SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

86.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 52. točke 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), te na prijedlog pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije, Župan Primorsko-goranske županije, donio je dana 24. ožujka 2014. godine, slijedeći

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske
županije za 2014. godinu

I.

Ovaj Plan donosi se za upravna tijela Primorsko-goranske županije ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/13, 31/13 i 48/13).

Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma u službu) je kratkoročni plan.

Plan prijma u službu utvrđen je na temelju pisanih prijedloga pročelnika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za slobodna radna mjesta utvrđena Pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije i planiranih sredstava za prijam službenika i namještenika utvrđenih Proračunom Primorsko-goranske županije za 2014. godinu.

II.

Na temelju Plana prijma u službu, slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja, premještajem ili sporazumom o prijmu u službu.

Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno vrijeme, popunjavati će se putem oglasa koji se obvezno objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

III.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

IV.

Prilikom popunjavanja radnih mjesta, upravna tijela Primorsko-goranske županije dužna su postupati sukladno odredbama Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodna novine« broj 155/02, 47/10-Odluka Ustavnog suda RH, 80/10 i 93/11).

U upravnim tijelima Primorsko-goranske županije nije postignuta razmjerna zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, te je u ista potrebno zaposliti 1 pripadnika srpske nacionalne manjine. Radno mjesto koje će biti popunjeno pripadnikom nacionalne manjine uključeno je u ukupni broj planiranih potreba za popunjavanjem radnih mjesta.

V.

Pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje se sukladno posebnim zakonima i to:

.Članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04, 92/05, 02/07. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-4585/ 2005,U-I-4799/2005, U-I-2446/2006, U-I-3502/2006 od 20. prosinca 2006., 107/07, 65/09, 137/09, 146/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj:U- I-4042/2005 i dr. od 15. prosinca 2010., 55/11, 140/12 i 33/13),

.Članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« broj 143/02 i 33/05),

.Članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine« broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01 i 103/03).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno navedenim zakonima, ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo te priložili potrebne isprave kao dokaz o statusu, odnosno druge isprave sukladno posebnim propisima, imaju prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI.

Župan će revidirati, u suradnji s pročelnicima upravnih tijela Primorsko-goranske županije, planirane potrebe popunjavanja radnih mjesta radi utvrđivanja potrebe izmjena i dopuna usvojenog Plana prijma u službu.

Revizija Plana prijma u službu vršiti će se u pravilu jednom godišnje ili ukoliko se utvrdi da upravna tijela Primorsko-goranske županije ne provode planirane postupke popunjavanja radnih mjesta.

Župan može, po reviziji ovog Plana ili izvan rokova navedenih u stavku 2. ove točke, izmijeniti ili dopuniti Plan prijma u službu i na obrazloženi zahtjev pročelnika upravnog tijela.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/14-01/4

Ur. broj: 2170/1-06-02/1-14-1

Župan:
Zlatko Komadina, dipl. ing. v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=00001&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr