SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 18. Petak, 20. lipnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

32.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 ) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 10. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2014. godine, donijelo je

IZMJENE
STATUTA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Članak 1.

U Statutu Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) članak 42. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Novog Vinodolskog kao savjetodavno tijelo Grada Novog Vinodolskog koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od značaj za rad Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog uređuju se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog koju donosi Gradsko vijeće.«

Članak 2.

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/14-00/3

Ur. broj: 2107/02-01-14-1

Novi Vinodolski, 16. lipnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=895&mjesto=51250&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr