SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 19. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

98.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 5. stavka 1. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 4/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o.
na davanje potkoncesija na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Stolist d.o.o. iz Rijeke, Agatićeva 6/II, da kao koncesionar na plaži Kaštel u Crikvenici temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342- 01/12-02/4, URBROJ: 2170/1-07-02/2-13-27 od 1. ožujka 2013. godine) sklopi ugovore o potkoncesiji sa slijedećim fizičkim osobama:

1. Erikom Matkovićem, vlasnikom obrta »VICTUS« iz Crikvenice, Ivana Skomerže 2, OIB: 95149722591 za obavljanje djelatnosti pružanja usluge masaže na k.č. 8568 k.o. Crikvenica ukupne površine 12 m2 na rok do 1. lipnja 2015. godine, na lokaciji označenoj brojem 3 na grafičkom prikazu plaže Kaštel.

2. Mislavom Pavelićem, vlasnikom obrta za turizam »Aqua sport 2« iz Ičića, Ladeti 4, OIB: 87027891356 za obavljanje djelatnosti aquaparka na vodi na rok do 1. lipnja 2016. godine, na lokaciji označenoj brojem 1 na grafičkom prikazu plaže Kaštel.

3. Senadom Makovićem, vlasnikom obrta za trgovinu na malo »SENAD« iz Dramlja, Kačjak bb, OIB: 05733755319 za postavljanje kioska i obavljanje djelatnosti prodaje plažnog asortimana i suvenira na k.č. 8565 k.o. Crikvenica na rok do 1. lipnja 2015. godine, lokaciji označenoj brojem 2 na grafičkom prikazu plaže Kaštel.

Grafički prikaz područja korištenja potkoncesija sastavni je dio svakog pojedinog ugovora o potkoncesiji.

Članak 2.

Koncesionar je dužan naknadu za potkoncesiju koju će sklopiti s fizičkim osobama iz članka 1. ove Odluke obračunati razmjerno vrijednosti prema kojoj je dana koncesija.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 4/13) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel, Grad Crikvenica (KLASA: 342-01/12-02/4, URBROJ: 2170/1-07-02/2-13-27 od 1. ožujka 2013. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja pojedinog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak svakog dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-89

Rijeka, 26. lipnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=896&mjesto=00001&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr