SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 18. Petak, 20. lipnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

33.

Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« 41/14) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 10. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se osnivanje Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), djelokrug rada, postupak izbora članova i zamjenika članova te druga pitanja od značenja za rad Savjeta mladih.

Članak 2.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Novog Vinodolskog i osniva se s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih te aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Novog Vinodolskog.

Članak 3.

Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Novog Vinodolskog, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih i zamjenika člana Savjeta mladih.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 5.

Odluku o osnivanju Savjeta mladih donosi Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), u skladu sa Zakonom o savjetima mladih i Statutom Grada Novog Vinodolskog.

Članak 6.

Odlukom o osnivanju Savjeta mladih uređuje se:

- broj članova Savjeta mladih,

- način izbora članova Savjeta mladih,

- rokovi provedbe izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih,

- rad Komisije za provjeru valjanosti kandidatura i izradu liste valjanih kandidatura,

- način utjecaja Savjeta mladih na rad Gradskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima,

- način financiranja rada i programa Savjeta mladih te osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad,

- pravo na naknadu troškova za sudjelovanje u radu Savjeta mladih sukladno članku 21. stavak 3. Odluke.

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 7.

Savjet mladih ima pet članova uključujući predsjednika i zamjenika.

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MLADIH

Članak 8

Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće temeljem Zakona i Odluke.

Gradsko vijeće temeljem Odluke pokreće postupak biranja članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 20 mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 3. ovoga članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Članak 9.

Postupak izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura kojeg u ime Gradskog vijeća objavljuje i provodi Komisija za izbor i imenovanje

Javni se poziv za isticanje kandidatura objavljuje na mrežnim stranicama Grada Novog Vinodolskog i u sredstvima javnog priopćavanja.

Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura propisane ovim Zakonom, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanje obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura po abecednom redu.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću te se objavljuju na mrežnim stranicama Grada Novog Vinodolskog.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko po odluci o osnivanju Savjeta mladih ima članova Savjeta mladih.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti na mrežnim stranicama Grada Novog Vinodolskog i u sredstvima javnog priopćavanja najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.

KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 10.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Novog Vinodolskog.

Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik Gradskog vijeća.

Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih, objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Novog Vinodolskog. Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi Savjeta mladih većinom glasova svih članova.

Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Gradsko vijeće objavit će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 11.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih prestaje prestankom mandata člana Savjeta mladih sukladno ovom Zakonu.

Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % sjednica Savjeta mladih u godini dana te na osobni zahtjev člana Savjeta mladih.

Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.

Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Gradsko vijeće će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata.

Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih.

Gradsko vijeće raspustit će Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 12.

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade

- u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Novi Vinodolski, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Novi Vinodolski, te način rješavanja navedenih pitanja

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća, prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Novog Vinodolskog davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja

- predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću, program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih

- po potrebi poziva predstavnike tijela Grada Novog Vinodolskog na sjednice Savjeta mladih

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 13.

Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jednom svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće.

Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 14.

Savjet mladih donosi Poslovnik o radu.

Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih u skladu sa Zakonom i Odlukom

Članak 15.

Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih, osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Član Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članak 16.

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.

Predsjednik Savjeta mladih:

- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih

- predstavlja Savjet mladih prema Gradu Novom Vinodolskom i prema trećima

- obavlja druge poslove sukladno odredbama Zakona i Poslovnika o radu Savjeta mladih.

Ako je predsjednik Savjeta mladih iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Savjeta mladih.

Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Grada Novog Vinodolskog te Poslovniku o radu, Savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta mladih i izbora novog predsjednika.

Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta mladih sukladno stavku 4. ovoga članka, Gradsko vijeće, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih, može u pisanom obliku uputiti Savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika Savjeta mladih.

Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Grada Novog Vinodolskog te Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik Savjeta mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika Savjeta mladih i izbor novog zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

Članak 17.

Savjet mladih može, u skladu sa svojim djelokrugom, imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 18.

Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

Program rada Savjeta mladih mora sadržavati sljedeće aktivnosti:

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade

- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade

- suradnju s tijelima Grada Novog Vinodolskog, te tijelima područne (regionalne) samouprave u politici za mlade

- suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Program rada Savjeta mladih može sadržavati i ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom Savjeta mladih.

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na odobravanje Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu.

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Gradonačelniku Grada Novog Vinodolskog koji ga objavljuje na mrežnim stranicama Grada.

Članak 19.

Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu, Odluci i na temelju financijskog plana osiguravaju u proračunu Grada Novog Vinodolskog.

Program rada Savjeta mladih iz stavka 1. ovoga članka odobrava Gradsko vijeće.

Članak 20.

Na prijedlog Savjeta mladih, Gradsko vijeće će raspraviti pitanje od interesa za mlade i to najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz djelokruga Savjeta zatraži Gradsko vijeće.

Savjet mladih surađuje s Gradonačelnikom redovitim međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine, a u skladu sa Zakonom i Poslovnikom o radu Savjeta mladih.

Gradonačelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradonačelnika i Savjeta mladih.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 21.

Grad Novi Vinodolski osigurava financijska sredstva za rad i program rada Savjeta mladih, kao i prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih, sukladno ovom Zakonu i Odluci.

Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih.

Članak 22.

Grad Novi Vinodolski osigurava dostupnost pouzdanih informacija o svim pitanjima od interesa za mlade, o članovima Savjeta mladih, njihovim zamjenicima i radu Savjeta mladih na svojoj mrežnoj stranici.

Članak 23.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih će obavljati nadležno Upravno tijelo Grada Novog Vinodolskog.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Savjet mladih dužan je uskladiti Poslovnik o svom radu sa Zakonom o savjetima mladih (»Narodne novine« RH broj 41/14) i ovom Odlukom u roku od 30 dana od dana konstituiranja Savjeta mladih.

Članak 25.

Danom početka primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/07).

Članak 26.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 007-01/14-10/3

Ur. broj: 2107-02-14-01

Novi Vinodolski, 16. lipnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=895&mjesto=51250&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr