SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

28.

Na temelju stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13,13/ 13,28/13)) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Općine Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa te rokovi plaćanja za obveznike plaćanja komunalnog doprinosa (vlasnik/investitor), građevina u Općini Čavle:

-područja zone za plaćanje komunalnog doprinosa,

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m3 građevine,

-način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

-izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Općine Čavle.

Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice, odnosno investitor(u daljnjem tekstu:Obveznik) sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom za svaku kalendarsku godinu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije, javnu rasvjetu i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih

objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija te radovi na sanaciji tog zemljišta.

II. PODRUČJA ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Utvrđuje se jedna zona za plaćanje komunalnog doprinosa, glede stupnja opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture na području naselja Općine Čavle.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 28/13).

Klasa: 021-05/14-01/10

Ur. broj: 2170-03-14-01-03

Čavle, 15. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr