SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 19. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

99.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 12. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 25/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža
u pojasu od hotela Jadran do kraja autokampa
Njivice u Njivicama, Općina Omišalj

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. iz Njivica, Primorska cesta bb, da kao koncesionar na plažama, temeljem Ugovora broj: P 008/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj od 2. rujna 2013. godine, sklopi ugovore o potkoncesiji na rok do 31. listopada 2014. godine sa slijedećim trgovačkim društvima i obrtima:

1. VIS VITAE d.o.o., za pružanje usluge masaže na dvije lokacije ukupne površine od 12 m2,

2. OBRT READ vlasnika READ KHARBOUTLY za jedan štand za prodaju suvenira i nakita na površini od 5 m2,

3. USLUŽNI OBRT ADRIA vlasnika MARIA MARIĆA za iznajmljivanje 150 ležaljki i suncobrana na ukupnoj površini od 2775 m2,

4. VIK d.o.o., za iznajmljivanje plovila, 10 pedalina na ukupnoj površini od 100 m2,

5. MD-TIM j.d.o.o. za pružanje usluga jednog vodenog parka na ukupnoj površini od 300 m2,

Sastavni dio ove Odluke su Grafički prikazi područja potkoncesija ucrtani na katastarski plan u mjerilu 1:1500 izrađeni od Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. u svibnju 2014. godine koji se ne objavljuju.

Članak 2.

Koncesionar je dužan naknadu za potkoncesiju koju će sklopiti s fizičkim odnosno pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke obračunati razmjerno vrijednosti prema kojoj je dana koncesija, a prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod Koncesionara te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj (»Službene novine« broj 25/13), i Ugovora broj: P 008/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj od 2. rujna 2013. godine ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije originalni primjerak ili ovjerenu presliku svakog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-91

Rijeka, 26. lipnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=896&mjesto=00001&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr