SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 18. Petak, 20. lipnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

31.

Na temelju čl. 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 10. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1
(UPU 17, T1
3)

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13) - (u daljnjem tekstu: Plan).

Obuhvat Plana odnosi se na građevinsko područje izdvojene namjene izvan naselja i to ugostiteljsko-turističke

namjene, hoteli ( T1) unutar ZOP-a, utvrđeno Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.55/06, 23/10,36/10 i 13/14).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi za izradu Plana, obuhvat ciljanih Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana te izvori financiranja Plana.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski.

II. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Područje obuhvata Plana predstavlja područje namijenjeno ugostiteljsko - turističkoj namjeni izvan naselja sa smještajnim kapacitetom hotela (T1) i to unutar ZOP-a za koje je propisana obveza izrade zasebnih urbanističkih planova uređenja.

Na području obuhvata ovog Plana trebaju se stvoriti prostorni preduvjeti za realizaciju izgradnje smještajnih kapaciteta hotelskog tipa sa max.brojem od 200 postelja i to na površini cca 2 ha, od čega je 0,5 ha izgrađeno i 1,5 ha neizgrađeno i istim se namjerava upotpuniti turistička ponuda Grada i šireg područja, gradnjom smještajnih kapaciteta i potrebnih pratećih sadržaja.

Izradi Plana pristupiti će se uslijed potrebe detaljnijeg sagledavanja područja obuhvata, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti

III. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski.

Plan će se izrađivati na posebnoj geodetskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Područje obuhvata Plana je najvećim dijelom neizgrađeno i nalazi se u uvali Porto Teplo . Samo mali dio čini izgrađeni dio i čini ga objekt koji je u privatnom vlasništvu i koristi se za ugostiteljsko-turističku namjenu.

Značajan dio planskog područja zauzimaju površine obrasle nižom vegetacijom. Obala je prirodna kamena (škrape), a nedaleko područja obuhvata Plana nalazi se i planirana luka lokalnog značaja Porto Teplo.

Plansko područje nalazi se cijelim obuhvatom unutar zaštićenog obalnog područja mora.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Planom je potrebno stvoriti prostorno - planske preduvjete za izgradnju turističke zone te odrediti optimalan način korištenja, uređenja i zaštite predmetnog područja.

Osnovna karakteristika planskog područja je da je ono pretežito neizgrađeno. Mogućnosti gospodarskog razvoja prostora obuhvaćenog ovim Planom vezane su uz povećanje sadržajnosti i kvalitete turističke ponude, što će doprinijeti i produženju turističke sezone te stvaranju planskih pretpostavki za funkcionalno korištenje obalne linije i akvatorija uvale.

Planom je potrebno osigurati javni pristup obali i planiranim sadržajima, kao i pristup plaži za koju se predviđa uređenje i dopuna sadržajima, bez mijenjanja postojeće obalne linije.

Ciljevi i programska polazišta Plana su sljedeća:

- izgradnju smještajnih kapaciteta na neizgrađenom dijelu obuhvata Plana planirati na udaljenosti većoj od 100 m od obale mora,

- u pojasu do 100 m smjestiti prateće sadržaje ugostiteljsko - turističke i sportsko - rekreacijske namjene (plaže, igrališta i sl.),

- osigurati dostatne površine namijenjene parkiranju vozila, u kontaktnoj zoni sa plažom i sportsko - rekreacijskim sadržajima.

Za realizaciju predviđenih sadržaja bit će nužno osigurati prostorne preduvjete za postojeće i planirane komunalne i druge javne ili interne prometne i infrastrukturne sustave, kako bi se stvorili planski preduvjeti da projekt postigne energetsku učinkovitost uz racionalno korištenje i u isto vrijeme očuvanje prirodnih resursa.

VI. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade sektorskih strategija, planova i studija. U izradi Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenje urbanističkog plana uređenja izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 24/ 08, 53/06 i 21/06), u suradnji s nositeljem izrade - Upravnim odjelom za urbanizam i razvoj.

VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

U postupku izrade Plana, tražiti će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih javnopravnih tijela:

1. Javnopravna tijela koja temeljem posebnih propisa daju mišljenja ili suglasnosti:

- Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

- Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, Rijeka,

- MUP - Policijska uprava primorsko-goranska - Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Žrtava fašizma 3, Rijeka,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16,Rijeka,

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 7, 10000 Zagreb

- Agencija za upravljanje državnom imovinom, Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb

- Ministarstvo obrane, Uprava za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zvonimirova 4, 10000 Zagreb.

2. Javnopravna tijela za koja ne postoji propisana obaveza pribavljanja mišljenja ili suglasnosti:

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Sektor za strateško planiranje i razvoj i studije, Odjel za strateško planiranje i razvoj, Vončinina3, 10000 Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. - Rijeka, Nikole Tesle 9, Rijeka,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, Rijeka,

- Lučka uprava Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

- KTD IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

- KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski,

- Hrvatske vode d.o.o. - VGO Rijeka, Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka

- Hrvatska pošta d.d. - Poštansko središte Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

- HEP DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, Rijeka,

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2, Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka.

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Članak 11.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana je 15 dana od dana dostave ove Odluke.

U slučaju da javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve u roku određenom u prethodnom stavku smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

U skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, javnopravna tijela iz članka 10. ove Odluke moraju dostaviti svoje zahtjeve koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. Ako javnopravno tijelo ne dostavi zahtjeve u tom roku, smatra se da zahtjeva nema. U tom slučaju u izradi i donošenju Plana uzimaju se u obzir uvjeti koji su od utjecaja na Plan prema odgovarajućem posebnom propisu i/ili dokumentu.

U zahtjevima se moraju navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se temelje zahtjevi. Ako to nije učinjeno, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan uzeti u obzir, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Članak 13.

U skladu s odredbama članka 91. Zakona o prostornom uređenju javnopravno tijelo ne može zahtjevima postavljati uvjete kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska polazišta za izradu Plana određeni ovom Odlukom.

IX. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 14.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

- I faza: izrada preliminarne koncepcije - u roku od najviše 30 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Plana,

- II. faza - izrada Nacrta Prijedloga plana, utvrđivanje prijedloga Plana za javnu raspravu - u roku od najviše 30 dana od prezentacije preliminarne koncepcije,

- III. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi u roku od 10 dana od završetka javne rasprave,

- IV. faza - izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 10 dana od usvajanja Izvješća o javnoj raspravi od strane gradonačelnika,

- V. faza - izrada konačnog prijedloga Plana u roku od najviše 5 dana od zaključka gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga,

- VI. faza - dostavljanje završnih elaborata Plana u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost nositelja izrade i izrađivača.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 15.

Tijekom izrade Plana može se unutar izgrađenog dijela vršiti rekonstrukcija, održavanje i adaptacija postojeće građevine.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 16.

Temeljem odredbi čl. 168. Zakona o prostornom uređenju, sredstva za izradu Plana neće se osigurati iz sredstava proračuna Grada Novi Vinodolski, već će izradu Plana financirati suvlasnici zemljišta u obuhvatu Plana.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Sve poslove oko obavješćivanja javnosti, objave javne rasprave, provođenja javnog izlaganja, vođenja službenih evidencija obavlja Upravni odjel za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/14-30/2

Ur. broj: 2107/02-01-3-14

Novi Vinodolski, 16. lipnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=895&mjesto=51250&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr