SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
GRAD KRK

20.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13), članka 17., 18., 19. i 20. Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/04,10/ 08 i 21/10), članka 2. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 29/09, 41/09 i 13/13), gradonačelnik Grada Krka, 12. svibnja 2014. godine, donio je

ODLUKU
o privremenim javnim parkiralištima s naplatom

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju privremena javna parkirališta (u daljnjem tekstu: privremena javna parkirališta), organizacija, način korištenja i način naplate, te nadzor nad parkiranjem vozila na privremenim javnim parkiralištima s naplatom na području grada Krka.

Privremena javna parkirališta s naplatom smatraju se javne prometne površine namijenjene isključivo za parkiranje vozila tijekom turističke sezone, tj. od 1. lipnja do 30. rujna svake godine.

Iznimno privremena javna parkirališta mogu se koristiti u svrhu održavanja zabavnih, sportskih, kulturnih, komercijalnih manifestacija ili sličnih događanja te prilikom izvođenja građevinskih radova, koji se ne mogu izvoditi bez zauzimanja dijela parkirališne površine sukladno uvjetima utvrđenim u Odluci o uređenju prometa u Gradu Krku.

Članak 2.

Privremena javna parkirališta s naplatom u gradu Krku su:

. Parkiralište »Fratri« (uz Ulicu Stjepana Radića);

. Parkiralište »Kružni tok II.« (uz Ulicu Slavka Nikolića);

. Parkiralište »Plav« (šumica iznad plaže);

. Parkiralište »Sportski centar« (uz Ulicu Slavka Nikolića).

Privremena javna parkirališta iz stavka 1. ovog članka svrstavaju se u istu kategoriju.

Grafički prikaz parkirališta iz stavka 1. ovoga članka čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 3.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, održavanje i čišćenje, nadzor nad privremenim javnim parkiralištima te druge poslove na privremenim javnim parkiralištima iz članka 2. ove Odluke obavlja organizator parkiranja - gradska komunalna tvrtka Vecla d.o.o. Krk (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja) na temelju ugovora o povjeravanju poslova organizacije i naplate parkiranja na privremenim javnim površinama.

Članak 4.

Parkiranjem vozila na privremenom javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik vozila (u daljnjem tekstu: korisnik parkirališta) sklapa s Organizatorom parkiranja Ugovor o korištenju parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirne karte prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju parkirališta s naplatom propisanih ovim Odlukom.

Ugovorom o parkiranju iz stavka 1. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 5.

Za korištenje privremenih javnih parkirališta korisnik parkirališta mora imati parkirnu kartu.

Parkirne karte za korištenje privremenih parkirališta su:

- jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta),

- povlaštena sezonska parkirna karta,

- povlaštena mjesečna parkirna karta,

 

- dnevna karta s nalogom,

Prihod od karata iz ovog članka prihod je Organizatora parkiranja.

Članak 6.

Naplata parkiranja na privremenim javnim parkiralištima obavlja se svakodnevno u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 8,00 do 22,00 sata.

Visina naknade za parkiranje osobnih vozila na privremenim javnim parkiralištima je 5,00 kn po satu.

Uplatom 25,00 kn (jednokratno), korisniku parkiranja izdat će se parkirna karta do 22,00 sata istog dana.

Visina povlaštene sezonske karte iznosi 300,00 kn za razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna.

Visina povlaštene mjesečne karte iznosi 100,00 kn.

Visina naknade za parkiranje vozila korisniku koji ne posjeduje parkirnu kartu određuje se u iznosu od 70,00 kn dnevno (dnevna parkirna karta).

U visinu naknada za parkiranje iz stavka 2., 3., 4. i 5. ovog članka uključen je i porez na dodanu vrijednost.

Članak 7.

Uplata naknade za parkiranje na privremenom javnom parkiralištu može se izvršiti na parkirnom automatu, na blagajni i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja, odnosno od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

Kupnja na automatu pretpostavlja istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata. Dobivena karta stavlja se na vidljivo mjesto iza vjetrobranskog stakla parkiranog vozila. Ispis na karti mora biti vidljiv kontroloru parkiranja.

Cjelodnevna karta vrijedi isključivo za tekući dan.

Dnevna karta s nalogom vrijedi za javna parkirališta i to od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Naplata dnevne karte putem naloga podrazumijeva preuzimanje karte neposredno na javnom parkiralištu i njezino plaćanje putem žiroračuna Organizatora parkiranja ili naplatom na blagajni Organizatora parkiranja.

Članak 8.

Iznimno naplata se može vršiti i ručno. Naplata satne ili dnevne karte ručno podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirne karte neposredno na parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja. Za ručnu naplatu koristi se fiskalna blagajna.

Članak 9.

Satna parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog, odnosno plaćenog vremena.

Satna karta sadrži sljedeće podatke:

. ime Grada Krka te ime i adresa Organizatora parkiranja koji obavlja naplatu,

. serijski, odnosno redni broj parkirne karte,

. datum izdavanja,

. drugi podaci kojima se obilježava vrijeme korištenja parkirališta i cijena.

Kupljena karta vrijedi za sva privremena parkirališta iz članka 2. ove Odluke.

Članak 10.

Korisnik parkirališta čini povredu ove Odluke ako:

a) ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište,

b) nema valjanu mjesečnu ili sezonsku parkirnu kartu,

c) ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

d) prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 15 minuta,

e) koristi parkiralište bez parkirne karte.

Kontrolu parkiranja vozila na parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Ako Korisnik parkirališta postupi suprotno stavku 1. ovoga članka smatra se da je pristao preuzeti dnevnu kartu koju mu je osoba koju ovlasti Organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja.

Članak 11.

Dostavljenu dnevnu kartu i nalog na način utvrđen u stavku 3. članka 10. ove Odluke smatra se uredno dostavom, a svako kasnije oštećenje ili uništenje istih nema utjecaja na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje dnevne karte.

Ako korisnik parkirališta s naplatom ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka, Organizator parkiranja protiv njega će pokrenuti ovršni postupak.

Članak 12.

Mjesečnu ili sezonsku povlaštenu parkirnu kartu izdaje Organizator parkiranja.

Mjesečna ili sezonska povlaštena parkirna karta može se kupiti na blagajni odnosno prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

Pravo na mjesečnu ili sezonsku povlaštenu parkirnu kartu u vremenu od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine ostvaruju:

- Pravna ili fizička osoba-obrtnik koja koristi poslovni prostor na području Grada što dokazuje ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog prostora, te ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, odnosno vozilo registrirano na ime fizičke osobe (obrtnika) što dokazuje valjanom prometnom dozvolom;

- Fizičke osobe vlasnici stambenog objekta na području na kojem se obavlja naplata parkiranja koje nemaju mogućnosti parkiranja u vlastitoj okućnici ili drugom zemljištu mogu ishoditi mjesečnu ili sezonsku povlaštenu parkirnu kartu. Uz zahtjev za izdavanjem mjesečne ili sezonske povlaštene parkirne karte potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice, vlasnički list i prometnu dozvolu vozila;

- Mjesečnu ili sezonsku povlaštenu parkirnu kartu mogu ishoditi zaposlenici koji rade u objektima na području u kojem se obavlja naplata parkiranja pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem se može organizirati parkiranje vozila za što je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu poslodavca o radnom odnosu i prometnu dozvolu.

Mjesečna ili sezonska povlaštena parkirna karta izdat će se korisniku koji nema dospjelih dugovanja prema Organizatoru parkiranja i Gradu Krku.

Članak 13.

Mjesečna ili sezonska povlaštena parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana. Mjesečna povlaštena parkirna karta važeća je za tekući mjesec za koji je izdana.

Mjesečna ili sezonska povlaštena parkirna karta može se izdati u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice, odnosno ona je zapis u sustavu. Mjesečna ili sezonska povlaštena parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s takvom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na parkiralištima iz članka 2. ove Odluke.

Organizator parkiranja dužan je voditi evidenciju mjesečnih i sezonskih karata i podnositi godišnje izvješće o broju izdanih karata Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za komunalno gospodarstvo.

Članak 14.

Autobusi se moraju parkirati isključivo na privremenom javnom parkiralištu »Sportski centar« (uz Ulicu Slavka Nikolića).

Visina naknade za parkiranje autobusa iznosi 30,00 kn/ sat ili 100,00 kn/dan.

Članak 15.

Korisnik privremenog javnog parkirališta s naplatom koji podliježe obvezi plaćanja parkirne karte smatra se vlasnik ili korisnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Članak 16.

Ovlaštene osobe Organizatora parkiranja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registracijske oznake vozila, te ispisivanje dnevne karte i naloga.

Članak 17.

Vozila liječničkog i medicinskog osoblja za vrijeme kućnog posjeta i kućne njege ne plaćaju parkiranje kao ni ostala vozila javnih službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć i sl.).

Osobe sa invaliditetom koje su rješenjem nadležnog državnog tijela ostvarili pravo na znak pristupačnosti, mogu besplatno parkirati na parkiralištima iz članka 2. ove Odluke.

Članak 18.

Nadzor nad parkiranjem vozila na privremenim javnim parkiralištima obavljaju ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

Nadzor nad radom Organizatora parkiranja vrši Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo, te je dužan do kraja studenog svake godine podnijeti Gradonačelniku izvješće o obavljenom nadzoru.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/14-01/3

Ur. broj: 2142/01-02/1-14-4

Krk, 12. svibnja 2014.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr