SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

36.

Na temelju odredbe članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) koji se primjenjuje temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja i proširenja groblja (G
3
) u naselju Batomalj (DPU-2)

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Detaljni plan uređenja groblja i proširenja groblja (G3) u naselju Batomalj (DPU-2), u daljnjem tekstu: DPU-2 ili Plan.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Detaljni plan uređenja groblja i proširenja groblja (G3) u naselju Batomalj (DPU-2)«, koji je izradila tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s nositeljem izrade Općinom Baška.

Članak 2.

(1) Obveza izrade Plana iz članka 1. ove Odluke utvrđena je člankom 153. stavak 2. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/08 i 11/12), u daljnjem tekstu: PPUO Baška.

(2) Granica obuhvata Plana ucrtana je na kartografskom prikazu broj 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, 3.3. Područja posebnih ograičenja u korištenju - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite - u mjerilu 1:25.000 i broj 4.2. Granice građevinskih područja naselja Batomalj u mjerilu 1:5.000 PPUO Baška.

(3) Granice obuhvata prikazane su na kartografskim prikazima Plana.

(4) Ukupno područje obuhvata Plana iznosi oko 0,31 hektara.

(5) Područje obuhvata Plana se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora.

Članak 3.

(1) DPU-2 utvrđuje temeljnu organizaciju prostora te korištenje i namjenu površina na temelju planskih rješenja i odredbi PPUO Baška.

(2) DPU-2 sadrži namjenu i uvjete korištenja površina, režime uređivanja prostora način opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjete gradnje, smjernice za oblikovanje, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.

Članak 4.

(1) DPU-2 iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu »Detaljnog plana uređenja groblja i proširenja groblja (G3) u naselju Batomalj (DPU-2)« koji se sastoji od:

1.TEKSTUALNI DIO PLANA - Odredbe za provođenje

I.TEMELJNE ODREDBE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.Uvjeti određivanja namjene površina za proširenje groblja

2.Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1.Veličina i oblik građevnih čestica

2.2.Proširenje groblja - građevinska čestica 1.

2.2.1. Veličina i površina građevina

2.2.2. Veličina i oblik površina za ukapanje

2.2.3. Namjena građevina

2.2.4.Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

2.2.5. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.2.6. Oblikovanje građevina

2.2.6.1. Grobno mjesto

2.2.6.2. Građevine ceremonijalnog sklopa

2.2.6.3. Pješačke staze, stubišta i rampe

2.2.6.4. Hortikulturno rješenje

2.2.6.5.Elementi pristupačnosti i oblikovanje ostalih vanjskih funkcionalnih i oblikovnih elemenata na građevnoj čestici (urbani mobiljar)

2.3. Postojeće groblje - građevinska čestica 2.

3.Način opremanja zemljišta prometnom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

3.1.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.2.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja groblja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom

3.3.Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (elektroopskrba i javna rasvjeta, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda)

4.Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5.Uvjeti i način gradnje

6.Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina ambijentalnih vrijednosti

6.1. Zaštita prirodnih vrijednosti

6.2.Zaštita kulturno-povijesnih cjelina i građevina

7.Mjere provedbe plana

8.Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

8.1. Zaštita okoliša

8.2. Zaštita od prirodnih i drugih katastrofa

8.3. Zaštita od požara

III. ZAVRŠNE ODREDBE

2. GRAFIČKI DIO PLANA - kartografski prilozi:

1.DETALJNA NAMJENA POVRŠINA mj. 1 : 500

2.PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUK- TURNA MREŽA

2.A. Prometna mreža mj. 1 : 500

2.B. Energetski sustav i vodopskrba mj. 1 : 500

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA mj. 1 : 500

4.UVJETI GRADNJE mj. 1 : 500

5.RASTER I RAZMJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA ZA GROBNA POLJA mj. 1 : 200

6.DETALJI

6.A. Detaljni nacrt grobnice - Tip A mj. 1 : 50

6.B. Detaljni nacrt grobnice - Tip A1 mj. 1 : 50

6.C. Detaljni nacrt grobnice - Tip B mj. 1 : 50

6.DDetaljni nacrt kolumbarijskog zida - Tip
C mj. 1 : 50

6.E. Detaljni nacrt kazeta za urne - Tip D1 mj. 1 : 50

6.F. Detaljni nacrt kazeta za urne - Tip D2 mj. 1 : 50

6.G. Detaljni nacrt kazeta za urne - Tip D3 mj. 1 : 50

6.H.Detaljni nacrt skupne grobnice - Tip E mj.
1 : 50

3.OBAVEZNI PRILOZI PLANA

-Obrazloženje

-Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

-Popis sektorskih dokumenata i propisa koji su poštovani u izradi Plana

-Zahtjevi i mišljenja nadležnih javnopravnih tijela sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

-Izvješće o javnoj raspravi

-Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti nadležnih javnopravnih tijela (sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, NN 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11 i 50/12)

-Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

-Sažetak za javnost

(2) Elaborat iz stavka 1. ovoga članka ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška sastavni je dio ove odluke.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

(1) U ovom Planu koriste se sljedeći pojmovi koji imaju značenja kako slijedi: A. Grobne građevine

-mrtvačnica je zgrada u kojoj se nalazi prostorija za smještaj lijesa (odarnik) prilikom posljednjeg ispraćaja pokojnika;

-simbol groblja obično je križ ili neki drugi skulptorski simbol, a okolni prostor većinom se koristi za paljenje svijeća u spomen umrlima koji su sahranjeni na nekom drugom groblju;

-grobno zvono se postavlja pored glavnog ulaza u groblje ili ceremonijalnog prostora, a svojom zvonjavom označava trenutak kada lijes pokojnika s ceremonijalnog ulazi u unutrašnji prostor groblja.

B.Grobna mjesta

-grobnica je grobno mjesto izvedeno kao ukopana betonska prostorija za polaganje lijesa (ovisno o širini grobnog mjesta može sadržavati ukupno 2 - 4 grobna mjesta u dvije dubine);

-ukopna kaseta za urne je ukopano grobno mjesto s 1, 4 ili 9 ukopnih mjesta za polaganje urni s pepelom u zemlju;

-nadzemna kaseta za urne (kolumbarijska niša) nadzemno je grobno mjesto unutar kolumbarijskog zida za 1 mdo 6 ukopnih mjesta za polaganje urni s pepelom;

-grobni red je niz grobnih mjesta, koji može biti jednostruk ili dvostruk u odnosu na pristupačnost , s jednostrano ili obostrano uređenim grobnim mjestima i ne smije biti duži od 60 metara;

-grobno polje je dio unutrašnje grobne površine, koje se sastoji od jednog ili više grobnih redova. Grobno je polje u načelu obrubljeno glavnim grobnim stazama/alejama i ne smije imati više od 200 grobnih mjesta;

-grobni uređaj je vidljivi dio grobnog mjesta. Sastoji se od vodoravne i/ili okomite nadgrobne ploče. Vodoravna nadgrobna ploča je postavljena na gornju ploču grobnice. Dodatni dijelovi nadgrobnog uređaja su vaze za cvijeće, postolja za svijeće i sl.

C.Pješačke i kolne površine

-ceremonijalni prostor ( trg) je otvoreni prostor koji je produžetak odarnice, s kojega se obavlja posljednji ispraćaj i oproštaj od pokojnika. S ceremonijalnog prostora pogrebna povorka pored grobnog zvona prelazi u unutarnje grobne površine;

-grobna staza je pješačka površina koja povezuje grobna mjesta duž jednoga grobnog reda. U načelu je prolazna, a vrlo rijetko slijepa. Širina staze treba biti najmanje 1,50 m za ukop u grobnicama , a kod grobnih mjesta za postavu kaseta za urne ona može biti i manja, ali ne manja od 0,80 m;

-glavna grobna staza je pješačka površina koja dijelom obrubljuje grobno polje i širine je 2,0 do 2,5 m, s koje je moguć pristup do grobnica;

-glavni ulaz u groblje je mjesto na kojem se prelazi iz vanjskih prostora groblja u unutrašnje. Na glavni ulaz neposredno se nastavljaju glavne staze;

-pomoćni ulaz u groblje je mjesto ulaska na unutrašnje grobne površine izdvojenog dijela groblja;

-ograda groblja se postavlja uz rub groblja radi čuvanja jedinstvenosti grobnog prostora te da se onemogući ulaz i/ili prolaz životinjama preko grobnih površina;

-grobna oprema je oprema na groblju koju čine klupe, koševi i kontejneri za grobni otpad s mogućnošću razdvajanja organskog (prirodno cvijeće) od anorganskog otpada (umjetno cvijeće, svijeće), grobne slavine, oznake grobnih polja, table s planom groblja i drugo.

1.UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA ZA PROŠIRENJE GROBLJA

Članak 6.

(1) Detaljni plan uređenja groblja i proširenja groblja (G3) u naselju Batomalj predstavlja provedbeni dokument prostornog uređenja a sukladno utvrđenom obuhvatu i površini (koja iznosi 0,31 ha) uređuje izdvojeno građevinsko područje izvan naselja (G3) u namjeni malog mješovitog groblja (Pravilnik o grobljima, NN 99/02).

(2) Razgraničenje između planiranih površina, uvjeta korištenja, uređenja i zaštite površina, te prikaz obveznih prostornih pokazatelja prilagođen je propisanom mjerilu izrade Plana. Izradom novije i preciznije geodetske podloge u svrhu izrade projektne dokumentacije te u svrhu izdavanja akata kojima se odobrava građenje moguće je korigirati i prilagoditi planirane elemente (prostorne pokazatelje) Plana sukladno dopuštenim granicama prilagodbe iz ovih odredbi.

Članak 7.

(1) U skladu s planiranom namjenom groblja utvrđuje se detaljna namjena površina prema sljedećim kategorijama (prikazana na kartografskom prikazu 1. Detaljna namjena površina):

A) površine za ukop:

-postojeće groblje

-novo groblje

-grobna polja

-urne

-kolumbarijski zid

-kosturnica

B) sadržaji u funkciji groblja:

-mrtvačnica

-oproštajno-ceremonijalni sklop

C) infrastrukturni sustavi - IS:

-prometnice

-pješačke površine

D) zelenilo:

-parkovne površine - Z1,

-zaštitne zelene površine - Z.

U sljedećoj tablici prikazan je iskaz prostornih pokazatelja za planiranu namjenu površina:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 98.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/5

Ur. broj: 2142-03-01-14-23

Baška, 12. lipnja 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr