SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA MATULJI

24.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 26/09, 38/09 i 8/13) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici 12. lipnja 2014. donosi:

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM
DOPRINOSU

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 21/00, 34/01, 3/02, 31/ 04 i 31/06) iza članka 10. dodaje se novi članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

U postupku obračuna komunalnog doprinosa po rješenju o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne novine« broj: 86/12 i 143/13), komunalni doprinos za građevinsku bruto površinu do 400 m2 iznosi 10% iznosa propisanog člankom 8. ove Odluke, dok se za građevinsku bruto površinu iznad 400 m2 komunalni doprinos plaća u punom iznosu, ako je podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili član njegove uže obitelji odnosno član obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pod uvjetom da su na dan 30. lipnja 2013. imali prebivalište na području Općine Matulji te da rješavaju svoje stambeno pitanje.

Pojmovi hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, člana uže obitelji te člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te dokazivanje njihova statusa propisani su odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji («Narodne novine« broj: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 149/13).

Ako hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, član njegove uže obitelji ili član obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ozakonjuje više zgrada, obračun komunalnog doprinosa sukladno stavku 1. ovoga članka može se primijeniti samo za jednu zgradu, po izboru obveznika plaćanja komunalnog doprinosa.

Rješenje o komunalnom doprinosu iz stavka 1. ovoga članka donijet će se na zahtjev hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, člana njegove uže obitelji ili člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uz dokaze na temelju kojih ostvaruju pravo iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji da izradi pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/09

Ur. broj: 2156-04-01/14-1

Matulji, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

P r e d s j e d n i k
Općinskog vijeća Općine Matulji
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=894&mjesto=51211&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr