SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

15.

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« broj 12/13) i Odluke o izradi III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 27/13, 40/13, 53/13), po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 6. svibnja 2014. godine, KLASA: 350- 02/14-11/14, URBROJ: 531-05-14-3, Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 9. sjednici održanoj 15. svibnja. 2014. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se III. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

III. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski izradila je tvrtka Urbanistica d.o.o., Zagreb u koordinaciji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za urbanizam i razvoj Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

III. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski predstavlja elaborat koji je sastavni dio ove Odluke i sastoji se od:

I. TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

II. GRAFIČKI DIO

a) Kartografski prikazi u mjerilu 1:25000

1.1.Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje

1.2.Korištenje i namjena površina - promet, pošta i telekomunikacije

3.2.Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju

3.3.Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

b) Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000

Građevinska područja

4.1.Novi Vinodolski NA11-2, Donji Zagon NA16, Povile NA6

4.4.Klenovica NA111, Drinak NA71-3, Podmelnik NA151-2, Luka Krmpotska NA141-3, Ledenice NA137-8, Ruševo Krmpotsko NA177, Zabukovac NA206, Crno NA58-9

4.5.Jakov polje NA91-3, Smokvica Krmpotska NA181-2, Bile NA31-11, Ruševo Krmpotsko NA171-6 i NA178, Zabukovac NA201-5

III. OBVEZNI PRILOZI

1. Obrazloženje plana

2. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštovati u izradi plana

3. Suglasnosti i mišljenja

4. Izvješće o javnoj raspravi

5. Evidencija postupka izrade i donošenja plana

6. Sažetak za javnost

7. Stručni izrađivač

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

Mijenja se naslov iznad članka 37. i sada glasi:

»Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja građevina stambene namjene i izgradnja zamjenskih (novih) građevina na mjestu postojećih ostataka građevina i ruševina u izgrađenim građevinskim područjima naselja.«

Članak 4.

U članku 37. mijenjaju se stavak 1, stavak 2 i stavak 7 i sada glase:

(1) Za dio naselja Novi Vinodolski NA11 - registriranu povijesnu graditeljsku cjelinu (označene kao zone 14A i 14B na kartografskom prikazu br. 4.1. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000) i graditeljskih cjelina predloženih za zaštitu ovim Planom, temeljem smjernica iz Konzervatorske studije, elaborata broj: 1164 (označene kao zone 14C, 14E i 14D na kartografskom prikazu br. 4.1. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000) za rekonstrukcije postojećih građevina stambene namjene u smislu dogradnji, nadogradnji, prenamjene i sl., kao i izgradnju zamjenskih (novih) građevina na mjestu postojećih ostataka građevina i ruševina moguća su odstupanja od uvjeta za novu gradnju temeljem uvjeta, odnosno mišljenja nadležnog Konzervatorskog odjela.

(2) Za dio naselja Novi Vinodolski NA11 - graditeljske cjeline predložene za zaštitu ovim Planom temeljem smjernica iz Konzervatorske studije, elaborata broj: 1164 (označene kao zone 14C i 14E na kartografskom prikazu br. 4.1. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000) rekonstrukcija postojećih građevina stambene namjene u smislu dogradnji, nadogradnji, prenamjene i sl., kao i izgradnja zamjenskih (novih) građevina na mjestu postojećih ostataka građevina i ruševina moguća je temeljem uvjeta, odnosno mišljenja nadležnog Konzervatorskog odjela do sljedećih maksimalnih vrijednosti:

. građevinski pravac može biti i na regulacijskom pravcu;

. najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) iznosi 1,0;

. najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 5,0;

. najveći dopušteni broj etaža iznosi pet etaža (jedna podzemna i četiri nadzemne etaže uz uvjet da je četvrta etaža potkrovlje bez nadozida),

. najveća dopuštena visina građevine iznosi 9,5 m.

(7) Izgradnja zamjenskih (novih) građevina na mjestu postojećih ostataka građevina i ruševina izvan obuhvata navedenih u stavku (1) ovog članka moguća je u tlocrtnim gabaritima nekadašnje ruševine, bez obzira na propisane udaljenosti od međe za izgradnju novih građevina, s tim da je najveća dopuštena visina tri etaže (Po+P+1).«

Članak 5.

U članku 128. stavku 2, tekst koji glasi: »Muroskva (lokalnog značaja) - kapaciteta do 60 vezova« zamjenjuje se tekstom koji glasi: »Muroskva (lokalnog značaja) - kapaciteta do 180 vezova«.

Članak 6.

U članku 185. iza stavka 4 dodaje se stavak 4a koji glasi:

(4a) Do donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Breze - sjever (UPU33), Urbanističkog plana uređenja naselja Breze - jug (UPU34) i Urbanističkog plana uređenja naselja Breze - istok (UPU35) iz članka 185, dozvoljava se izgradnja:

- vodoopskrba naselja Breze, Novi Vinodolski (Idejni projekt broj 12-894/V-IP, izrada prosinac 2012, izrađivač Rijekaprojekt - Vodogradnja d.o.o.),

- dio ulica u naselju Breze (Idejni projekt broj 12-086, izrada ožujak 2013, izrađivač Rijekaprojekt d.o.o).

Članak 7.

U članku 187. dodaje se stavak 3 koji glasi:

(3) Izuzetno, do donošenja Urbanističkog plana uređenja Breze (UPU16, T36) iz stavka (1) ovog članka dozvoljava se izgradnja:

- vodoopskrba naselja Breze, Novi Vinodolski (Idejni projekt broj 12-894/V-IP, izrada prosinac 2012, izrađivač Rijekaprojekt - Vodogradnja d.o.o.),

- dio ulica u naselju Breze (Idejni projekt broj 12-086, izrada ožujak 2013, izrađivač Rijekaprojekt d.o.o).

Članak 8.

U članku 191. dodaje se stavak 3 koji glasi:

(3) Izuzetno, do donošenja UPU-a iz stavka (1) ovog članka dozvoljava se izgradnja:

- vodoopskrba naselja Breze, Novi Vinodolski (Idejni projekt broj 12-894/V-IP, izrada prosinac 2012, izrađivač Rijekaprojekt - Vodogradnja d.o.o.),

- dio ulica u naselju Breze (Idejni projekt broj 12-086, izrada ožujak 2013, izrađivač Rijekaprojekt d.o.o).

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

III. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski izrađene su u četiri (4) elaborata izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog i potpisanih od predsjednika Gradskog vijeća Novog Vinodolskog.

Izvornici III. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski čuvaju se u pismohrani Upravnog odjela za urbanizam i razvoj Grada Novog Vinodolskog, u dokumentaciji prostora Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Uredu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica, te u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke, stavljaju se van snage sljedeći kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 55/ 06, 23/10, 36/10 i 19/13):

a) Kartografski prikazi u mjerilu 1:25000

1.1.Korištenje i namjena površina - površine za razvoj i uređenje

1.2.Korištenje i namjena površina - promet, pošta i telekomunikacije

3.2.Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju

3.3.Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

b) Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000

Građevinska područja

4.1. Novi Vinodolski NA11-2, Donji Zagon NA16, Povile NA6

4.4. Klenovica NA111, Drinak NA71-3, Podmelnik NA151-2, Luka Krmpotska NA141-3,

Ledenice NA137-8, Ruševo Krmpotsko NA177, Zabukovac NA206, Crno NA58-9

4.5. Jakov polje NA91-3, Smokvica Krmpotska NA181-2, Bile NA31-11,

Ruševo Krmpotsko NA171-6 i NA178, Zabukovac NA201-5.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/8

Ur. broj: 2107/02-01-14-6

Novi Vinodolski, 15. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=890&mjesto=51250&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr