SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

30.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/13 i 15/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o 3. Izmjeni i dopuni Poslovnika o radu
Općinskog vijeća

Članak 1.

U članku 44. stavak 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 37/09., 15/13., 33/13.) riječi »Službenom glasilu Primorsko-goranske županije« zamjenjuju se riječima »Službenim novinama Općine Viškovo«.

Članak 2.

Ova Odluka o 3. Izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2014. godine.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-15

Viškovo, 22. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr