SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 46. Četvrtak, 30. prosinca 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

134.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 4. stavak 1. i 2. Uredbe o postupku utvrđivanja granica pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), Županijsko poglavarstvo je na 100. sjednici od 30. prosinca 2004. godine donijelo sljedeći

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Primorsko-goranske županije za 2005. godinu

Članak 1.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2005. godinu odnosi se na:

1. izvanredno upravljanje pomorskim dobrom;

2. utvrđivanje granica pomorskog dobra;

3. koncesioniranje lučkog i izvanlučkog područja.

I. IZVANREDNO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

Članak 2.

Plan upravljanja pomorskim dobrom koji se odnosi na izvanredno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća planirane prihode i rashode u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2005. godinu.

Članak 3.

Prihodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2005. godinu temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom predviđaju se u ukupnom iznosu od 2.650.000,00 kuna i to:

. 1.100.000,00 kuna od naknada za koncesije na pomorskom dobru;

. 1.550.000,00 kuna od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti.

Članak 4.

Rashodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2005. godinu temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom za ulaganja na pomorskom dobru predviđaju se u ukupnom iznosu od iznosu od 4.850.000,00 kuna i to:

. 1.450.000,0 kuna za održavanje lučke podgradnje;

. 2.550.000,00 kuna za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom;

. 150.000,00 kuna za geodetske elaborate prijedloga novih granica pomorskog dobra izvan lučkog područja,

. 150.000,00 kuna za parcelacijske elaborate određenih granica pomorskog dobra izvan lučkog područja,

. 150.000,00 kuna za geodetske elaborate lučkog područja,

. 200.000,00 kuna za parcelacijske elaborate lučkog područja,

. 200.000,00 kuna za geodetske elaborate novih katastarskih izmjera.

Sredstva će biti ulagana u pomorsko dobro u izvanrednom održavanju sukladno članku 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Članak 5.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro na lučkim i izvanlučkim područjima u Primorsko-goranskoj županiji za 2005. godinu utemeljena su na:

- zahtjevima županijskih lučkih uprava,

- zahtjevima gradova i općina Primorsko-goranske županije.

Kriteriji prihvaćanja zahtjeva u Plan ulaganja su sljedeći:

- rješenje Lučke kapetanije Rijeka i njezinih ispostava,

- razina tehničke dokumentacije,

- spremnost sufinanciranja jedinica lokalne samouprave,

- stupanj izvršenosti pripremnih radova,

- sigurnost plovidbe,

- sigurnost putnika, odnosno korisnika pomorskog dobra.

Članak 6.

Raspored sredstava na krajnjeg korisnika vršit će se zaključkom Županijskog Poglavarstva Primorsko-goranske županije tijekom 2005. godine.

II. UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA

a) Izvanlučko područje

Članak 7.

Sastavni dio Plana upravljanja pomorskim dobrom su područja na kojima se provodi nova katastarska izmjera. Planira se sveukupno 26,49 km dužine obale na kojoj će se određivati granica pomorskog dobra i to u sljedećim katastarskim općinama:

K.o. Kostrena - Sv. Lucija 0.90 km

K.o. Kostrena - Barbara 7.56 km

K.o. Bakarac 2.16 km

K.o. Kraljevica 8.60 km

K.o. Šmrika 7.27 km

Članak 8.

Za provedbu upisa u zemljišne knjige utvrđenih granica pomorskog dobra izvanlučkog područja planira se izrada 14 parcelacijskih elaborata za koje je naručitelj Primorsko- goranska županija i to:

. 4 utvrđene granice pomorskog dobra u 2004. godini objavljene nakon zatvaranja natječaja o izradi parcelacijskih elaborata u 2004. godini,

. 10 prijedloga granica pomorskog dobra upućenih Povjerenstvu Ministarstva za koje se može očekivati donošenje rješenja o istima tijekom 2005. godine.

b) Luke otvorene za javni promet

Članak 9.

Granice luka su granice pomorskog dobra i za provedbu upisa u zemljišne knjige utvrđenih granica pomorskog dobra planira se izvršiti sljedeće:

- evidentirati utvrđene granice pomorskog dobra lučkog područja - nove snimke stvarnog stanja za 18 luka otvorenih za javni promet,

- izraditi parcelacijske elaborate utvrđenih granica lučkog područja luka otvorenih za javni promet za 44 luke otvorene za javni promet.

III. KONCESIONIRANJE LUČKOG I IZVANLUČKOG PODRUČJA

Članak 10.

Planira se koncesionirati sljedeće zahtjeve lučkog i izvanlučkog područja:

a) Zahtjevi za koncesioniranje na lučkom području

R.B.

PODNOSITELJ
ZAHTJEVA

MIKROLOKACIJA

1.

IMPERIAL d.d.

lučica Lopar

2.

KD »ČRNIKA« d.o.o.

ispod kampa Pila, Punat

3.

SRD »Vapor«,
Malinska

luka Vantačići, o. Krk

4.

SRD »Vapor«,
Malinska

luka Porat, o. Krk

5.

SRD »Kostrena«

sportska luka

6.

KOMUN d.o.o.,
Dobrinj

luka »Lokvišća« u Šilu

7.

KOMUN d.o.o.,
Dobrinj

luka »Soline«
u Solinama

8.

KOMUN d.o.o.,
Dobrinj

luka »Čižići« u Čižićima

9.

Grad Mali Lošinj

Rujnica

10.

KAMENOLOM
BRDO KUŠĆ d.o.o.

privezište Artatore

Zahtjevi za koncesioniranje na izvanlučkom području

Red. broj

PODNOSITELJ
ZAHTJEVA

MIKROLOKACIJA

1.

GPP Mikić d.o.o.

Malinska - ispod
H. Malin

2.

Ante Dragoslavić

uvala Kaldonta
u Punta Križi

3.

Uvala Poljana d.o.o.

sjeveroistočna strana
A/C Poljana, ML

 

4.

JAZON d.o.o.

Osor - A/C Bijar

5.

Uvala Poljana d.o.o.

južna strana AC
Poljana, oko rta Poljana

6.

Ribarstvo »F« d.o.o.

uvala Veli bok

7.

Grand Hotel Adriatic

plaža ispod
Vile Istranka

8.

Tranzit d.o.o.

a/c Preluk

Planira se dovršiti postupak za sve one podnositelje zahtjeva za koje se prikupi dokumentacija.

Članak 11.

Za provođenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2005. godinu sredstva su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2004. godinu na pozicijama 70 02 01 04 (Održavanje lučke podgradnje, Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama), 70 02 02 04 (Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom, Kapitalne pomoći unutar države), 70 02 02 05 (Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom, Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekti), 70 02 09 05 (Utvrđivanje granica pomorskog dobra, granica koncesijskih zahvata i provedba uknjižbe pomorskog dobra, Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projekti).

Članak 12.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2005. godinu zadužen je Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 022-04/04-03/36

Ur.broj: 2170/01-92-01-04-7

Rijeka, 30. prosinca 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=116&mjesto=00001&odluka=134
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr