SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA FUŽINE

25.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13 i 54/13, članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94,13 i 153/03) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 23/09, 30/ 09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici održanoj dana 28. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Općine Fužine

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Općine Fužine (»Službene novine« broj 33/07 i 14/10) iza članka 2. dodaju se novi članci 2a. i 2 b. koji glase:

»2.a)

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine čine: ulice, seoske ceste, seoski i poljski putovi te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet, a upisane su u registar nerazvrstanih cesta.

Popis i jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama (Registar nerazvrstanih cesta) na području Općine donosi Općinski načelnik posebnom Odlukom.

Jedinstvenu bazu podataka iz ovog članka donosi se na osnovu odredbi propisa o cestama.«

2.b)

Ulicom u smislu ove odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju, a koja nije razvrstana u javnu cestu.

Seoskom cestom ili putom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.

Poljski put je površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačna je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju - parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata što se koriste za javni promet i slično.»

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-14-19

Fužine, 28. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr