SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

28.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/ 13, 15/13), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izdavanju službenoga glasila Općine Viškovo

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izdavanje službenoga glasila Općine Viškovo, način izdavanja te sastav i obveze uredništva.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Naziv službenoga glasila Općine Viškovo je »Službene novine Općine Viškovo« (u daljnjem tekstu: »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika za koje Općinsko vijeće ili Općinski načelnik odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata iz članka 3. Ove Odluke prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina.

Uredništvo ima tri člana, a čine ga:

. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, glavni urednik

. Voditelj odsjeka Ureda načelnika, član uredništva

. Viši savjetnik za pripremu sjednica Općinskog vijeća, kadrovske poslove i poslove informiranja, član uredništva

Članak 5.

»Službene novine se obvezno izdaju nakon svake sjednice Općinskog vijeća.

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje u roku od pet (5) radnih dana od dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave odluku donosi uredništvo.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Općine Viškovo, a tiskaju se u broju primjeraka dostatnom potrebama korisnika propisanih zakonom.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo.

Članak 9.

Stručne i administrativne poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 10.

Ova Odluka o izdavanju službenoga glasila Općine Viškovo stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2014. godine.

Klasa: 021-04/14-01/03

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-13

Viškovo, 22. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica Općinskog vijeća

Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr