udruge za zaštitu potrošača,

-smrću.

Umjesto člana Savjeta kojemu je članstvo prestalo, novi član se imenuje u roku od 30 dana.

Članak 6.

Savjet radi na sjednicama, koje saziva predsjednik Savjeta i koji predlaže dnevni red, te predsjedava i upravlja sjednicom i popisuje akte što ih donosi Savjet.

Sjednica se može održati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti donosi zaključke i preporuke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice, iznijete prijedloge, te akte donijete po točkama dnevnog reda. Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni na sjednicu pozvati i osobe koje mogu pridonijeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Članak 7.

Sjednicu saziva predsjednik Savjeta prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 7 dana nakon dobivanja prijedloga cijena javnih usluga na koje svoju suglasnost treba dati gradonačelnik ili nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Poziv s materijalima za održavanje sjednice dostavlja se u pravilu 5 dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

Članak 8.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova za rad u Savjetu u skladu s odlukom Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski, kojom se uređuje pravo na naknadu troškova za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 9.

Administrativne poslove potrebne za rad Savjeta, obavlja upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo Grada Novi Vinodolski.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/09 i 4/10).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 333-01/14-01/3

Ur. broj: 2107/02-04-14-2

Novi Vinodolski, 27. lipnja 2014.

GRAD NOVI VINODOLSKI

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=896&mjesto=51250&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr