SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 14. Petak, 23. svibnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

78.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 18. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točke 23 Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 23. travnja 2014. godine (KLASA: 342-01/14-02/25, URBROJ: 2170/1-07-02/1-14-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom
dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred
Ville Sv. Rok, Općina Lovran

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija, Adamićeva 10, Rijeka (dalje u tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Sv. Rok, Općina Lovran, a bez prava na izgradnju koja uključuje obavljanje slijedećih djelatnosti:

-iznajmljivanje suncobrana - 13 kom

-iznajmljivanje ležaljki - 13 kom

-iznajmljivanje motornog gumenjaka - 1 kom

-privez za plovilo (postojeće) - 1 kom.

Za vrijeme trajanja koncesije potrebno je u pomorsko dobro uložiti minimalno 500.000,00 (petstotisuća) kuna, i to u prvoj godini trajanja koncesije 200.000,00 kuna, a ostatak ravnomjerno po godinama.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na području Općine Lovran, Kopneni dio pomorskog dobra koji se daje u koncesiju sastoji se iz 303/4, 303/5, 305/9 i 306/2 i dijela k.č. 305/1, sve upisano u k.o. Tuliševica, zk.ul. 1448, sve upisano kao pomorsko dobro u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Opatiji

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 3.975 m2, od čega se 796 m2 kopnene površine odnosi na plažni dio, a morski dio iznosi 3.179 m2. Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss-Kruegerovim koordinatnom sustavu.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od trgovačkog društva Geodetski zavod Rijeka d.o.o. u siječnju 2014. godine i lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu.

Grafički prikaz i lomne točke iz stavka 3. ovoga članka se ne objavljuju.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 7 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POSEBAN UVJET

Članak 4.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod, izgradnja šetnice i drugo).

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Procijenjena vrijednost koncesije

Članak 5.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 119.250,00 (slovima:stodevetnaesttisućadvjestopedeset) kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 2 % od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 6.

Ponuda obavezno sadrži dokumente, i to:

1. Dokaze o sposobnosti ponuditelja:

oizvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ili izvadak iz obrtnog registra s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija, ne stariji od 30 dana;

oračun dobiti i gubitka i bilancu za prošlu godinu, odnosno prijavu poreza na dohodak s uključenim pregledom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije godine (osim za novoosnovana društva i obrte) sve ovjereno od nadležne Porezne uprave;

oovjerenu izjavu ponuditelja ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti;

opodatke o bonitetu (BON 1) osim za obrte obveznike poreza na dohodak i novoosnovana društva i obrte;

opodatke o solventnosti (BON 2 - za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana;

oJOPPD obrazac (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) za mjesec koji prethodi davanju ponude;

oizjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao;

oizjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona;

oizjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta;

oizjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

oizjavu ponuditelja o preuzimanju obveze podmirenja mjera radi osiguranja zaštite i sigurnosti posjetitelja plaže i njihovih stvari.

oVažeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji.

2. Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

3. Studiju gospodarske opravdanosti, u svezi Predmeta koncesije iz članka 2. ove Odluke, koja se izrađuje prema sadržaju i u formi prema predlošku za izradu studije gospodarske opravdanosti iz članka 8. ove Odluke.

Studija gospodarske opravdanosti obavezno sadrži:

opostojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija,

oplan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije,

o prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj godini,

o iznos planirane investicije u zaštitu okoliša,

o iznos planirane ukupne investicije,

o izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti),

o procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi),

opodatke o ostvarenoj dobiti odnosno dohodak prije oporezivanja uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini,

oiskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti za koju traži koncesiju,

o broj planiranih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva

4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine.

5. Prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra (idejno rješenje);

6. Rekapitulacijski list;

7. Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 7.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, OIB: 32420472134, tel. (051)351-952, faks: (051)351-953, e-pošta: pomorstvo@pgz.hr, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - plaža ispred Ville Sv. Rok - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/ 08, 125/10, 102/11 i 83/12) prema slijedećim kriterijima:

-ponuđeni iznos ukupnoga investicijskog ulaganja
prema studiji gospodarske opravdanosti 25%

-ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske
naknade 20%

-prihod od redovne djelatnosti u prethodnoj
godini 15%

-ostvarena dobit odnosno dohodak prije oporezivanja
uvećano za amortizaciju u prethodnoj godini 15%

-ponuđeni iznos promjenjivog dijela
koncesijske naknade 10%

-iskustvo ponuditelja u obavljanju djelatnosti
za koju traži koncesiju 10%

-broj planiranih novootvorenih radnih mjesta 5%

Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a postupak davanja koncesije počinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja će biti objavljena u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-45

Rijeka, 22. svibnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić,v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=891&mjesto=00001&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr