SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

28.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 9. sjednici od 23. svibnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi
V. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

U Odluci o izradi V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ 18/13) mijenja se članak 4. i glasi:

Utvrđivanje činjenica i elemenata odlučnih za interese Grada Malog Lošinja

- usklađenje s Prostornim planom Primorsko-goranske Županije u sljedećim točkama:

. korekcija granica obuhvata i kapaciteta ugostiteljsko- turističkih zona T25/T35 Lopari, T12/T32 Čikat, T23 Bučanje, T11/T11-1 Sunčana uvala i T22/T33 Poljana

. uvrštenje turističke zone Rapoća (T24/T34) u građevinsko područje naselja Nerezine

- usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju u slijedećim točkama:

. usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju u dijelu koji se odnosi na brisanje linije 70 m u ZOP-u na svim kartografskim prikazima i brisanje linije 100 m u ZOP-u unutar građevinskih područja naselja, s usklađenjem odgovarajućih odredbi u tekstualnom dijelu Plana,

- ostalo

. planiranje nove sportsko-rekreacijske zone na Čikatu u koju se uvrštava i prostor postojećeg nogometnog igrališta (izdvaja se iz zone T12),

. izmjene u dijelu koji se odnosi na revidiranje namjene luke otvorene za javni promet županijskog značaja u Malom Lošinju,

. izmjene u dijelu koji se odnosi na revidiranje namjene morske luke posebne namjene - luka nautičkog turizma u Nerezinama,

. korekcije granica obuhvata provedbenih prostornih planova u skladu sa prethodnim točkama,

. utvrđivanje/korekcija odredbi za neposredno provođenje Plana u zonama Sunčana uvala, Čikat, Punta i Rapoća,

. korekcija odredbi za građenje građevina ugostiteljsko- turističke namjene unutar građevinskih područja naselja,

. izmjene u dijelu koji se odnosi na cestovni prometni sustav,

. izmjena u dijelu plana koji se odnosi na neposrednu provedbu plana,

. izmjena u dijelu koji se odnosi na uvjete za smještaj građevine na građevnoj čestici / unutar zahvata u prostoru za uvjete izgradnje manjih višestambenih zgrada stanogradnje grada i/ili poticajne stambene izgradnje,

. ukidanje novoplanirane ceste između poslovne zone Kalvarija i neizgrađenog dijela građevinskog područja,

. dopuna plana u dijelu koji se odnosi na uvjete postupanja sa otpadom,

. izmjena u dijelu koji se odnosi na pomorski promet i revidiranje kapaciteta sidrišta,

. Rekonstrukcija zone ugostiteljsko-turističke namjene Čikat u segmentu rekonstrukcije hotela Bellevue sa ciljem realizacije 5* (zvjezdica),

. proširenje građevinskog područja u Malom Lošinju na predjelu Rukavić,

. izmjena u dijelu koji se odnosi na gospodarske građevine za gospodarske i poljoprivredne djelatnosti izvan građevinskog područja,

. izmjena u dijelu koji se odnosi na uvjete uređenja površina sportsko-rekreacijske R-1 namjene (sportsko- rekreacijski centri) na otoku Susku i Unijama,

. izmjena u dijelu koji se odnosi na infrastrukturnu mrežu - vodoospskrba i odvodnja otpadnih voda,

. povećati zonu ugostiteljsko-turističke namjene na Galboki na predio građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R1

Članak 2.

Svi ostali članci Odluke o izradi V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/28

Ur. broj: 2213/01-01-14-12

Mali Lošinj, 23. svibnja 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Mario Kamalić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr