SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

43.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 6/13, 15/13 i 33/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 9. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo
za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje sadržaj Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, proračunsko računovodstvo i izvještavanje, pojedine ovlasti u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun Prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. U prihodima su iskazani prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U rashodima su iskazani rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Viškovo povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj proračunskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Članak 3.

U Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja planirani su svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koje općinska tijela i općinski proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem poslova iz svoga djelokruga u skladu s propisima i drugim aktima.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

3.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA TE UPLATE U PRORAČUN

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine i općinski proračunski korisnici odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Prihodi proračuna i proračunskih korisnika ubiru se i uplaćuju u proračun na jedinstveni račun riznice u skladu sa zakonom, drugim propisima ili aktima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

Prihodi i primici uplaćeni u proračun do kraja tekuće godine prihod su proračuna tekuće godine.

Članak 5.

Namjenski prihodi i primici proračuna i općinskih proračunskih korisnika su pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine i općinskih proračunskih korisnika, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja.

Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u Proračun i koriste isključivo za namjene utvrđene planom.

Članak 6.

Namjenski prihodi iz članka 5. ove Odluke koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane ili manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene te namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava, a mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnost Odsjeka za financije, proračun i gospodarstvo.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za tekuću godinu.

Prihodi kojima je namjena utvrđena posebnim zakonskim odredbama mogu se, u slučaju nedostatka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.

Članak 7.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće godine.

Rješenje o povratu sredstava donosi Jedinstveni upravni odjel na temelju dokumentiranog zahtjeva.

3.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA TE ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 8.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Proračunska sredstva se mogu koristiti samo za namjene utvrđene Proračunom i do visine utvrđene Proračunom.

Općinski proračunski korisnici mogu preuzimati obveze na teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna, odnosno do visine ostvarenih namjenskih prihoda i primitaka te uz odgovarajuću primjenu odredbi stavka 2. i 3., članka 6. ove Odluke.

Rashodi proračuna za koje je obveza nastala u 2014. godini rashodi su proračuna za 2014. godinu, neovisno o plaćanju.

Članak 9.

Sredstva za rashode i izdatke osiguravaju se u Proračunu za:

- programe, projekte i aktivnosti općinskih tijela

- općinske proračunske korisnike: Dječji vrtić »Viškovo«, Javna ustanova Narodna knjižnica i

čitaonica »Halubajska zora«, Mjesni odbor Marčelji i Vijeće srpske nacionalne manjine

- ostale korisnike proračunskih sredstava po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Članak 10.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Nalogodavci moraju prije isplate provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave te odrediti oznake proračunskih klasifikacija na teret kojih se obveze isplaćuju.

Članak 11.

Nalogodavci za izvršenje stavki iz Posebnog dijela Proračuna temeljem Odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, uz pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, su:

1. Za Razdjel 1 Predstavničko tijelo, Glava 00101, Glava 00102, Glava 00103 - voditelj Odsjeka Ureda načelnika

2. Za Razdjel 2, Glava 00201: voditelj Odsjeka Ureda načelnika

3. Za Razdjel 3, Glava 00301, Program 2000, Program 2001, Program 2002, Program 2003, Program 2005, Program 2006, Program 2007, Program 2008, Program 2009, Program 2010, izuzev kapitalnih projekata - voditelj Odsjeka Ureda načelnika

4. Za Razdjel 3, Glava 00301, Program 3000, Program 3001, Program 3002 - voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

5. Za Razdjel 3, Glava 00301, Program 4000, Program 4001, Program 4002, Program 4003, Program 4004, Program 4005, Program 4006, Program 4009, Program 4010 te kapitalne projekte u Programu 2000, Programu 2001, Programu 2002, Programu 2003, Programu 2005, Programu 2006, Programu 2007, Programu 2008, Programu 2009, Programu 2010 - voditelj Odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju

6. Za Razdjel 3, Glava 00302 i Glava 00303: voditelj Odsjeka Ureda načelnika

7. za stavke vezane uz otkup zemljišta u svim razdjelima - voditelj Odsjeka Ureda načelnika.

Članak 12.

Rashodi i izdaci općinskih proračunskih korisnika isplaćuju se s jedinstvenog računa riznice na temelju naloga proračunskih korisnika i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava koje su odgovorne osobe proračunskog korisnika potpisale i potvrdile pravni temelj i visinu obveze.

Članak 13.

Zaključivanje pisanog ugovora s korisnicima proračunskih sredstava obavezno je za sredstva koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 10.000,00 kuna

Ugovorima za subvencije, donacije i pomoći koji se zaključuju temeljem natječaja o financiranju javnih potreba utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih sredstava. Isplata sredstva iz prethodnog stavka za sufinanciranje redovne djelatnosti po ugovorima do 10.000,00 kn izvršavat će se u dva navrata (polugodišnje), do 20.000,00 kn u četiri navrata (kvartalno), a iznad 20.000,00 kn mjesečno, dok će se sredstva za programske aktivnosti isplaćivati u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva.

Kapitalne donacije iznad iznosa od 50.000,00 kuna isplaćivat će se u roku od 20 dana od dana odobrenja zahtjeva, a do tog iznosa u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva.

Kapitalne donacije iznad iznosa od 50.000,00 kuna mogu se u prvom polugodištu isplatiti do visine od 50%.

Ugovorima će se utvrditi i obveze korisnika proračunskih sredstava za namjensko trošenje sredstava, za pravodobno dostavljanje izvještaja i za realizaciju ugovorenog programa.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je i za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova od iznosa za koji je obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi.

Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

Članak 14.

Aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine, a nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, mogu se do iznosa neutrošenih sredstava izvršavati u sljedećoj godini uz suglasnost Odsjeka za financije, proračun i gospodarstvo.

Članak 15.

Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, koristit će se sredstva proračunske zalihe do iznosa od 100.000,00 kn.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik obvezan je svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe te uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 16.

Ako tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti u ostvarivanju planiranih prihoda i/ili primitaka te rashoda i/ili izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 17.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar proračunskih stavaka, a najviše do 5% rashoda i izdataka planiranih na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća Općine Viškovo koja se umanjuje.

Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće o odobrenoj preraspodjeli sredstava uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna.

V. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 18.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u 2013. godini, što iznosi 230.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, odnosno raspolaganje imovinom planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima

Članak 19.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik.

Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 20.

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, u skladu s propisima i uz primjereno osiguranje duga te s pripadajućim kamatama i troškovima postupka, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti podmirenja duga.

Općinski načelnik može, u skladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

VI. ZADUŽIVANJE

Članak 21.

Zaduženje Općine Viškovo početkom 2014. godine iznosi 10.978.725,43 kuna

Ukupni očekivani iznos duga na kraju 2014. godine iznosit će 9.901.477,87 kuna.

Općinski proračunski korisnici se mogu zaduživati samo uz suglasnost Općine sukladno zakonskim propisima.

VII. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO I IZVJEŠTAVANJE

Članak 22.

Proračun i općinski proračunski korisnici primjenjuju proračunsko računovodstvo.

Prihodi i rashodi proračuna iskazuju se uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja.

Primici i izdaci proračuna iskazuju se po načelu novčanog tijeka.

Proračunsko računovodstvo za proračun i općinske proračunske korisnike vodi Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo u jedinstvenom informacijsko-informatičkom sustavu riznice.

Članak 23.

Kontrolu postupaka u planiranju i izvršavanju proračuna, praćenje primjene proračunskog računovodstva te poslove proračunskog financijskog izvješćivanja za potrebe Općine Viškovo obavljat će Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo.

Članak 24.

Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo podnosi Općinskom načelniku mjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, a Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u skladu s odredbama propisa o proračunskom izvješćivanju.

Općinski proračunski korisnici dužni su nadležnom odsjeku i Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo dostaviti propisana financijska izvješća i izvještaje o realizaciji programa rada u rokovima propisanim za financijsko izvješćivanje.

Ostali korisnici proračunskih sredstava dužni su nadležnom odsjeku dostaviti polugodišnje i godišnje izvještaje o realizaciji programa i utrošenim proračunskim sredstvima s obrazloženjima temeljem u skladu s odredbama Odluke o obliku i sadržaju te rokovima podnošenja izvještaja ostalih korisnika proračunskih sredstava.

Općinski proračunski korisnici i drugi korisnici proračunskih sredstava obvezni su nadležnim odsjecima dati sve dodatne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

VIII. ODGOVORNOST I OBVEZE U IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

Članak 25.

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava Općinski načelnik.

Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo Općine Viškovo prati izvršavanje Proračuna i o tome izvještava Općinskog načelnika.

U okviru svog djelokruga i ovlasti Općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelji odsjeka, odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna, za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti i za izvršavanje rashoda i izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna u okviru pripadajućeg razdjela.

Članak 26.

Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo dužan je u roku od osam dana od stupanja na snagu Proračuna izvijestiti odsjeke koji su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna o odobrenim sredstvima u Proračunu, a oni su, u daljnjem roku od osam dana, dužni izvijestiti o istom sve krajnje korisnike.

Općinski proračunski korisnici dužni su Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo u roku od 15 dana od primitka obavijesti iz 1. stavka ovog članka, dostaviti svoje financijske planove za proračunsku godinu, usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu te mjesečne financijske planove u skladu s planiranim dospijećem obveza.

Tijekom godine mjesečni financijski planovi mogu se mijenjati u skladu s promjenama u dospijeću obveza, odobrenim preraspodjelama te izmjenama i dopunama proračuna.

Članak 27.

Jedinstveni upravni odjel i općinski proračunski korisnici obvezni su provoditi postupke nabave roba, usluga i ustupanja radova sukladno zakonskim propisima i propisanim internim procedurama.

Plan nabave Općine Viškovo za 2014. godinu donosi Općinski načelnik, dok planove nabave proračunskih korisnika donose čelnici proračunskih korisnika sukladno zakonskim propisima.

Članak 28.

Ako se tijekom izvršavanja Proračuna utvrdi da su proračunska sredstva nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava, ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena, ili će se zahtijevati povrat proračunskih sredstava.

Odluku o umanjenju, obustavi ili povratu proračunskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, donijet će Općinski načelnik.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/ 13).

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-23

Viškovo, 22. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=51216&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr