SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

26.

Na temelju odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11, 144/12 i 19/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 6/13, 13/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općina Čavle za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od općeg značaja za Općinu Čavle, kao i za njezinu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

-zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

-knjižnične djelatnosti,

-glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

-izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti,

-klapsko i zborsko pjevanje,

-mesopusni običaji,

-razni drugi programi vezani uz kulturu.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj kulturne djelatnosti u Općini Čavle.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2014. godinu.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovog članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti kulture i kulturne aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi u 2014. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 1.636.000 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2014. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa

Članak 4.

Općina Čavle će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi te redovito održavati objekte iz Proračuna Općine za 2014. godinu.

Članak 5.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati namjensko korištenje i utrošak sredstava iz Programa.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni Završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 021-05/14-01/10

Ur. broj: 2170-03-14-01-11

Čavle, 16. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik:
Norbert Mavrinac v.r

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr