SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

19.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. novine br. 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 2. i 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (Nar. novine br. 24/06) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Sl. novine PGŽ« 6/13, 13/13, 28/13) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 15. svibnja 2014. donijelo je

ODLUKU
o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Čavle

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju naknade troškova za rad (u daljnjem tekstu: naknada) članovima Općinskog vijeća Općine Čavle (predsjednik, potpredsjednici i vijećnici) i članovima radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 2.

Članovi Općinskog vijeća i članovi radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na mjesečnu naknadu.

Članak 3.

Visina mjesečne bruto naknade za rad u Općinskom vijeću utvrđuje se kako slijedi:

-Predsjednik Općinskog vijeća 3.450,00 kn

-Potpredsjednik Općinskog vijeća 1.730,00 kn

-Vijećnik Općinskog vijeća 1.230,00 kn

-član radnog tijela Općinskog vijeća 250,00 kn

Članak 4.

Član radnog tijela Općinskog vijeća ima pravo na naknadu za rad samo u jednom radnom tijelu Općinskog vijeća.

Ukoliko je član Općinskog vijeća (predsjednik, podpredsjednik, vijećnik) ujedno i član radnog tijela Općinskog vijeća ne ostvaruje pravo na naknadu za rad u radnom tijelu.

Članak 5.

Osim prava na naknadu iz članka 3.ove Odluke članovima Općinskog vijeća i radnih tijela pripada i pravo na dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, sukladno posebnim propisima.

Članak 6.

Isplatitelj naknade obvezan je propisane poreze i doprinose obračunati i isplatiti istovremeno s isplatom naknade.

Članak 7.

Novčana sredstva za naknade utvrđene u članku 3. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Savjeta Općinskog načelnika Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 37/10, 36/13).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/10

Ur. broj: 2170-03-14-01-04

Čavle, 16. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr