SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

37.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), odnosno članaka 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
O DONOŠENJU CILJANE IZMJENE I
DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE BAŠKA

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst), u daljnjem tekstu: Plan.

Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plan uređenja Općine Baška sastoji se od elaborata pod nazivom »Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška« koji je izradila tvrtka Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Elaborat iz Članka 1. Odluke pod nazivom »Ciljana izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška« sastoji se od:

OSNOVNI DIO

                ODREDBE ZA PROVOĐENJE

OBVEZNI PRILOZI

                OBRAZLOŽENJE ODLUKA O IZRADI

                POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

                ZAHTJEVI IZ ČLANAKA 79. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
                MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
                IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

                EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
                SAŽETAK ZA JAVNOST.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U Članku 26., u prvoj alineji, iza riječi »dozvoljeno samo«, dodaje se tekst koji glasi: »ako je ovim Odredbama drugačije određeno te«.

Članak 4.

U Članku 28., u stavku 1., prva alineja oznake »a« mijenja se i glasi:

» a - graditi stambene građevine:

obiteljske, i

višeobiteljske te

višestambene iz POS-a na površinama posebno određenim ovim odredbama, a unutar građevinskog područja naselja Jurandvor N2 i Draga Bašćanska N4-1,«.

Članak 5.

U Članku 29., na kraju stavka 2., dodaje se treća alineja koja glasi:

»- višestambene građevine iz POS-a sa više od četiri stana. Višestambene građevine iz POS-a određene ovim Planom su stambene građevine sa stanovima iz Programa društveno poticane stanogradnje koji se projektiraju odnosno grade sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi iz oblasti društveno poticane stanogradnje. Višestambene zgrade iz POS-a mogu se graditi kao samostojeće građevine.«.

Članak 6.

Iza Članka 33., dodaje se novi podnaslov koji glasi: »Višestambene građevine iz POS-a«.

Iza novog podnaslova »Višestambene građevine iz POS- a«, dodaju se tri nova članka »Članak 33.a«, »Članak

33.b«, »Članak 33.c«, koji glase:

»Članak 33.a

(1) Višestambena građevina iz POS-a je stambena građevina određena ovim Planom s više od četiri stana, koja na vlastitoj građevnoj čestici ima slobodan neizgrađen prostor sa sve četiri strane.

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana moguća je gradnja i rekonstrukcija višestambenih građevina iz POS- a u izgrađenom građevinskom području naselja:

Jurandvor N2 na k.č. 3768, 3769, 3771 i 3772/1 sve k.o. Baška odnosno k.č. 1250 k.o. Jurandvor Nova i

Draga Bašćanska N4-1 na k.č. 213 i 214 i dio k.č. 294 k.o. Draga Baška odnosno k.č. 1259 i 1260 k.o. Draga Baška Nova.

(3) Na površinama iz prethodnog stavka mogu se osim višestambenih građevina iz POS-a graditi i uređivati infrastrukturne građevine određene ovim Planom.

(4) Građevne čestice za gradnju višestambenih građevina iz POS-a moraju imati najmanje I. kategoriju uređenosti građevinskog područja, koja obuhvaća:

-pripremu i pristupni put,

-vodoopskrbu,

-odvodnju otpadnih voda,

-opskrbu električnom energijom,

-propisani broj parkirališnih mjesta.

Članak 33.b

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana moguća je gradnja i rekonstrukcija višestambene građevine iz POS-a u izgrađenom građevinskom području naselja Jurandvor N2 na k.č. 3768, 3769, 3771 i 3772/1 sve k.o. Baška odnosno k.č. 1250 k.o. Jurandvor Nova uz sljedeće uvjete:

(2) Na dijelu građevinskog područja naselja Jurandvor N2 iz prethodnog stavka može se formirati jedna građevna čestica za gradnju višestambene građevine iz POS-a te jedna ili više građevnih čestica infrastrukturnih građevina.

(3) Najmanja dopuštena površina građevne čestice za višestambenu građevinu iz POS-a iznosi 500 m2, a najveća je jednaka ukupnoj površini dijela građevinskog područja iz prvog stavka ovog članka.

(4) Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) za izgradnju višestambene građevine iz POS-a ne može biti veći od 0,40.

(5) Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) za izgradnju višestambene građevine iz POS-a iznosi 1,6.

(6) Najmanja površina građevine je 100 m2, a najveća projekcija tlocrta na građevnu česticu je 450 m2.

(7) Najveća visina:

-Najveći broj etaža: 4 etaže (Po/S+Pr+2)

-Najveća visina građevine: 10,5 m, najveća ukupna visina građevine 12,5 m.

(8) Smještaj višestambene građevine iz POS-a na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice sukladno općim odredbama ove Odluke.

(9) Oblikovanje građevina mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke pri čemu su moguća i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonski izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).

(10) Uređenje građevne čestice mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke pri čemu je minimalna površina pod zelenilom 30% površine građevne čestice.

(11) Na građevnoj čestici višestambene građevine iz POS-a moguća je izgradnja pomoćnih građevina sukladno odredbama Članka 34. ove Odluke.

(12) Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(13) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj uređenosti građevne čestice iz Članka 33.a ovih Odredbi sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(14) Zapadnim rubom obuhvata površine za gradnju višestambenih građevina iz POS-a unutar građevinskog područja naselja Jurandvor N2 (uz k.č. 3771 i 3772/1 k.o. Baška), smješten je zatvoreni dio toka bujice Podvornica, te se ovim Planom osigurava pojas uz vodotok širine 10 m mjereno od vanjskog ruba građevine uređenja toka, u kojem sukladno čl. 126. Zakona o vodama nije dozvoljeno podizanje zgrada, a odstupanje i uređenje površina je moguće uz suglasnost Hrvatskih voda. Precizniji uvjeti gradnje za višestambene građevine iz POS-a utvrdit će se u postupku utvrđivanja vodopravnih uvjeta. Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja, osim gradnje javnih površina: prometnica, parkova i trgova. Vodotoke i sušna korita koji prolaze kroz predmetni obuhvat za gradnju višestambenih zgrada iz POS-a, a natkriveni su i služe ujedno namjenama oborinske odvodnje gradi, uređuje i održava Općina Baška. Precizniji uvjeti gradnje za višestambene građevine iz POS-a utvrdit će se u postupku utvrđivanja vodopravnih uvjeta.

(15) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.

Članak 33.c

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana moguća je gradnja i rekonstrukcija jedne ili više višestambenih građevina iz POS-a u izgrađenom građevinskom području naselja Draga Bašćanska N4-1 na k.č. 213 i 214 i dio k.č. 294 k.o. Draga Baška odnosno k.č. 1259 i 1260 k.o. Draga Baška Nova.

(2) Na dijelu građevinskog područja naselja Draga Bašćanska N4-1 iz prethodnog stavka može se formirati jedna ili više građevnih čestica za gradnju višestambenih građevina iz POS-a te jedna ili više građevnih čestica infrastrukturnih građevina.

(3) Ako se na dijelu građevinskog područja naselja Draga Bašćanska N4-1 iz prvog stavka ovog članka grade višestambene građevine iz POS-a, na građevnoj čestici površine od najmanje 500 m2 do najviše 1.200 m2 mogu se graditi i rekonstruirati uz sljedeće uvjete:

Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) ne može biti veći od 0,40.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,6.

Najmanja površina građevine je 100 m2, a najveća projekcija tlocrta na građevnu česticu je 450 m2.

Najveća visina:

-Najveći broj etaža: 4 etaže (Po/S+Pr+2)

-Najveća visina građevine: 10,5 m, najveća ukupna visina građevine 12,5 m.

Uređenje građevne čestice mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke pri čemu je minimalna površina pod zelenilom 30% površine građevne čestice.

(4) Ako se na dijelu građevinskog područja naselja Draga Bašćanska N4-1 iz prvog stavka ovog članka grade višestambene građevine iz POS-a, na građevnoj čestici površine od najmanje 1.200 m2 do najviše površine koja odgovara ukupnoj površini dijela građevinskog područja iz prvog stavka ovog članka mogu se graditi i rekonstruirati uz sljedeće uvjete:

Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) ne može biti veći od 0,30.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,2.

Najmanja površina građevine je 150 m2, a najveća projekcija tlocrta na građevnu česticu je 600 m2.

Najveća visina:

-Najveći broj etaža: 4 etaže (Po/S+Pr+2)

-Najveća visina građevine: 10,5 m, najveća ukupna visina građevine 12,5 m.

Uređenje građevne čestice mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke pri čemu je minimalna površina pod zelenilom 35% površine građevne čestice.

(5) Smještaj višestambene građevine iz POS-a na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice sukladno općim odredbama ove Odluke.

(6) Oblikovanje građevina mora biti sukladno općim odredbama ove Odluke pri čemu su moguća i oblikovna rješenja koja na temelju kritičkog pristupa postojećim graditeljskim vrijednostima, bez izravnog preslikavanja tradicionalnih oblika i estetike, stvaraju suvremeni arhitektonski izričaj (korištenje modernih materijala, ravnog krova i sl.).

(7) Na građevnoj čestici višestambene građevine iz POS- a moguća je izgradnja pomoćnih građevina sukladno odredbama Članka 34. ove Odluke.

(8) Svi javni dijelovi građevine odnosno građevne čestice moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(9) Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, uvjeti za uređenje i zadovoljenje parkirališnih potreba se temelje na odredbama o minimalnoj komunalnoj uređenosti građevne čestice iz Članka 33.a ovih Odredbi sukladno odredbama točke 5. ove Odluke.

(10) Obuhvat površine za gradnju višestambenih građevina iz POS-a unutar građevinskog područja naselja Draga Bašćanska N4-1, smješten je uz tok bujice Štiljini, te se ovim Planom osigurava pojas uz vodotok širine 10 m mjereno od vanjskog ruba građevine uređenja toka, u kojem sukladno čl. 126. Zakona o vodama nije dozvoljeno podizanje zgrada, a odstupanje i uređenje površina je moguće uz suglasnost Hrvatskih voda. Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja, osim gradnje javnih površina: prometnica, parkova i trgova. Vodotoke i sušna korita koji prolaze kroz predmetni obuhvat za gradnju višestambenih zgrada iz POS-a, a natkriveni su i služe ujedno namjenama oborinske odvodnje gradi, uređuje i održava Općina Baška. Precizniji uvjeti gradnje za višestambene građevine iz POS-a utvrdit će se u postupku utvrđivanja vodopravnih uvjeta.

(11) Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš, uvjeti zaštite i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima sukladno odredbama točke 6., 7. i 8. ove Odluke.«.

Članak 7.

U Članku 34., dodaje se novi stavak 4., koji glasi:

»(4) Pomoćne građevine na građevnoj čestici višestambene građevine iz POS-a mogu se graditi prema slijedećim uvjetima:

-Bruto razvijena površina pomoćne građevine ne može činiti više od 40% ukupne bruto razvijene površine višestambene građevine iz POS-a izgrađene na građevnoj čestici,

-Najveća visina: 3,5 m,

-Najveći broj etaža: 1 etaža (Pr)

-Pomoćne građevine mogu se graditi i do granice susjedne građevne čestice pri čemu od susjedne građevine moraju biti odjeljenje vatrobranim zidom te nagib krova ne smije biti prema susjednoj građevnoj čestici. Ako pomoćne građevine imaju otvore prema susjednoj građevnoj čestice moraju od nje biti udaljene najmanje 3,0 m.

-Najmanja dopuštena udaljenost pomoćne građevine od regulacijskog pravca prometnice je 5,0 m. Iznimno, pomoćna građevina - garaža se može graditi i na manjoj udaljenosti od regulacijskog pravca prometnice, a i na samom regulacijskom pravcu uz suglasnost nadležne uprave za ceste odnosno Općine.«

Dosadašnji stavci 4. i 5., postaju stavci 5.i 6.

Članak 8.

U Članku 83., u stavku 1., dodaje se nova 4. podalineja koja glasi: »4. sustav uređenja vodotoka i voda«.

U istom stavku dosadašnje podalineje 4. i 5., postaju podalineje 5.i 6.

U istom članku, u stavku 2., riječi »Energetski i vodnogospodarski sustav«, zamjenjuju se tekstom koji glasi:

»Energetski sustav« te 2.3. »Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav« i 3.2. »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - vode i more«.

Članak 9.

U Članku 90., u stavku 4., dodaje se nova četvrta alineja koja glasi:

»- Unutar građevne čestice višestambene građevine iz POS-a potrebno je osigurati 1 parkirno (ili garažno) mjesto po stanu«.

Dosadašnja četvrta alineja, postaje peta alineja.

Članak 10.

U Članku 108., u stavku 5., riječ »pojasa«, zamjenjuje se riječju »područja«.

U istom članku, u stavku 8., broj »106«, zamjenjuje se brojkom »126.«.

Članak 11.

U Članku 115., dodaje se stavak 2., koji glasi:

»(2) Ako se na dijelu građevinskog područja određenom za gradnju višestambenih građevina iz POS-a gradi novo tipsko transformatorsko postrojenje pristup vozilima do javne prometne površine može biti direktan ili posredan.«.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke ostaju na snazi svi kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 01/ 08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst).

Članak 13.

Plan iz Članka 1. ove Odluke izrađen je u pet (5) primjeraka izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine

Baška i potpisom Predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška. Po jedan primjerak izvornika Plana dostavlja se i čuva u:

-Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja;

-Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije - Ispostava Krk;

-Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije;

-Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o. i

-Općini Baška.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/14-01/5

Ur. broj: 2142-03-01-14-24

Baška, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr