SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

83.

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Na temelju članka 52. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst) Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je pročišćen tekst Odluke o osnivanjuj Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o osnivanju Lučke uprave Bakar - Kraljevica za luke lokalnog značaja (»Službene novine« broj 11/99), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Bakar - Kraljevica za luke lokalnog značaja (»Službene novine« broj 22/04), Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica za luke lokalnog značaja (»Službene novine« broj 32/04), Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske luke uprave Bakar-Kraljevica za luke lokalnog značaja (»Službene novine« broj 26/09), Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica za luke lokalnog značaja (»Službene novine« broj 24/10), Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica za luke lokalnog značaja (»Službene novine« broj 14/11) i Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica za luke lokalnog značaja (»Službene novine« broj 4/14)u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/13-08/1

Ur.broj: 2170/1-01-01/5-14-34

Rijeka, 20. svibnja 2014.

Predsjednik
Vojko Braut, dipl. iur, v.r.

ODLUKA
O OSNIVANJU ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR - KRALJEVICA - KOSTRENA ZA LUKE LOKALNOG ZNAČAJA

(pročišćeni tekst)

1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Županijska lučka uprava BAKAR - KRALJEVICA - KOSTRENA, radi upravljanja, održavanja i izgradnje te korištenja luka lokanog značaja: Bakar, Bakarac, Kraljevica, Črišnjeva, Dobra (Bakarac), Carevo (Kraljevica), Lipica (Kraljevica), Trnova (Kraljevica), Dumboka (Šmrika), Neriz (Šmrika), Žurkovo (Kostrena) - u dijelu i Podurinj (Kostrena) - u dijelu.

Članak 1a.

Osnivač Županijske lučke uprave je Primorsko-goranska županija. Osnivačka prava nad Lučkom upravom u ime Primorsko-goranske županije obavlja Župan.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 2.

Županijska lučka uprava iz članka 1. ove Odluke osniva se pod nazivom Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica - Kostrena (u daljnjem tekstu: Županijska lučka uprava).

Sjedište Lučke uprave je u Kraljevici, Frankopanska 1a.

Članak 2a.

O promjenama naziva i sjedišta Lučke uprave odlučuje Župan.

III. DJELATNOST LUČKE UPRAVE

Članak 3.

Djelatnost Lučke uprave je:

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz Proračuna Primorsko-goranske županije i proračuna jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost Lučke uprave,

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),

4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,

8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

IV. LUČKE DJELATNOSTI

Članak 4.

Lučke djelatnosti u lukama otvorenim za javni promet iz članka 1. ove Odluke su:

1. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,

2. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala.

3. ukrcaja i iskrcaj putnika i vozila,

4. ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.).

V. LUČKO PODRUČJE

Članak 5.

Nadležnost Lučke uprave proteže se na lučko područje luka iz članka 1. ove Odluke, kojima su granice kopnenog i morskog dijela utvrđene Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/99).

Lučka uprava stječe pravo upotrebe i korištenja građevina i objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području iz stavka 1. ovoga članka. Popis objekata sastavni je dio ove Odluke.

VI. TIJELA LUČKE UPRAVE

Članak 6.

Tijela Lučke uprave su Upravno vijeće i ravnatelj.

1. UPRAVNO VIJEĆE

Članak 6a.

Lučkom Upravom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima pet članova od kojih:

-dva člana i predsjednika Upravnog vijeća imenuje Župan,

-jednog člana imenuje ministar nadležan za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu: ministar) iz redova lučke kapetanije na čijem području je sjedište Lučke uprave,

-jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije koji imaju koncesiju na području Lučke uprave.

Mandat članova Upravnog vijeća i predsjednika je četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upravnog vijeća.

Članak 7.

Upravno vijeće:

1. donosi godišnji program rada i razvoja luke koji obuhvaća i financijski plan luke, na prijedlog ravnatelja Lučke uprave,

2. donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica lučke poslovne politike,

3. odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga Županu putem upravnog tijela Županije nadležnog za pomorstvo,

4. donosi lučke tarife,

5. odlučuje o opsegu i organizaciji stručno-tehničkih službi, o imenovanju i opozivu ravnatelja te o zaključenju ugovora o zapošljavanju i visini naknade, odnosno plaće predsjednika i po potrebi članova Upravnog vijeća, ravnatelja i stručno-tehničkog osoblja,

6. donosi Statut Lučke uprave uz suglasnost Županijske skupštine,

7. donosi akte kojima se utvrđuje red u luci i uvjeti korištenja lukom,

8. raspisuje natječaj za izbor ravnatelja i imenuje ga,

9. utvrđuje lučke uzance,

10. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Zakonom, ovom Odlukom ili Statutom.

Članak 8.

Brisan (člankom 12. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Bakar - Kraljevica za luke lokalnog značaja - »Službene novine« broj 22/04)

2. RAVNATELJ

Članak 9.

Na temelju javnog natječaja, na prijedlog natječajne komisije, a uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo, ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće na vrijeme od četiri godine.

Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Ravnatelj je za svoj rad odgovoran Upravnom vijeću i Županu.

Članak 10.

Ravnatelj je ovlašten samostalno poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Lučke uprave ako vrijednost pojedinačnog posla ne prelazi iznos od 70.000,00 kuna.

Za vrijednost posla koja je veća od 70.000,00 kuna a manja od 500.000,00 kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Za vrijednost posla koja je veća od 500.000,00 kuna, a manja od 1.000.000,00 kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Župana, uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća.

Za vrijednost posla koja je veća od 1.000.000,00 kuna ravnatelju je, uz pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća, potrebna suglasnost Župana, ako je izvršenje planirano u godišnjem programu rada i razvoja luke, odnosno suglasnost Županijske skupštine ako izvršenje nije planirano u godišnjem programu rada i razvoja luke.

Za sklapanje ugovora o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanja nekretnina do vrijednosti 1.000.000,00 kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Župana uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća, a za vrijednost koja prelazi 1.000.000,00 kuna ravnatelju je potrebna suglasnost Županijske skupštine uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog vijeća.

Članak 10a.

Ravnatelj ima sljedeća prava i obveze:

1. poduzimanje svih potrebnih mjera radi pripreme za rad Upravnog vijeća i za provedbu akata i odluka Upravnog vijeća,

2. redovito izvješćivanje Upravnog vijeća o stanju u luci, lučkim kapacitetima, stanju podgradnje i nadgradnje kao i o obavljanju djelatnosti pod koncesijom,

3. priprema godišnji program rada i razvoja luke i financijski plan luke,

4. predstavljanje i zastupanje Lučke uprave,

5. obavljanje svih drugih poslova vezanih uz rad Lučke uprave,

6. predlaganje Upravnom vijeću ustroja, potrebnog broja i sastava stručno-tehničkog osoblja,

7. izbor stručno-tehničkog osoblja,

8. donosi odluke kojima se usklađuje rad svih koncesionara na lučkom području.

Članka 11.

Brisan (člankom 16. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Bakar - Kraljevica za luke lokalnog značaja - »Službene novine« broj 22/04)

Članka 12.

Brisan (člankom 17. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Bakar - Kraljevica za luke lokalnog značaja - »Službene novine« broj 22/04)

VII. SREDSTAVA ZA OSNIVANJE I RAD

Članak 13.

Sredstva za rad pribavljena od osnivača, te prihodi ostvareni obavljanjem djelatnosti ili iz drugih izvora čine imovinu Lučke uprave.

Prihodi Lučke uprave su:

6. lučke pristojbe,

7. naknade od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona

8. naknade od koncesija iz članka 66. stavka 5. točke 3. i 4. Zakona

9. sredstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije i proračuna jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost Lučke uprave,

10. ostali prihodi.

Sredstvima iz Proračuna Primorsko-goranske županije i proračuna jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost Lučke uprave može se isključivo financirati gradnja i održavanje luke podgradnje.

Članak 14.

Brisan (člankom 19. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Bakar - Kraljevica za luke lokalnog značaja - »Službene novine« broj 22/04)

Članak 15.

Lučka uprava odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Članak 16.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Lučka uprava ostvari dobit, ta se dobit koristi isključivo za izgradnju i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje.

Župan može odlučiti da dobit Lučke uprave upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge županijske lučke uprave.

Lučka uprava je obvezna sudjelovati s 20% prihoda od lučkih pristojbi u Investicijskom fondu županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije.

Članak 17.

Statutom Lučke uprave pobliže se uređuje ustrojstvo Lučke uprave, međusobna prava i obveze osnivača i Lučke uprave, ovlasti i način odlučivanja tijela Lučke uprave, uvjeti za izbor i natječajni postupak za izbor ravnatelja, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Lučke uprave.

Prijelazne i završne odredbe iz Odluke o osnivanju Lučke uprave Bakar- Kraljevica za luke lokalnog značenja- »Službene novine« broj 11/99

Članak 18.

Županijsko poglavarstvo imenovat će predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 19.

Upravno vijeće Lučke uprave donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, Statut Lučke uprave uz suglasnost Županijskog poglavarstva.

Statut se donosi većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće Lučke uprave dužno je u roku od 15 dana nakon donošenja Statuta raspisati natječaj za izbor ravnatelja Lučke uprave.

Članak 20.

Za privremenog ravnatelja imenuje se Berislav Antić.

Poglavarstvo Primorsko- goranske županije ovlašćuje privremenog ravnatelja da pod njegovim nadzorom obavlja pripreme za početak rada Lučke uprave, a posebno da pribavi potrebne dozvole za početak rada te da podnese prijavu za upis Lučke uprave u sudski registar.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ''Službenim novinama'' Primorsko- goranske županije.

Prijelazne i završne odredbe iz Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Bakar- Kraljevica za luke lokalnog značaja- »Službene novine« broj 22/04

Članak 23.

Lučka uprava uskladit će Statut s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), i ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskom poglavarstvu na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 24.

Upravno vijeće imenovano prema odredbama Zakona o morskim lukama (»Narodne novine« broj 108/95 i 97/00), nastavlja s radom s pravima i obvezama propisanim Zakonom i ovim Statutom, do imenovanja Upravnog vijeća prema odredbama Zakona i usklađenog Statuta.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama'' Primorsko- goranske županije.

Prijelazne i završne odredbe iz Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar- Kraljevica za luke lokalnog značaja »Službene novine« broj 32/04

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Prijelazne i završne odredbe iz Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar- Kraljevica za luke lokalnog značaja »Službene novine« broj 26/09

Članak 3.

Županijska lučka uprava uskladit će Statut s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) i ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskoj skupštini na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Upravno vijeće imenovano prema odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), nastavlja s radom do imenovanja Upravnog vijeća sukladno izmijenjenim odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04,141/06 i 38/09) i sukladno odredbama usklađenog Statuta Županijske lučke uprave.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Primorsko- goranske županije''.

Prijelazne i završne odredbe iz Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar- Kraljevica za luke lokalnog značaja »Službene novine« broj 24/10

Članak 6.

Županijska lučka uprava uskladit će Statut s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09) i ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskoj skupštini na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Prijelazne i završne odredbe iz Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar- Kraljevica za luke lokalnog značaja »Službene novine« broj 14/11

Članak 2.

Županijska lučka uprava uskladit će Statut s ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskoj skupštini na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Županijska lučka uprava će pokrenuti postupak za utvrđenje granica lučkog područja luka za luke iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u ''Službenim novinama Primorsko- goranske županije''.

Prijelazne i završne odredbe iz Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar- Kraljevica za luke lokalnog značaja »Službene novine« broj 4/14

Članak 3.

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena uskladit će Statut s ovom Odlukom i dostaviti ga Županijskoj skupštini na suglasnost, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena će pokrenuti postupak za utvrđivanje granica lučkog područja Žurkovo (Kostrena)- u dijelu i Podurinj (Kostrena)- u dijelu.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno- pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena za luke lokalnog značaja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=00001&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr