SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

41.

Na temelju članka 59. stavak 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine« broj 85/08, 110/08, 34/11 i 54/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09,10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 8. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima
za novorođeno dijete

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete (u daljnjem tekstu: novčana pomoć) te visina novčane pomoći.

Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete imaju roditelji odnosno samohrana majka ili samohrani otac koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Dobrinj, u trajanju od najmanje 1 godine neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć do isplate novčane pomoći, za novorođeno dijete koje ima prijavljeno prebivalište na području općine Dobrinj.

Roditelji novorođenog djeteta mogu od Općine Dobrinj ostvariti novčanu naknadu ukoliko jedan roditelj ispunjava uvjete iz prethodnog stavka uz predočenje dokaza da drugi roditelj isto pravo nije ostvario u mjestu svog prebivališta (potvrda jedinice lokalne samouprave).

Članak 3.

Po istim uvjetima sukladno ovoj Odluci pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju i posvojitelji koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Dobrinj za dijete koje ima prijavljeno prebivalište na području općine Dobrinj.

Članak 4.

Visina novčane pomoći za novorođeno dijete iznosi:

- za prvo dijete - 4.000,00 kuna,

- za drugo dijete - 6.000,00 kuna,

- za treće dijete - 10.000,00 kuna,

- za četvrto dijete - 20.000,00 kuna, te dodatnih 2.000,00 kuna za svako daljnje novorođeno dijete.

Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka.

Sredstva za isplatu novčane pomoći bit će osigurana u Proračunu Općine Dobrinj.

Članak 5.

Naknada za prvo novorođeno prvo i drugo dijete roditelju podnositelju zahtjeva isplaćuje se u jednokratnom iznosu u roku od 30 dana od dana odlučivanja o zahtjevu.

Naknada za novorođeno treće dijete i svako daljnje dijete podnositelju zahtjeva isplaćuje se u dva obroka u razdoblju od dvije kalendarske godine u mjesecu rođenja djeteta za koje se ostvaruje pravo na naknadu, uz uvjet ispunjavanja uvjeta utvrđenih u članku 2. ove Odluke.

Članak 6.

Zahtjev za ostvarivanje prava temeljem ove Odluke dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev na obrascu koji se može preuzeti u Upravnom odjelu ili s internet stranice Općine Dobrinj.

Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete iz ove Odluke može podnijeti zahtjev iz stavka 1. ovog članka u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Uz popunjeni obrazac zahtjeva prilaže se:

1. preslika osobne iskaznice roditelja,

2. uvjerenje o prebivalištu roditelja,

3. rodni list ili izvadak iz matice rođenih za dijete,

4. uvjerenje o prebivalištu za dijete,

5.preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih za stariju djecu,

6. preslika akta o posvojenju,

7. preslika bankovnog računa podnositelja zahtjeva.

O zahtjevu odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

U postupku utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava na novčanu pomoć Upravni odjel može zahtijevati i druge dokaze.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/ 09).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-29/8

Ur. broj: 2142-04-01-14-5

Dobrinj, 29. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr