SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 18. Petak, 20. lipnja 2014.
OPĆINA VRBNIK

14.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09 - Zakona o vodama, 49/11, 84/11 - Zakona o cestama, 90/11- zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12, 56/13 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, 94/13 - Zakona o održivom gospodarenju otpadom i 153/13), članka 18. Odluke o uvjetima obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinske vijeće Općine Vrbnik na svojoj 8. sjednici koja je održana 11. lipnja 2014., donosi

ODLUKU
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
poslova održavanja zelenih površina na području
naselja Vrbnik, Risika i Garica

Članak 1.

Ugovor za obavljanje poslova održavanja zelenih površina na području naselja Vrbnik, Risika i Garica sklopit će se s:

KOMUNALNE USLUGE LUMIN KRK
Vl. Dubravko Frgačić Vršanska 26B 51500 Krk

Članak 2.

Ugovor za obavljanje poslova održavanja zelenih površina na području naselja Vrbnik, Risika i Garica sklopit će se na vrijeme od 4 godine i to od 2014.-2018.godine.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj iz članka 1. ove Odluke dužan je poslove obavljati po cijenama koje su navedene u dokumentaciji provedenog postupka prikupljanja ponuda i prihvaćene su od strane Općinskog vijeća.

Godišnja cijena za obavljanje poslova održavanja zelenih površina na području naselja Vrbnik, Risika i Garica iznosi 159.996,94 kn (sto pedeset devet tisuća i devetsto devedeset šest kuna i devedeset četiri lipe), bez PDV-a.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Vrbnik da može s odabranim ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke sklopiti ugovor o održavanju zelenih površina na području naselja Vrbnik, Risika i Garica.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se prava i obveze potpisnika ugovora.

Članak 5.

Temeljem članka 15. stavka (7) Zakona o komunalnom gospodarstvu protiv ove odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/14-01/03

Ur. broj: 2142-07-03-14-7

Vrbnik, 11. lipnja 2014.

Predsjednik Općinskog vijeća

Slavko Zahija, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr