SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 13. Petak, 16. svibnja 2014.
GRAD KRK

19.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09 i 13/13), a u svezi s Proračunom Grada Krka za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/13), gradonačelnik Grada Krka, donio je

DOPUNU PLANA
prijma u službu u Grad Krk za 2014. godinu

I.

u Planu prijma u službu u Grad Krk za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/ 14) u točki III b) dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»- stručni suradnik za komunalnu naknadu i ovršni postupak - vježbenik (stupanj obrazovanja i struka: magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke)«.

II.

Ova dopuna Plana prijma stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« i na web stranici Grada Krka.

Klasa: 112-01/14-01/1

Ur. broj: 2142/01-02/1-14-6

Krk, 23. travnja 2014.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr