SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

85.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Na temelju članka 52. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst) Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/13), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 31/13) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 48/13) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/13-08/1

Ur.broj: 2170/1-01-01/5-14-32

Rijeka, 20. svibnja 2014.

Predsjednik
Vojko Braut, dipl. iur. v.r.

ODLUKA
O USTROJSTVU I DJELOKRUGU
RADA UPRAVNIH TIJELA
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški ili ženski rod.

Članak 2.

Upravna tijela ustrojavaju se ovom Odlukom radi obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) te poslova državne uprave prenesenih na Županiju.

Upravna tijela obavljaju i poslove koje jedinice lokalne samouprave na području Županije prenesu na Županiju sukladno zakonu, drugim propisima i Statutu Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Statut).

Članak 3.

Upravna tijela samostalna su u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada i povjerenih im poslova državne uprave prenesenih na Županiju.

Upravna tijela obavljaju poslove iz svog djelokruga rada sukladno zakonu i podzakonskim aktima, Statutu i općim aktima Županije.

Članak 4.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u proračunu Županije.

II. SJEDIŠTE I OBILJEŽAVANJE UPRAVNIH TIJELA

Članak 5.

Upravna tijela obavljaju poslove iz svog djelokruga rada u svom sjedištu.

Sjedište upravnih tijela je u Rijeci.

Upravna tijela mogu poslove iz svog djelokruga rada obavljati i izvan njihovih sjedišta u ispostavama.

Članak 6.

Na zgradi u kojoj je sjedište Županije mora biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, grb Primorsko-goranske županije, naziv »Primorsko-goranska županija« i naziv tijela Županije.

Upravna tijela koja su smještena u zgradi u kojoj nije sjedište Županije moraju istaknuti natpisnu ploču koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, grb Primorsko-goranske županije, naziv »Primorsko-goranska županija« i naziv upravnog tijela.

Članak 7.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela koriste pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv »Primorsko-goranska županija«, naziv upravnog tijela.

Zaglavlje akta upravnog tijela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, grb Primorsko- goranske županije, naziv »Primorsko-goranska županija«, naziv upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum i mjesto izrade akta.

III. UPRAVNA TIJELA

Članak 8.

Upravna tijela su:

1.Ured Županije;

2.Upravni odjel za proračun, financije i nabavu;

3.Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša;

4.Upravni odjel za zdravstvo;

5.Upravni odjel za odgoj i obrazovanje;

6.Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove;

7.Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze;

8.Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj;

9.Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima;

10.Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade;

11.Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu.

Ured Županije

Članak 9.

Ured Županije ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

.pripremu sjednica Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) i njenih radnih tijela, pripremu sjednica i sastanaka koje saziva i kojima predsjedava Župan i njegovi zamjenici, poslove objavljivanje akata Skupštine i župana te poslovi praćenja provedbe donesenih akata;

.savjetodavne, stručne i analitičke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine iz djelokruga njihova rada;

.administrativne i tajničke poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine;

.protokolarne i druge prateće poslove za Župana, njegove zamjenike i predsjednika Skupštine;

.poslove usmjeravanja naloga Župana, njegovih zamjenika i predsjednika Skupštine ostalim upravnim tijelima i nadzor nad njihovom provedbom;

.poslove odnosa s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, te promidžbu Županije;

.razvoj civilnog društva, ostvarivanje prava nacionalnih manjina i ljudska prava;

.sustav zaštite i spašavanja, razvoj zaštite od požara i obranu;

.suradnju s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te međuregionalnu i međunarodnu suradnju;

.razmatranje predstavki i pritužba građana upućenih Županu

.poslove suradnje sa saborskim zastupnicima;

.poslove vezane uz pokroviteljstva Župana i Skupštine;

.poslove vezane uz raspodjelu sredstava proračunske zalihe;

.predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

.sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

.razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu

Članak 10.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

.planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te pratećih akata;

.praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju Proračuna te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda;

.zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga;

.utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna;

.financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove;

.predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima;

.rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda;

.nadzor i praćenje izvršenja ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije;

.analiza i nadzor ostalih upravnih tijela u poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;

.analiza financijskih učinaka koncesija na Proračun;

.izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije;

.prikupljanje i analizu prijedloga planova nabave upravnih tijela u cilju primjene načela »vrijednost za novac«,

.izradu plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, pripremu natječajne dokumentacije i provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela,

.vođenje evidencije o provedenim postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima, te izradu godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela;

.predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

.sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Članak 11.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

.izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;

.vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja;

.koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima;

.izradu akata iz područja zaštite sastavnica okoliša u suradnji s pravnim osobama s javnim ovlastima;

.izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom;

.izdavanje dopuštenja za zahvate u zaštićenim dijelovima prirode;

.provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i na prirodu;

.provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš;

.vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;

.izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;

.pripremne radnje u postupcima davanja koncesija na zaštićenim područjima prirode koje su u nadležnosti Županije, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela;

.izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije;

.izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu mjerila i kriterija za određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;

.rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na pojedinačne upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja: komunalnog gospodarstva, spomeničke rente te prostornog uređenja i gradnje;

.vođenje evidencije o komunalnim naknadama, doprinosima i naknadama za priključenje;

.uredsko poslovanje za ispostave ovog Upravnog odjela (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta);

.praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

.predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

.sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša poslove iz stavka 1. ovog članka obavlja u sjedištu Županije za područje cijele Županije.

Upravni odjel za zdravstvo

Članak 12.

Upravni odjel za zdravstvo ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

.osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva;

.osiguranje provođenja javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke i zdravstveno-statističke djelatnosti od interesa za područje Županije;

.organiziranje ispitivanja, praćenja i evaluiranja čimbenika okoliša (hrana, voda za piće, voda za kupanje i rekreaciju, zrak, buka i drugo) koji mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi;

.organiziranje, praćenje i nadziranje rada zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija te predlaganja mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti;

.koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja zdravstva;

.predlaganje i popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe na području Županije,

.pripremanje i provedbu postupaka za davanje koncesije za javno-zdravstvene službe;

.koordiniranje rada na izradi Plana zdravstvene zaštite za područje Županije te izradi jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti;

.predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite za pojedina područja Županije (otoci, Gorski kotar te druga rijetko naseljena i slabije razvijena područja;

.organiziranje i provođenje postupka za imenovanje potrebnog broja doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, te praćenje i osiguravanje financiranja njihova rada;

.predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;

.suradnju sa zdravstvenim ustanovama pri izradi programa koji se financiraju iz Proračuna Županije;

.prikupljanje i analizu podatke o poslovanju zdravstvenih ustanova i izradu izvješća za potrebe nadležnih državnih tijela i tijela Županije;

.predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području prevencije bolesti;

.praćenje i koordiniranje rada ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija osnivač te podnošenje izvješća o njihovom radu;

.pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije te drugih povjerenstava i radnih grupa u području zdravstva;

.predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

.sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje

Članak 13.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnosi na:

.poslove u nadležnosti Županije koji se odnose na odgoj i obrazovanje u osnovnom i srednjem školstvu;

.analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija;

.planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za županijske ustanove školstva;

.planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe iznad zakonskog standarda u županijskim ustanovama školstva;

.obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za županijske ustanove školstva;

.planiranje, financiranje i praćenje izvršenja ostalih programa u odgoju, obrazovanju i znanosti i visokom obrazovanju;

.suradnju sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;

.suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;

.rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja predškolskog odgoja;

.predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

*.sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove

Članak 14.

Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

.vođenje evidencije nekretnina u vlasništvu Županije, izradu prijedloga mjera upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije te uređivanje vlasničko-pravnih odnosa;

.savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta i zastupanje pred sudovima i drugim tijelima;

.razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;

.izradu nacrta općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela;

.provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenički odnosi;

.stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije;

.ostvarivanje prava Župana i njegovih zamjenika temeljem profesionalnog obavljanja dužnosti;

.obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda Primorsko-goranske županije;

.razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu, sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem;

.uredsko poslovanje upravnih tijela Županije (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta), osim ispostava upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva i zaštite okoliša;

.provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara za službenike i namještenike upravnih tijela Županije;

.investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije koju koriste upravna tijela Županije, te održavanje poslovnih prostora koje koriste upravna tijela Županije temeljem zakupa, a sukladno ugovoru o zakupu;

.investicijsko održavanje nekretnina koje su u vlasništvu županijskih ustanova i trgovačkih društava te koje temeljem zakupa koriste županijske ustanove i trgovačka društva, a koje se u cijelosti ili djelomično financira sredstvima iz Proračuna, sukladno odlukama nadležnih tijela;

.nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela;

.osiguranje službenika i namještenika i imovine (pokretnina i nekretnina) Županije, te provođenje postupka utvrđivanja štete i naplate štete temeljem osiguranja;

.održavanje službenih vozila Županije, poslove prijevoza i poslove recepcije;

.predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

.sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze

Članak 15.

Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

.poticanje, usklađivanje i ravnomjerni razvoj cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa i veza na području Županije te brigu o prometnoj povezanosti svih jedinica lokalne samouprave sa sjedištem Županije;

.provođenje postupka prikupljanja i pripreme dokumentacije te izrada prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja;

.provedbu geodetskih i parcelacijskih elaborata u katastarskim evidencijama i zemljišnim knjigama za utvrđene granice pomorskog dobra, vođenje evidencije granica pomorskog dobra te pripremanje i dostavljanje podataka za izradu GIS-a granica pomorskog dobra i koncesija na pomorskom dobru;

.pripremne radnje u postupcima davanja koncesija na pomorskom dobru u nadležnosti Županije, vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate naknada za koncesiju te izrada izvješća za nadležna tijela;

.izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije;

.izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu mjerila i kriterija za određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;

.praćenje i analiza stanja na pomorskom dobru te izradu stručne dokumentacije;

.izdavanje rješenja o naplati godišnje naknade za upotrebu pomorskog dobra, vođenje brige o naplati godišnje naknade i vođenje evidencije brodica i jahti registriranih na području Županije;

.planiranje, sudjelovanje i provedbu saniranja, održavanja, modernizacije i izgradnje pomorskog dobra, odnosno lučke podgradnje i nadgradnje u lukama županijskog i lokalnog značaja te poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru;

.brigu o zaštiti mora i priobalja te praćenja provedbe ugovora o čišćenju akvatorija Jadranskog mora na području Županije;

.poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije te provođenje postupka;

.poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području cesta i cestovnog prometa te usklađivanje i koordinaciju ravnomjernog održavanja županijskih i lokalnih cesta;

.poticanje programa i projekata s ciljem edukacije iz sigurnosti cestovnog prometa te praćenje i analiza sigurnosti prometa na javnim cestama:

.izdavanje dozvola i vođenje upisnika izdanih dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika;

.poticanje programa i projekata s ciljem održavanja aerodroma, razvoja i povećanja zračnog prometa na području Županije te praćenje realizacije;

.poticanje programa i projekata s ciljem uspostavljanja i održavanja zračnih linija radi bolje međusobne povezanosti otoka i otoka s kopnom;

.poticanje rada lokalnih radijskih i televizijskih postaja te proizvodnju i emitiranje programa s temama od lokalnog i županijskog značaja i interesa;

.praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

.sudjelovanje u organizaciji i provedbi domaćih i međunarodnih stručnih skupova, specijalističkih sajmova i drugih manifestacija s temama iz djelokruga Upravnog odjela;

.predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

. sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Članak 16.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

. pripremu, poticanje, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma i ugostiteljstva u skladu s Glavnim planom razvoja turizma Primorsko-goranske županije, Strateškim marketinškim planom turizma Primorsko-goranske županije;

.praćenje stanja u gospodarstvu, predlaganje i provođenje mjera promicanja, razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva;

.suradnju s domaćim i stranim institucijama i centrima koji se bave razvojem svih oblika gospodarske djelatnosti;

.praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva;

.pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju;

.sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa navodnjavanja na području Primorsko-goranske županije;

.predlaganje mjera i provođenje programa i mjera razvoja u oblasti šumarstva i drvoprerađivačke industrije;

.praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnina, predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta;

.proglašenje elementarnih nepogoda;

.rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljske djelatnosti i vodnog gospodarstva;

.praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

.predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

.sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Članak 17.

Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnosi na:

.poslove regionalnog koordinatora za Županiju te obaveze koje iz istog proizlaze;

.ustrojavanje i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata;

.sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te praćenju razvojnih programa iz nadležnosti Upravnog odjela;

.poticanje i uspostavu cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja; predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera regionalnoga razvoja; izradu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za regionalni razvoj koji se financiraju iz proračuna, fondova EU te drugih izvora;

.pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije;

.pripremu, izradu i provođenje programa i projekata poticanja razvoja velikih gospodarskih subjekata primarno u domeni infrastrukture (npr. LNG, željeznica, luka, plinovodi, ...);

.pomoć i koordiniranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj, sudjelovanje u radu partnerskih vijeća Jadranske NUTS II regije te poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;

.poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja prometne infrastrukture;

.poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području vodoopskrbe i odvodnje;

.poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata iz područja energetike i energetske infrastrukture;

.davanje koncesije u području energetike;

.izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o izvršenju ugovora o koncesijama u dijelu plaćanja naknade za koncesije;

.izrada i dostavljanje izvješća nadležnom upravnom tijelu o poslovima pripremnih radnji u postupku davanja koncesije u dijelu mjerila i kriterija za određivanja početnih iznosa naknada za koncesije u dokumentaciji za nadmetanje;

.uspostavu sustava za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije kao i suradnja (isključujući logističku/organizacijsku pomoć) s ostalim upravnim tijelima na pripremi i implementaciji projekata sufinanciranih iz fondova EU;

.suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru nadležnosti Upravnog odjela;

.praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

.predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

Članak 18.

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

.praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije;

.praćenje provedbe Socijalnog plana u djelatnostima socijalne skrbi na području Županije;

.praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji;

.koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja socijalne skrbi;

.predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;

.predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području humanitarne djelatnosti i djelatnosti u socijalnoj skrbi od interesa za Županiju;

.rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi;

.planiranje i razvoj mreže institucionalnih i vaninstitucionalnih socijalnih usluga s posebnim naglaskom na skupine u većem riziku od socijalne isključenosti kao i priprema i provedba aktivnosti usmjerenih na područje socijalnog uključivanja;

.angažiranje na stvaranju uvjeta koji olakšavaju pristup socijalnim pravima i primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina;

.poticanje kontinuiranog stručnog usavršavanja i superviziju zaposlenih u sustavu socijalne skrbi;

.rad na unaprjeđivanju suradnje s organizacijama civilnog društva koje djeluju na području socijalne skrbi;

.poticanje otvaranja prostora za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju prava mladih, zadovoljavanju potreba te aktivnog sudjelovanja u društvenoj zajednici;

.suradnju sa stručnim i znanstvenim ustanovama te organizacijama civilnog društva u zemlji i inozemstvu vezano za unaprjeđivanje položaja mladih u društvu;

.poticanje i razvoj suradnje organizacija mladih, jedinica lokalne samouprave te ustanova koje rade s mladima;

.pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Savjeta za socijalnu skrb Primorsko- goranske županije;

.pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Vijeća seniora Primorsko-goranske županije;

.pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije;

.pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći te praćenje rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova;

.predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske ,

. sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu

Članak 19.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu ustrojava se radi obavljanja poslova koji se odnose na:

.poslove u nadležnosti Županije koji se odnose na kulturu, sport i tehničku kulturu;

.analiziranje, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija;

.obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za županijske ustanove u kulturi;

.planiranje, financiranje i praćenje izvršenja Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi;

.zaštitu kulturno-povijesne baštine, te praćenje stanja, očuvanje i gospodarsku valorizaciju kulturnih dobara;

.suradnju s udrugama i drugim subjektima kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa;

.praćenje i koordiniranje rada trgovačkog društva u kojem je Županija član, u vezi realizacije programa iz nadležnosti Upravnog odjela;

.suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;

.predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

.sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNIH TIJELA I NAČIN NJIHOVA RADA

Članak 20.

U upravnim tijelima mogu se osnivati unutarnje ustrojstvene jedinice.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela uređuje se na način kojim se osigurava korištenje stručnog znanja zaposlenih te racionalno obavljanje poslova iz djelokruga pojedinog upravnog tijela.

Članak 21.

U upravnim tijelima ustrojavaju se službe, odsjeci i pododsjeci.

U upravnim tijelima mogu se ustrojiti i ispostave izvan sjedišta upravnih tijela.

Iznimno, unutarnje ustrojstvene jedinice mogu imati poseban naziv koji upućuje na djelokrug poslova koji se u njima obavlja.

Članak 22.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i djelokrug poslova te upravljanje ustrojstvenim jedinica u upravnim tijelima, nazivi i opis poslova radnih mjesta u upravnim tijelima te stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta i broj izvršitelja, radno vrijeme, odgovornost za povredu službene dužnosti te ostala pitanja od značaja za rad upravnih tijela uređuje se pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi posebno za svako upravno tijelo Župan na prijedlog pročelnika upravnog tijela.

Članak 23.

Upravna tijela, u području za koja su ustrojena i u okviru svog djelokruga rada, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Skupštine i Župana te vode drugostupanjski postupak po žalbama na pojedinačne akte donijete od strane općinskih i gradskih upravnih tijela.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 24.

Upravna tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije surađuju sa središnjim tijelima državne uprave, Uredom državne uprave u Županiji, jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, odnosno s gradskim i općinskim upravnim tijelima, pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti iz djelokruga rada upravnog tijela i, kada je to potrebno, na zajedničkim osnovama pripremaju stručne podloge za postupak odlučivanja Skupštine i Župana te predlažu mjere radi unapređenja i razvoja djelatnosti za koju su osnovani.

Članak 25.

Upravna tijela u izvršavanju općih akata Skupštine donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, na donošenje akata iz članka 23. stavka 1. ove Odluke i stavka 1. ovoga članka, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

U skladu s odredbama zakona koji uređuje upravne sporove protiv konačnog pojedinačnog akta može se pokrenuti upravni spor.

Ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, protiv pojedinačnih akata Skupštine i Župana kojima se rješava o pravima , obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 26.

Usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave koji su im povjereni zakonom, kao i nadzor nad radom upravnih tijela, u nadležnosti su Župana.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, Župan može upravnim tijelima davati smjernice, uputstva i naredbe neposredno ili putem pročelnika Ureda Županije.

Upravna tijela dužna su međusobno surađivati u izvršavanju poslova iz svog djelokruga rada.

Članak 27.

Pravila u postupanju s pismenima, njihovu primanju i izdavanju akata, evidenciji i dostavi u rad, obradi, korištenju, otpremanju, čuvanju, izlučivanju i predaji nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu uređuju se sukladno propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje.

V. RUKOVOĐENJE UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 28.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici upravnih tijela.

Pročelnike upravnih tijela imenuje Župan na temelju javnog natječaja.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela provodi upravno tijelo nadležno za službeničke odnose.

Članak 29.

Pročelnik upravnog tijela (u daljnjem tekstu: pročelnik) za svoj rad odgovoran je Županu.

Pročelnik je osobno odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim rukovodi, kao i za izvršenje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

Članak 30.

Pročelnik je dužan redovno, a najmanje jednom u tri mjeseca izvješćivati Župana o radu upravnog tijela kojim upravlja u pisanom obliku.

Članak 31.

Pročelnik u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i drugim propisima, Statutom te drugim aktima Županije.

VI. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Članak 32.

Poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove neophodne za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela.

Povjerene poslove službenici i namještenici dužni su obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava Republike Hrvatske, zakona i drugih propisa i općih akata i pravila struke te su dužni postupati po uputama Župana, pročelnika i nadređenog službenika.

Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima uređuju se zakonom i drugim propisima te općim aktima koje donosi Župan.

Prijelazne i završne odredbe Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/13)

Članak 33.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju s radom upravna tijela ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 54/10 i 26/12).

Upravna tijela ustrojena ovom Odlukom preuzimaju poslove iz djelokruga rada upravnih tijela ustrojenih Odlukom iz stavka 1. ovog članka, i to:

.Ured Županije od Ureda Županije, osim u dijelu poslova za Savjet mladih Primorsko-goranske županije, Vijeće seniora Primorsko-goranske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i poslova proglašenja elementarne nepogode;

.Upravni odjel za proračun, financije i nabavu od Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu;

.Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša;

.Upravni odjel za zdravstvo od Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, osim u dijelu poslova socijalne skrbi;

.Upravni odjel za odgoj i obrazovanje od Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport, u dijelu poslova odgoja i obrazovanja;

.Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove od Upravnog odjela za imovinu i zajedničke poslove;

.Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze od Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam, osim u dijelu poslova turizma;

.Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj od Upravnog odjela za gospodarstvo i poduzetništvo, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam u dijelu poslova turizma i Ureda Županije u dijelu poslova proglašenja elementarne nepogode;

.Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima od Upravnog odjela za regionalni razvoj i infrastrukturu;

.Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade od Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, u dijelu poslova socijalne skrbi, te Ureda Županije u dijelu poslova za Savjet mladih Primorsko-goranske županije, Vijeće seniora Primorsko-goranske županije i Povjerenstva za ravnopravnost spolova;

.Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu od Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport, u dijelu poslova kulture, sporta i tehničke kulture.

Članak 34.

Župan će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti pravilnike o unutarnjem redu za svako od upravnih tijela ustrojena u članku 8. ove Odluke.

Do donošenja akata iz stavka 1. ovog članka primjenjivat će se pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela koji su doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 54/10 i 26/12), osim u dijelu u kojem su u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 35.

Do imenovanja pročelnika upravnih tijela ustrojenih ovom Odlukom Župan će imenovati privremene pročelnike upravnih tijela iz članka 8. ove Odluke, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Privremeni pročelnici će u roku od 15 dana od dana donošenja pravilnika o unutarnjem redu iz članka 34. stavka 2. ove Odluke donijeti rješenja o rasporedu službenika i namještenika.

Upravno tijelo koje preuzima dio poslova iz djelokruga drugog upravnog tijela preuzima i službenike i namještenike koji su zatečeni na preuzetim poslovima.

Članak 36.

Opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva,prava i obveze dosadašnjih upravnih tijela, preuzimaju upravna tijela koja preuzimaju i poslove na temelju ove Odluke, razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 37.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 54/10 i 26/12).

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama'' Primorsko-goranske županije.

Završna odredba Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 31/13)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Prijelazne i završne odredbe Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 48/13)

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu nastavljaju sa radom sa izmijenjenim djelokrugom rada sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela iz članka 4. ove Odluke uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 15 dana od dana njezina stupanja na snagu.

U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovog članka donijet će se rješenja o rasporedu službenika.

Članak 6.

Službenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena pravilnicima o unutarnjem redu iz članka 6. ove Odluke.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu koji preuzima dio poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša preuzima i službenike koji su zatečeni na preuzetim poslovima, te prava, obveze, sredstva za rad, financijska sredstva i dokumentaciju razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=00001&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr