SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

30.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 9. sjednici od 23. svibnja 2014. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi
CILJANIH IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG
PLANA UREĐENJA /UPU-27/ VELI LOŠINJ

Članak 1.

U Odluci o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj (Službene novine PGŽ 18/13) mijenja se članak 4. i glasi:

»Razlog ciljanih izmjena i dopuna

- Usklađenje s Odlukom o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grad Malog Lošinja (SN PGŽ 26/13) i V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja,

- izmjena u dijelu plana koji se odnosi na tehničke elemente za gradnju prometnica

- prenamjena građevinskog zemljišta iz sportsko-rekreacijske namjene u stambenu namjenu na području Šestavine

- Izmjene u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje uvjeta smještaja i načina gradnje stambenih građevina

- izmjena u dijelu koji se odnosi na uvjete gradnje u zoni ugostiteljske-turističke namjene Punta

- Rekonstrukcija prometnice Šestavina - Veli Lošinj u cilju poboljšanja sigurnosnih uvjeta naselja Veli Lošinj i prometne funkcionalnosti naselja u cjelini«

Članak 2.

Svi ostali članci Odluke izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja /UPU-27/ Veli Lošinj ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/26

Ur. broj: 2213/01-01-14-10

Mali Lošinj, 23. svibnja 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Mario Kamalić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr