SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

16.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« broj 12/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet Muroskva - UPU 31 (»Službene novine PGŽ« broj 27/13), po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 06.05.2014.godine, KLASA: 350-02/14-13/13,URBROJ: 531-05-14-4 ,Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 9. sjednici održanoj 15. svibnja. 2014. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
luke otvorene za javni promet lokalnog značaja
Muroskva (UPU 31, IS2)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2).

Urbanistički plan uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2; dalje: Plan) se donosi za područje utvrđeno člankom 192. Prostornog plana uređenja Grada Novog Vinodolskog (SN PGŽ br. 55/06, 23/10 i 36/10 - ispravak, 1/13 - pročišćeni tekst, 19/13).

Površina obuhvata Plana je 6,45 ha. Granica obuhvata Plana označena je na kartografskim prikazima iz članka 2. stavak 1. ove Odluke, pod točkom II.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu »Urbanistički plan uređenja luke otvorene za javni promet Muroskva (UPU 31, IS2)« koji je sastavni dio ove Odluke i sastoji se od:

I. TEKSTUALNI DIO:

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

II. GRAFIČKI DIO - KARTOGRAFSKI PRIKAZI U MJERILU 1:1000:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2a. PROMETNI SUSTAV

2b. ENERGETSKI SUSTAV I KOMUNIKACIJE

2c. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

III. OBVEZNI PRILOZI

III - 1. Obrazloženje plana

III - 2. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštovati u izradi plana

III - 3. Suglasnosti i mišljenja

III - 4. Izvješće o javnoj raspravi

III - 5. Evidencija postupka izrade i donošenja plana

III - 6. Sažetak za javnost

III - 7. Stručni izrađivač

Plan je izradila tvrtka Urbanistica, d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za urbanizam i razvoj Grada Novog Vinodolskog.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

1.1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE KORIŠTENJA POVRŠINA ZA JAVNE I DRUGE NAMJENE

Članak 3.

U obuhvatu Plana nalaze se područja utvrđena Prostornim planom uređenja Grada Novog Vinodolskog (SN PGŽ 55/06, 23/10 i 36/10 - ispravak, 1/13 - pročišćeni tekst, 19/13; dalje PPUG Novi Vinodolski):

. Izdvojena građevinska područja izvan naselja - površine infrastrukturnih sustava (IS2); građevinsko područje uz lučko područje planirane luke otvorene za javni promet lokalnog značaja (tj. dio operativne obale u funkciji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja)

. Vodne površine - more; more namijenjeno za prometne djelatnosti (luka, plovni put).

Površine javnih i drugih namjena u obuhvatu Plana razgraničene su sukladno utvrđenom u PPUG Novi Vinodolski u izdvojenom građevinskom području izvan naselja i kao more namijenjeno za prometne djelatnosti.

Članak 4.

Razgraničenje prema namjeni u obuhvatu Plana prikazano je na kartografskom prikazu broj

1. »Korištenje i namjena površina« u mjerilu 1:1.000, a određene su slijedeće osnovne namjene:

. Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Muroskva (Lo)

- lučko područje - kopneni dio (Lo1)

- lučko područje - morski dio (Lo2)

. Zelena površina (Z) - zaštitna

. Prometna površina (SU) - javna prometnica.

Lučko područje - kopneni dio (Lo1), prometna površina (SU) i zelena površina (Z) razgraničene su u izdvojenom građevinskom području izvan naselja, a lučko područje - morski dio (Lo2) je površina mora namijenjena za prometne djelatnosti.

1.2. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

Članak 5.

Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Muroskva (Lo) zauzima ukupno 59049 m2 i namijenjena je za pomorske i lučke djelatnosti sukladno posebnom propisu.

Prostor luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (Lo) utvrđen na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina je lučko područje to jest prostor kopna i mora koji se koristi za obavljanje lučkih djelatnosti, kojim upravlja lučka uprava odnosno ovlaštenik koncesije, a granica lučkog područja je granica pomorskog dobra.

Lučko područje - kopneni dio (Lo1) namijenjeno je djelatnostima na kopnu - obuhvaća površinu kopna namijenjenu smještaju potrebne infrastrukture luke otvorene za javni promet, tj. namijenjenu za lučke djelatnosti.

Lučko područje - morski dio (Lo2) namijenjeno je djelatnostima u moru - obuhvaća površinu mora namijenjenu pomorskom prometu i smještaju potrebne infrastrukture luke otvorene za javni promet tj. namijenjenu za prometne i lučke djelatnosti.

Članak 6.

Zelena površina - zaštitna (Z) je površina izvornog krajobraza određena radi potrebe zaštite i uređenja okoliša.

Članak 7.

Prometna površina - javna prometnica (SU) određena je funkciji odvijanja cestovnog prometa u obuhvatu Plana tj. određena je za smještaj javne prometnice utvrđenog statusa u obuhvatu Plana kao sabirna prometnica.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 8.

Gospodarskim djelatnostima u obuhvatu Plana smatraju se sve lučke djelatnosti (djelatnosti u lučkom području luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (Lo), na kopnu i u moru).

Smještaj (gospodarskih) lučkih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja (Lo) planira se u kopnenom (Lo1) ili morskom (Lo2) dijelu lučkog područja temeljem kartografskog prikaza broj

1. »Korištenje i namjena površina« i u skladu s kartografskim prikazom broj 4. »Način i uvjeti gradnje« na kojem je prikazan grafički dio uvjeta i načina gradnje.

2.1. LUČKO PODRUČJE - KOPNENI DIO (Lo1)

Članak 9.

Uvjeti smještaja građevina i uređenja prostora u kopnenom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja (Lo1) iz kartografskog prikaza broj 1. »Korištenje i namjena površina«, tj. u zoni oznake (Lo1) iz kartografskog prikaza broj 4. »Način i uvjeti gradnje«, su sljedeći:

Površina zahvata

- Površinu zahvata određuje površina kopnenog dijela lučkog područja (Lo1), čiji su oblik i veličina definirani kartografskim prikazom broj 1. »Korištenje i namjena površina« i broj 4. »Način i uvjeti gradnje« u skladu sa značenjem i mjerilom Plana.

- Razgraničenje kopnenog (Lo1) i morskog (Lo2) dijela lučkog područja na kartografskim prikazima Plana je načelno (odredit će se projektom luke iz članka 51), tj. obalna crta na kartografskim prikazima Plana određuje najveću moguću površinu kopnenog dijela lučkog područja (Lo1) odnosno određuje maksimalnu granicu nasipavanja obale;

- Za uređenje kopnenog dijela lučkog područja (Lo1) planira se korekcija prirodnih uvjeta na lokaciji, u moru i na kopnu, tj. planira se oblikovanje nove obale, nasipavanjem i gradnjom (kopneni dio lučkog područja (Lo1) je obalna građevina tj. nova izgrađena obala u funkciji luke Muroskva).

Namjena građevina i objekata

- Kopneni dio lučkog područja (Lo1) je površina kopna namijenjena za smještaj građevina i objekata u funkciji lučkih djelatnosti;

- mogu se graditi i uređivati različiti sadržaji za osnovne lučke djelatnosti priveza i odveza plovila i prijevoza putnika i roba (građevine i objekti za privez, odvez, ukrcaj iskrcaj, prekrcaj, prijenos, oskrbu, sigurnost plovidbe i slično, servisi i radionice, uprava, prostori za zaposlenike i slično u funkciji luke),

- mogu se graditi i uređivati prostori za prateće kompatibilne sadržaje - poslovne ugostiteljske, uslužne, trgovačke, administrativne (restoran, caffe, bar, turistički ured/agencija, manji trgovački sadržaji - hrana i piće, suveniri, edukacijski tečajevi za voditelja brodice, ronjenja i slični sadržaji kompatibilni osnovnoj namjeni),

- pomoćni sadržaji koji se mogu graditi i uređivati su sadržaji u funkciji korištenja i održavanja; komunalne i infrastrukturne građevine i uređaji, parkirališta i garaže, spremišta, građevine sanitarno-higijenskog standarda i slično neophodno za funkcioniranje.

Veličina i smještaj građevina

- U sklopu zahvata/na kopnenom dijelu lučkog područja (Lo1) može se graditi više građevina (kompleks građevina) i mogu se uređivati vanjski prostori za obavljanje djelatnosti.

- Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,4.

- Najveća etažna visina je E=P odnosno najveća visina V je 5,5 m.

- Visina V može biti i viša za pojedine dijelove ukoliko to zahtjeva njihova funkcija (dizalica, toranj za osmatranje, signalizacija, dimnjak i slično).

- Udaljenost građevine od granice zahvata odnosno od regulacijskog pravca javne prometnice i od obalne crte, ne može biti manja od 3,0 m.

- Na manjoj udaljenosti (izvan gradivog dijela), mogu se izvoditi dijelovi priključne infrastrukture, prilazne rampe, stepenice, potporni zidovi i slični elementi.

- Na manjoj udaljenosti od obalne crte (izvan gradivog dijela) mogu biti sadržaji koji to zahtjevaju svojom funkcijom i namjenom (npr. dizalica, zaklon putničkog terminala i slično u funkciji priveza, odveza, prekrcaja, iskrcaja), a prema odobrenju nadležne lučke uprave.

- Izvan gradivog dijela može se postavljati lučka oprema i uređaji za sigurnost plovidbe i signalizaciju, prema odobrenju nadležne lučke uprave.

Oblikovanje građevina

- Nova izgradnja treba se primjerenom strukturom, arhitektonskim oblikovanjem i odabirom materijala sukladno posebnostima funkcije uklopiti u postojeću naseljsku strukturu.

- Oblikovanje građevina te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju.

- Preporuka je da se planira kompleksna građevina u sklopu koje su potrebni sadržaji, oblikovana u duhu suvremene arhitekture i najnovijim saznanjima i dostignućima upotrebe građevinskih proizvoda.

- Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, bačvasti, šed ili kosi nagiba do 30o.

- Na krovu je moguća izvedba konstruktivnih zahvata za iskorištavanje vjetra, sunca i sličnih alternativnih izvora energije.

- Rravni krovovi mogu se koristiti za smještaj parkirališnih mjesta, ako za to postoje uvjeti.

- Sadržaji iz posebnog propisa o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisom.

Način priključenja na prometnu i komunalnu infrastrukturu

- Zahvat/kopneni dio lučkog područja (Lo1) mora imati pristup na javnu prometnicu - sabirnu, oznake SU.

- Uvjeti i kriteriji priključenja na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže, s pripadajućim građevinama i površinama i prikazani na kartografskim prikazima br. 2. »Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža« i br. 4. »Način i uvjeti gradnje«.

Uređenje površina

- U sklopu zahvata/kopnenog dijela lučkog područja (Lo1) mogu se planirati prometne površine - kolne, pješačke, parkirališne, manipulativne.

- Površina zahvata može se uređivati kao jedinstvena prometna manipulativna površina - pješačka, kolna, za smještaj opreme, parkiranje vozila i slično.

- Prostor za potrebna parkirališna mjesta osigurava se u sklopu zahvata u skladu s normativima iz točke 5.1.1. Promet u mirovanju.

- U funkciji uređenja mogu se planirati parkovne i hortikulturno uređene površine i površine namijenjene rekreaciji i odmoru.

- Način uređenja uključuje postavljanje elemenata urbane opreme, postav privremenih objekata - kioska, zaklona, nadstrešnica, informativnih i reklamnih punktova, skulptura, fontana i slično.

- Uređenjem površina odnosno uređenjem okoliša treba ostvariti kvalitetno uklapanje građevina i kvalitetan kontakt s okolnim prostorom.

- Uređenje mora biti na način da se osigura nesmetan pristup interventnih vozila svim građevinama i biti uređena tako da udovoljava svim tehničko-tehnološkim, sigurnosnim i zahtjevima koji proizlaze iz važeće zakonske regulative.

Mjere zaštite okoliša, zaštite prirode, sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

- Tijekom izgradnje i pri korištenju nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima.

Posebne mjere

- Za uređenje i izgradnju potrebno je izraditi projekt luke (kao određeno člankom 51), kojim će se planirati cjelovito rješenje za kopneni (Lo1) i morski (Lo2) dio lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (Lo);

- Projekt luke točno će odrediti razgraničenje kopnenog (Lo1) i morskog dijela (Lo2) lučkog područja (definirat će novu obalnu crtu).

- Projekt luke utvrdit će prostornu organizaciju, smještaj i vrste sadržaja koji će se planirati u sklopu kopnenog dijela lučkog područja (Lo1), u skladu s uvjetima Plana i posebnim propisima.

2.2. LUČKO PODRUČJE - MORSKI DIO (Lo2)

Članak 10.

Uvjeti smještaja građevina i uređenja prostora u morskom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja (Lo2) iz kartografskog prikaza broj 1. »Korištenje i namjena površina«, tj. u zoni oznake (Lo2) iz kartografskog prikaza broj 4. »Način i uvjeti gradnje« su sljedeći:

Površina zahvata

- Površinu zahvata određuje površina akvatorija luke - morskog dijela lučkog područja (Lo2), čiji su oblik i veličina definirani kartografskim prikazom broj 1. »Korištenje i namjena površina« i broj 4. »Način i uvjeti gradnje«, u skladu sa značenjem i mjerilom Plana.

- Razgraničenje morskog (Lo2) i kopnenog (Lo1) dijela lučkog područja na kartografskim prikazima Plana je načelno (utvrditi će se projektom luke iz članka 51);

- Za uređenje akvatorija luke - morskog dijela lučkog područja (Lo2), planira se korekcija prirodnih uvjeta na lokaciji izvođenjem zahvata u moru (nasipavanja, iskopavanja i slično u funkciji uređenja akvatorija luke i gradnje pomorskih objekata).

Namjena građevina i objekata

- Akvatorij luke - morski dio lučkog područja (Lo2), je površina mora namijenjena za smještaj potrebne infrastrukture luke otvorene za javni promet tj. namijenjen je za smještaj pomorskih objekata u funkciji lučkih djelatnosti, odvijanje pomorskog prometa i plovidbu.

- U akvatoriju luke grade se i uređuju pomorski objekti u funkciji lučkih djelatnosti tipa lukobrani, valobrani, gatovi, pontoni, zaštitna obala, obale za privez i druga potrebna lučka infrastruktura (tkz. lučka podgradnja).

- Akvatorij luke može se opremati svom potrebnom lučkom opremom i uređajima za sigurnost plovidbe i signalizaciju.

Uređenje površina, veličina, smještaj i oblikovanje građevina

- Uređenje akvatorija luke - morskog dijela lučkog područja (Lo2), tj. organizacija luke, položaj i vrsta pomorskih objekata i uređaja, detaljno će se utvrditi projektom luke (iz članka 51).

- U akvatoriju luke - morskom dijelu lučkog područja (Lo2), treba se organizirati operativni dio, komunalni dio i nautički dio luke;

- Operativni dio je dio luke u funkciji pomorskog prometa tj. dio luke namijenjen linijskom pomorskom prometu, izletničkom prometu, povremenom i interventnom prometu - policija, lučka uprava i slično.

- Komunalni dio je dio luke namijenjen za komunalne vezove (za stalni privez plovila stanovništva).

- Nautički dio je dio luke namijenjen za nautičke vezove (za privez nautičkih plovila u tranzitu).

- Maksimalni broj vezova (kapacitet luke Muroskva) je 180 vezova.

- Najviše 90% vezova može se koristiti kao nautički vez.

- Uz operativni, nautički i komunalni dio akvatorija luke uređivati će se pripadajući kopneni dio (kako će se utvrditi projektom luke).

Način priključenja na prometnu i komunalnu infrastrukturu

- Uređenje akvatorija luke - morskog dijela lučkog područja (Lo2), podrazumjeva organizaciju koja omogućava odvijanje pomorskog prometa i pristup plovila planiranim sadržajima u luci.

- Uređenje akvatorija luke podrazumjeva opremanje potrebnom komunalnom infrastrukturom.

- Uvjeti i kriteriji priključenja na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja, odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže, s pripadajućim građevinama i površinama i prikazani na kartografskim prikazima br. 2. »Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža« i br. 4. »Način i uvjeti gradnje«.

Mjere zaštite okoliša, zaštite prirode, sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

- Tijekom izgradnje i pri korištenju nužno je osigurati mjere zaštite okoliša (zrak, tlo, voda, buka) sukladno posebnim propisima.

Posebni uvjeti

- Za uređenje i izgradnju potrebno je izraditi projekt luke (kao određeno člankom 51), kojim će se planirati cjelovito rješenje za kopneni (Lo1) i morski (Lo2) dio lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (Lo);

- Projekt luke točno će odredit razgraničenje morskog (Lo2) i kopnenog (Lo1) dijela lučkog područja.

- Projekt luke utvrditi će prostornu organizaciju, smještaj i vrste sadržaja koji će se planirati u sklopu morskog dijela lučkog područja (Lo2), u skladu s uvjetima Plana i posebnim propisima.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 11.

U obuhvatu Plana nije planiran smještaj građevina društvenih djelatnosti.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 12.

U obuhvatu Plana nije predviđena gradnja stambenih građevina.

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

Članak 13.

Planom su osigurane površine i trase infrastrukturnih građevina i to za:

- prometni sustav,

- sustav elektroničke komunikacijske infrastrukture,

- vodnogospodarski sustav,

- energetski sustav.

Na kartografskom prikazu 4. »Način i uvjeti gradnje« grafički su određeni uvjeti priključenja na infrastrukturnu mrežu. Prikazan je mogući smjer priključenja na infrastrukturnu mrežu položenu na javnim površinama, a građevna čestica, odnosno prostorna cjelina, može se priključiti na infrastrukturnu mrežu u bilo kojoj točki duž onih javnih površina koje su naznačene simbolom.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

5.1.1 CESTOVNI PROMET

Članak 14.

Rješenje prometnog sustava unutar obuhvata Plana prikazano je na kartografskom prikazu

2a. »Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Prometni sustav«.

Planom je definirana površina za gradnju prometnice (SU) i način priključenja na postojeću prometnu mrežu.

Sustav cestovnog prometa na području obuhvata Plana sačinjava:

- sabirna ulica (SU): prolazi kroz obuhvat Plana smjerom zapad-istok između dva raskrižja na državnoj cesti D8; G.P. Pasjak (gr. R. Slovenije) - Šapjane - Rijeka - Zadar - Split - G.P. Klek (gr. BiH) - G.P. Zaton Doli (gr. BiH)- Dubrovnik- G.P. Karasovići (gr. Crne Gore).

U sklopu prometne površine (SU) planira se izgradnja prometnice sa svim potrebnim elementima sukladno važećim propisima i standardima (vozne trake, rubne trake, nogostup, parkirališne površine, manipulativne površine - okretište, signalizacija, rigoli i drugo kako će se odrediti projektom prometnice).

Sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11) za sve zahvate na javnoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa javne ceste iz posebnog propisa, potrebno je zatražiti uvjete nadležne uprave za ceste (za državnu cestu D8 zaštitni pojas mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je širok sa svake strane 25 m, odnosno prema uvjetima nadležne uprave za ceste).

Sabirna ulica (SU)

Članak 15.

Unutar prometne površine (SU) sukladno utvrđenoj kategoriji sabirne prometnice, Planom je određen raspored i širina prometnih traka, te položaj i širina nogostupa.

Za sabirnu ulicu (SU) Planom je definirana širina poprečnog profila prometnice sa dvije prometne trake i jednostranim nogostupom. Minimalna širina prometne trake će se definirati posebnim projektima ali ne može biti manja od 2,75 m, a širina jednostranog nogostupa ne smije biti manja od 1,50 m.

Priključak i prilaz na postojeću/planiranu sabirnu ulicu (SU) mora biti usklađen s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07), važećom normom za projektiranje i građenje čvorova u istoj razini U.C4.050, Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01), ostalim zakonima, propisima i normativima vezanim za predmetno područje planiranja, projektiranja.

Svi ostali elementi ceste poprečnog profila (bankine, pokosi usjeka i nasipa, rubne trake, rigoli i sl.) također će se detaljno riješiti posebnim projektima na temelju Pravilnika iz stavka 1 ovog članka.

Biciklistički i pješački promet

Članak 16.

Unutar obuhvata Plana nisu posebno planirane biciklističke staze, a biciklistički promet se može odvijati u sklopu postojećih i planiranih ulica ukoliko drugim propisima nije drugačije određeno.

Za sigurnije odvijanje pješačkog prometa planiran je pješački nogostup uz sabirnu ulicu. Minimalna širina pješačkog nogostupa iznosi 1,50 m, a planiran je jednostrano. Pješačke površine moraju imati primjerenu završnu obradu hodne površine, moraju biti osvijetljene javnom rasvjetom, te na njihovoj površini treba adekvatno riješiti odvodnju oborinskih voda.

Sve pješačke površine moraju se izvesti tako da se onemogući stvaranje arhitektonskih barijera temeljem Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Promet u mirovanju (parkirne površine)

Članak 17.

Najmanji broj parkirališnih mjesta po određenim djelatnostima Planom se načelno utvrđuje prema tablici:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 54.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/14-10/5

Ur. broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 15. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=890&mjesto=51250&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr