SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

79.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 23. travnja 2014. godine (KLASA: 342-01/14-02/25, URBROJ: 2170/1-07-02/7-14-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sportska luka Kantrida, Grad Rijeka

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sportske luke Kantrida, Grad Rijeka bez prava na izgradnju koja uključuje obavljanje slijedećih gospodarskih djelatnosti:

-privez plovila za članove sportske udruge,

-dizanje i spuštanje plovila za članove sportske udruge,

-škola ribolova,

-organizacija i provedba natjecanja.

Zabranjuje se ograđivanje i naplata ulaza na koncesionirano područje.

Koncesionar je dužan u slučaju promjene namjene pojedinih dijelova luke u skladu sa pozitivnim propisima zatražiti prethodnu suglasnost davatelja koncesije.

Za vrijeme trajanja koncesije potrebno je u pomorsko dobro uložiti minimalno 800.000,00 (osamstotisuća) kuna.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 6.549 m2, od čega kopneni dio područja koncesije iznosi 1.482 m2, a morski dio iznosi 5.067 m2.

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se od k.č. 4293/5 k.o. Zamet (zemljišno-knjižna oznaka k.č. 1721/28 i 1744/44 u k.o. Zamet) i dio k.č. 5310 k.o. Zamet (zemljišno-knjižna oznaka dijela k.č. 1760 k.o. Zamet) koje su upisane u Zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci kao pomorsko dobro.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od trgovačkog društva GEO-VV d.o.o. u studenom 2013. godine i lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu.

Grafički prikaz i lomne točke iz stavka 3. ovoga članka se ne objavljuju.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 6.549,00 (slovima: šesttisućapetstočetrdesetidevet) kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 20% od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 5.

Ponuda obavezno sadrži dokumente u izvornom obliku ili u neovjerenoj preslici, i to:

1. Dokaze o sposobnosti ponuditelja:

o izvadak iz registra udruga, ne stariji od 30 dana;

o račun dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine ili financijske izvještaje račun prihoda i rashoda;

opodatke o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;

oJOPPD obrazac (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinos za obvezna osiguranja) za mjesec koji prethodi davanju ponude; ukoliko udruga ima zaposlenih;

oizjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao;

oizjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama;

oizjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta;

oizjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije.

2.Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

3.Studiju gospodarske opravdanosti, u svezi Predmeta koncesije iz članka 2. ove Odluke, koja se izrađuje prema sadržaju i u formi prema predlošku za izradu studije gospodarske opravdanosti iz članka 8. ove Odluke.

Studija gospodarske opravdanosti obavezno sadrži:

opostojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

oplan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

o prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini,

o iznos planirane investicije u zaštitu okoliša,

o iznos planirane ukupne investicije,

o izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

o procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi),

oiskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju,

o broj planiranih radnih mjesta.

4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

5. Prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra (idejno rješenje);

6. Rekapitulacijski list;

7. Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - luka posebne namjene Kantrida - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/ 08, 125/10, 102/11 i 83/12) prema slijedećim kriterijima:

-iznos investicije u zaštitu okoliša (u okviru
ukupnih investicija) 30%

-ponuđena visina stalnog dijela koncesijske
naknade 25%

-ponuđena visina promjenjivog dijela
koncesijske naknade 25%

-ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja
prema studiji gospodarske opravdanosti 20%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije. Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-47

Rijeka, 22. svibnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=00001&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr