SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 19. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

101.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 5. stavka 1. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Gradsko kupalište« u Crikvenici (»Službene novine« broj 29/07), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti GKTD »Murvici« d.o.o.
na davanje potkoncesija na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže Gradsko
kupalište u Crikvenici

Članak 1.

Daje se suglasnost GKTD »Murvici« d.o.o. iz Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1/II da kao koncesionar na plaži »Gradsko kupalište« u Crikvenici temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342-01/07-02/8, URBROJ: 2170/1-10/ 9-07-15 od 1. rujna 2007. godine) i Dodatka Ugovora o koncesiji (KLASA: 342-01/07-02/8, URBROJ: 2170/1-10/ 12-10-50 od 7. srpnja 2010. godine) sklopi ugovore o potkoncesiji na rok do 01. listopada 2014. godine sa slijedećim pravnim osobama:

1. trgovačkim društvom »Kirica« d.o.o. iz Crikvenice, Tina Ujevića 22/3, OIB 62414030019 za obavljanje slijedećih djelatnosti:

. 1 mikrolokacija za zabavne igre;

. 1 mikrolokacija za sportske igre (stolni tenis, trampolin, odbojka na pijesku);

. 3 mikrolokacije za ugostiteljstvo s pripadajućom terasom;

. 4 mikrolokacije za ambulantnu prodaju sladoleda, pića, fast food, tiskovina, cigareta i sl.;

. 1 mikrolokacija za prodaju plažnih rekvizita;

. 1 mikrolokacija za prodaju voća i povrća;

. 1 mikrolokacija za masažu i sl.;

. 2 mikrolokacija za iznajmljivanje pedalina;

. 1 mikrolokacija za 2 glisera s pripadajućom opremom (padobran, skije, banana, tuba, flyfish, wakeboard i sl.);

. 2 mikrolokacije za iznajmljivanje suncobrana i ležaljki;

na površini sukladno Grafičkom prikazu na kopiji katastarskog plana sa prikazom koncesija i prijedlozima površina za dodjelu potkoncesija, izrađen u ožujku 2014. godine od trgovačkog društva Gea d.o.o. iz Dramlja u mjerilu 1:500,

2. trgovačkim društvom »Neptun Vaman« d.o.o. iz Crikvenice, Braće dr. Sobol 2/a, OIB 68624348727 za obavljanje sljedećih djelatnosti:

. 1 mikrolokacija za zabavne igre;

. 1 mikrolokacija za sport i animaciju;

. 1 mikrolokacija za ugostiteljstvo s pripadajućom terasom;

. 3 mikrolokacije za ambulantnu prodaju sladoleda, pića, fast food, tiskovina, cigareta i sl.;

. 1 mikrolokacija za prodaju plažnih rekvizita;

. 1 mikrolokacije za iznajmljivanje suncobrana i ležaljki;

. 1 mikrolokacija za prodaju pekarskih proizvoda i sl.;

. 1 mikrolokacija za prodaju voća i povrća;

. 1 mikrolokacija za masažu i sl.

na površini sukladno Grafičkom prikazu na kopiji katastarskog plana s prikazom koncesija i prijedlozima površina za dodjelu potkoncesija, izrađen u ožujku 2014. godine od trgovačkog društva Gea d.o.o. iz Dramlja u mjerilu 1:500.

Grafički prikaz područja korištenja potkoncesija sastavni je dio svakog pojedinog ugovora o potkoncesiji.

Članak 2.

Koncesionar je dužan naknadu za potkoncesiju koju će sklopiti s pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke obračunati razmjerno vrijednosti prema kojoj je dana koncesija.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu Gradsko kupalište u Crikvenici (»Službene novine« broj 29/07) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/07-02/8 i URBROJ: 2170/1-10/9-07-15 od 1. rujna 2007. godine) ostaju na Ovlašteniku koncesije.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja pojedinog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak svakog dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-95

Rijeka, 26. lipnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=896&mjesto=00001&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr