SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

29.

Na temelju članka 35. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 102. Zakona o cestama (Narodne novine» broj 84/ 11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13), članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/ 13, 13/13, 28/13), članka 2. i 3. Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/14) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko goranske županije« br. 6/13/, 13/13, 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 15. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se status javnog dobra u općoj uporabi i u neotuđivom vlasništvu Općine Čavle - druge nerazvrstane javne prometne površine, površine za promet u mirovanju-parkirališta, za nekretnine na kojima je sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli (KLASA: UP/I-350-05/10- 03/188, URBROJ: 2170/1-03-11-18 od 14. ožujka 2011. godine), izdanoj od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije te parcelacijskom elaboratu izrađenom od strane Geo grupa u lipnju 2011. godine, potvrđenom od strane Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka i Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, predviđena rekonstrukcija infrastrukturne građevine - parkirališta na području sportsko-rekreacijske namjene Sportskog centra Platak i to:

-k.č.br. 5691/1, 5692/1 k.o. Cernik-Čavle (u vlasništvu Republike Hrvatske)

-k.č.br. 3749/1, 3749/2, 3750/1, 3750/2, 3751/20, 3748/4 k.o. Podhum (u vlasništvu Republike Hrvatske)

-k.č.br. 3857/2, 3857/4, 3857/6, 3858/8, k.o. Podhum (u zemljišnim knjigama upisane kao JAVNO DOBRO)

-k.č.br. 5697/6 k.o. Cernik-Čavle (u zemljišnim knjigama upisane kao JAVNO DOBRO).

II.

Temeljem ove Odluke u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, a nakon uređenja imovinsko-pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom na nekretninama iz točke I. alineje I. i II. ove Odluke, provest će se uknjižba na predmetnim nekretninama u korist Općine Čavle, javno dobro u općoj uporabi.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/14-01/10

Ur. broj: 2170-03-14-01-15

Čavle, 15. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr