SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 19. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

106.

Na temelju članka 29. stavka 7. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09 i 14/14), članka 9. stavka 2. i 3. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/10 i 9/ 14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84, Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) na prijedlog Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 »Tramuntana«, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj dana 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014. godine donijela je

ODLUKU
o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta
broj VIII/130 »Tramuntana«

Članak 1.

Najpovoljnija ponuda za zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 »Tramuntana« na otoku Cresu, ukupne površine 5.241 ha, je ponuda ponuditelja-lovačkog društva »Orebica« iz Cresa, Šetalište XX. travnja bb (u daljnjem tekstu: Lovačko društvo »Orebica«).

Članak 2.

Lovačkom društvu »Orebica« daje se u zakup zajedničko otvoreno lovište broj VIII/130 »Tramuntana« na vrijeme od 10 lovnih godina do 31. ožujka 2024. godine.

Članak 3.

Lovačko društvo »Orebica« dužno je plaćati godišnju lovozakupninu u iznosu od 15.000,00 kn (slovima: petnaesttisuća kuna i ništa lipa).

Jamčevina koju je položilo Lovačko društvo »Orebica« u iznosu od 6.000,00 kn (slovima: šesttisućakuna i ništa lipa) uračunava se u lovozakupninu za prvu lovnu godinu.

Članak 4.

Ovlašćuje se župan Primorsko-goranske županije da s Lovačkim društvom »Orebica« najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke zaključi ugovor o zakupu zajedničkog otvorenog lovišta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Lovačko društvo »Orebica« dužno je prije zaključivanja ugovora o zakupu Primorsko-goranskoj županiji dostaviti jamstvo banke ili avaliranu mjenicu banke u iznosu ponuđene godišnje lovozakupnine.

Članak 6.

Lovačko društvo »Orebica« dužno je, nakon zaključivanja Ugovora, izvršiti sljedeće:

. u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o zakupu uplatiti 50% godišnje lovozakupnine;

. od Ministarstva zaštite okoliša i prirode ishoditi uvjete zaštite prirode i iste ugraditi u lovnogospodarsku osnovu;

. u roku od 90 dana od dana zaključivanja ugovora o zakupu donijeti lovnogospodarsku osnovu sukladno Zakonu o lovstvu.

Članak 7.

Ukoliko Lovačko društvo »Orebica« odustane od zaključenja ugovora o zakupu ili ne donese lovnogospodarsku osnovu u roku iz članka 6. ove Odluke, Primorsko-goranska županija će jednostrano raskinuti ugovor o zakupu i ponovno raspisati javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije od 27. ožujka i 3. travnja 2014. godine osnovana je Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 »Tramuntana« (»Službene novine«, broj 9/14).

Dana 14. svibnja 2014. godine Komisija je objavila 2. javni natječaj za davanje u zakup predmetnog lovišta u dnevnim novinama »Novom listu« i na web stranicama Primorsko-goranske županije.

Komisija je javnom otvaranju pristiglih ponuda pristupila dana 27. svibnja. 2014. godine kojom prilikom je utvrđeno da su na objavljeni javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 »Tramuntana«, u ostavljenom roku, pristigle tri ponude i to ponuda:

Ponuditelja - Lovačko društvo »Orebica« Cres

Ponuditelja - Lovačka udruga »Kvarner«, Viškovo

Ponuditelja - Forst Eibenstein HR - hunting & forest d.o.o. Varaždinske Toplice

Nakon izvršenog pregleda i ocjene dostavljenih ponuda Komisija je većinom glasova utvrdila da je samo jedan ponuditelj - Lovačko društvo »Orebica« Cres u sklopu dostavljene ponude priložio svu potrebnu dokumentaciju i slijedom toga predložila Županijskoj skupštini da donese odluku o izboru najpovoljnije ponude ponuditelja lovačkog društva »Orebica« iz Cresa, odnosno Odluku o davanju u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 »Tramuntana«.

Člankom 29. stavkom 7. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09 i 14/14) propisano je da odluku o davanju lovišta u zakup donosi nadležno tijelo - Županijska skupština.

Sukladno prethodno navedenom odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-107

Rijeka, 26. lipnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=896&mjesto=00001&odluka=106
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr