SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

22.

Temeljem članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 39/13), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (»Narodne novine« broj 142/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 5. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, uređenju i održavanju
poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara
na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu na području Općine Baška

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, kao i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Baška.

(2) Pod poljoprivrednim rudinama u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se parcele na određenom lokalitetu, odnosno zaokružena cjelina parcela.

(3) Mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu, u smislu ove Odluke, smatraju se mjere koje se moraju provoditi u cilju sprečavanja pojave i širenja požara.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

U cilju sprečavanja šteta na poljoprivrednom zemljištu, kao potrebne, propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

1. mjere za sprečavanje erozije,

2. mjere za sprečavanje zakorovljenosti,

3.čišćenje nerazvrstanih putova i kanala oborinskih voda,

4.zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka,

5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

6. uklanjanje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 3.

(1) U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije na području Općine Baška zabranjuje se:

.sječa višegodišnjih nasada osim one iz agrotehničkih razloga,

.preoravanje livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,

.skidanje humusnog, odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljišta,

.proizvodnja, odnosno uzgoj jednogodišnjih kultura na strmom zemljištu.

(2) Obveza je vlasnika, odnosno posjednika poljoprivrednog zemljišta, na strmom zemljištu provesti zatravljivanje.

(3) Obveza je vlasnika, odnosno posjednika pašnjaka, voditi stalnu brigu o racionalnom korištenju pašnjaka, na način da se nadzorom i broja grla koji pase na istima i količine trave, omogući nesmetana i stalna obnova zatravljenosti.

Članak 4.

(1) Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ga održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju, te sprečavati obrastanje zemljišta korovima i višegodišnjim raslinjem poduzimajući sljedeće mjere:

.kositi korov, te krčiti višegodišnje raslinje,

.uništavati korov i višegodišnje raslinje,

.uništavati ambroziju košnjom i čupanjem u razdoblju od 15. svibnja do 30. rujna tekuće godine.

(2) Vlasnici, odnosno posjednici susjednih parcela dužni su u neposrednoj blizini međa kositi travu i korov kako ne bi došlo do ometanja razvoja susjednih kultura.

(3) Kod sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem i njege usjeva potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.

Članak 5.

Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog i šumskog zemljišta, kroz koja prolaze prirodni ili umjetni kanali oborinskih voda, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju

funkcionalne sposobnosti, kako bi se omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.

Članak 6.

Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog i šumskog zemljišta dužni su suzbijati biljne bolesti i štetnike uz primjenu temeljnih načela integrirane zaštite bilja sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida.

Članak 7.

(1) Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog i šumskog zemljišta obvezni su provoditi agrotehničke mjere uklanjanja i uništavanja biljnih otpadaka koje obuhvaćaju:

.obvezno uklanjanje biljnih ostataka u roku od 15 dana od dana njihovog nastanka (žetva, branje ili sl.),

.obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,

.obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.

(2) Spaljivanje žetvenih ostataka dopušteno je isključivo u svrhu sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika, uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 8.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:

1. uređenje i održavanje živica i međa,

2. održavanje poljskih putova,

3. uređivanje i održavanje kanala,

4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica,

5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 9.

(1) Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednih zemljišta, koji zasade živicu, dužni su istu redovito održavati i obrezivati. Najveća visina živica uz poljske putove i međe smije biti do 1 metar, a najveća širina iste smije biti do 50 cm.

(2) Zemljišne međe i živice moraju biti uređene i održavane, očišćene od korova i raslinja, vidljivo označene, kako bi bilo omogućeno neometano provođenje agrotehničkih mjera.

Članak 10.

(1) Pod pojmom puta smatra se svaki nerazvrstani put koji se koristi za promet, odnosno prilaz poljoprivrednom odnosno šumskom zemljištu i kojim se služi veći broj vlasnika.

(2) Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog, odnosno šumskog zemljišta dužni su zajednički brinuti o održavanju puta, ukoliko to nije uređeno posebnom odlukom o nerazvrstanim cestama, na način da putovi budu stalno očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, da budu vidljivo označeni i stalno prohodni, u svrhu provođenja agrotehničkih mjera i neometanog prolaza vatrogasnih vozila.

Članak 11.

Kao mjera uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina provodi se čišćenje prirodnih i umjetnih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zarastanja od korova, čime se omogućuje prirodno otjecanje oborinskih voda.

Članak 12.

Zabranjuje se sadnja visoko rastućih kultura neposredno uz među zemljišta, kako bi se spriječilo zasjenjivanje susjednih zemljišnih čestica, te na takvim česticama omogućila i olakšala poljoprivredna proizvodnja.

Članak 13.

Ako je zemljište izloženo jakim vjetrovima, vlasnik, odnosno ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta, obvezan je, u svrhu zaštite od vjetra, zasaditi određeni vjetrobrani pojas zemljišta stablašicama, te isti održavati.

IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 14.

(1) Provedba agrotehničkih mjera iz članka 7. spaljivanjem biljnih ostataka može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara, odnosno vlasnik, odnosno posjednik poljoprivrednog i šumskog zemljišta obvezan je:

.prethodno obavijestiti DVD Baška i Jedinstveni upravni odjel Općine Baška o namjeri spaljivanja,

.spaljivati biljne ostatke na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šumskog zemljišta, te najmanje na udaljenosti od 15 m od krošnji stabala, nasada na susjednim parcelama, kao i stupova i vodiča dalekovoda,

.tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja biljnih ostataka mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,

(2) Spaljivanju biljnih ostataka moraju nazočiti osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, posuda s vodom i sl.).

(3) Osobe koje su po prethodnom odobrenju obavile loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto loženja pregledati i ostatke vatre u potpunosti pogasiti, te o tome izvijestiti DVD Baška i Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

(4) Svako spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom zabranjeno je na području Općine Baška u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada, te u razdobljima kada je za područje Općine Baška proglašena povećana, velika i vrlo velika opasnost od izbijanja požara.

Članak 15.

(1) Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta obvezni su provoditi mjere propisane ovom Odlukom, te se pridržavati zabrana i ograničenja utvrđenih ovom Odlukom.

(2) Vlasnici, odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta, koji to sami ne poduzmu, obvezni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na njihovom zemljištu.

V. NADZOR

Članak 16.

(1) Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke obavlja poljoprivredni redar.

(2) Poljoprivredni redar, u provedbi nadzora, može vlasnicima, odnosno posjednicima zemljišta odrediti poduzimanje određenih mjera sukladno ovog Odluci.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba - građanin, ako, kao vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta počine prekršaj neizvršenjem mjera propisanih člancima od 3. do 15. ove Odluke, a za koji sankcije nisu propisane Zakonom.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/10).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/4

Ur. broj: 2142-03-01-14-9

Baška, 5. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr