SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

39.

Na temelju članka 19. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09, 6/13, 15/13, 33/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima
osnovnih škola

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način za ostvarivanje prava na dodjelu besplatnih udžbenika učenicima, polaznicima osnovnih škola, a koji to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Članak 2.

Pod besplatnim udžbenicima smatraju se obvezni udžbenici koji nisu predviđeni da se na njima koriste ostala nastavna sredstva.

Članak 3.

Općina Viškovo priznaje pravo na dodjelu besplatnih udžbenika učenicima, polaznicima osnovnih škola.

Članak 4.

Pravo iz članka 3. ove Odluke ostvaruju roditelji odnosno skrbnik ako ispunjavaju uvjet da dijete i oba roditelja odnosno skrbnik imaju prijavljeno prebivalište odnosno prijavljeno stalno boravište (za strane državljane) na području Općine Viškovo.

Članak 5.

Pravo iz članka 3. ove Odluke ostvaruje roditelj koji nije u braku odnosno koji je razveden ako ispunjava uvjet da dijete i roditelj s kojim dijete živi imaju prijavljeno prebivalište odnosno prijavljeno stalno boravište (za strane državljane) na području Općine Viškovo

Članak 6.

Pravo iz članka 3. ove Odluke može se ostvariti za svaki razred osnovne škole samo jednom.

Članak 7.

Za ostvarivanje prava iz članka 3. ove Odluke roditelji/ roditelj odnosno skrbnik dužan je za svaku školsku godinu podnijeti zahtjev za dodjelu besplatnih udžbenika.

Zahtjev za dodjelu besplatnih udžbenika podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine koji će o zahtjevu donijeti rješenje.

Članak 8.

Zahtjev iz članka 7. stavka 1. ove Odluke roditelji/roditelj odnosno skrbnik podnosi na propisanom obrascu od 1. srpnja do 20. srpnja tekuće godine.

Zahtjev iz članka 7. stavka 1. ove Odluke za učenika koji nastavno gradivo položi na II. ispitnom roku roditelji/roditelj odnosno skrbnik podnosi na propisanom obrascu od 25. kolovoza do 31. kolovoza tekuće godine.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka roditelji odnosno skrbnik dužni su priložiti sljedeće:

- uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana ili presliku važeće osobne iskaznice za oba roditelja odnosno skrbnika;

- kopiju kartice poreza na dohodak od nesamostalnog rada (PK kartica) na kojoj evidentirana adresa vlasnika kartice mora biti jednaka adresi na kojoj roditelj odnosno skrbnik ima prijavljeno prebivalište ili potvrdu o visini dohotka izdanu od Porezne uprave ne stariju od 30 dana na kojoj evidentirana adresa roditelja odnosno skrbnika mora biti jednaka adresi na kojoj roditelj odnosno skrbnik ima prijavljeno prebivalište, za oba roditelja odnosno skrbnika.

- potvrdu o položenom popravnom ispitu s datumom polaganja ispita, ukoliko je učenik položio nastavno gradivo na II. popravnom roku;

Roditelj koji nije u braku odnosno koji je razveden dužan je priložiti sljedeće:

- uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana ili presliku važeće osobne iskaznice za roditelja

- kopiju kartice poreza na dohodak od nesamostalnog rada (PK kartica) na kojoj evidentirana adresa vlasnika kartice mora biti jednaka adresi na kojoj roditelj ima prijavljeno prebivalište ili potvrdu o visini dohotka izdanu od Porezne uprave ne stariju od 30 dana na kojoj evidentirana adresa roditelja mora biti jednaka adresi na kojoj roditelj ima prijavljeno prebivalište

- dokaz da roditelj nije u braku odnosno da je brak razveden ili da je kod nadležnog suda pokrenut postupak za razvod braka.

- potvrdu o položenom popravnom ispitu s datumom polaganja ispita, ukoliko je učenik položio nastavno gradivo na II. popravnom roku

Članak 9.

Ostvareno pravo iz članka 3. ove Odluke izvršit će se na način da roditelji/roditelj odnosno skrbnik preuzme udžbenike u Osnovnoj školi »Sveti Matej«, (u daljnjem tekstu: Škola) o čemu će se sa Školom sklopiti sporazum.

Prilikom preuzimanja udžbenika roditelji/roditelj odnosno skrbnik je dužan Školi predati jedan primjerak Rješenja o ostvarivanju prava na dodjelu besplatnih udžbenika.

Članak 10.

Prilikom preuzimanja udžbenika roditelji/roditelj odnosno skrbnik su dužni potpisati potvrdu o preuzimanju udžbenika i izjavu o prihvaćanju obveze vraćanja udžbenika na kraju nastavne godine te na naknadu štete u slučaju oštećenja ili gubitka preuzetih udžbenika. Ukoliko roditelji/roditelj odnosno skrbnik ne nadoknade štetu najkasnije do prvog dana određenog za podnošenje zahtjeva za dodjelu besplatnih udžbenika za narednu školsku godinu gube pravo na dodjelu besplatnih udžbenika.

Članak 11.

Potvrde i izjave iz članka 10. ove Odluke Škola je dužna dostaviti Općini u roku 15 dana od početka nastavne godine.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-30

Viškovo, 22. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica

Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr