SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 45. Utorak, 28. prosinca 2004.
OPĆINA DOBRINJ
24

19.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 24. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2004. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za 2005. godinu i to:

a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 450.000,00 kn

2. prihodi od komunalnog doprinosa 3.000.000,00 kn

3. mjesni samodoprinos 1.000.000,00 kn

4. kapitalne pomoći iz državnog

proračuna 4.000.000,00 kn

5. kapitalne pomoći iz županijskog pror. 2.000.000,00 kn

6. prihodi od prodaje nef.imovine 1.156.850,00 kn

7. prihodi iz proračuna 713.150,00 kn

UKUPNO 12.320.000,00 kn

Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

I. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A) Održavanje javnih površina

Čišćenje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i prema potrebi

- usluge tekućeg i inv. održ. morskih

pristaništa 300.000,00 kn

- deratizacija i dezinsekcija 45.000,00 kn

- veterinarske usluge 25.000,00 kn

- usluge čišćenja, pranja i sl. (javni WC) 55.000,00 kn

- geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kn

- projekti 200.000,00 kn

- uređenje prostora - TD »Komun« 450.000,00 kn

- prostorni, detaljni i urbanistički planovi 250.000,00 kn

- uređenje javnih površina 400.000,00 kn

- ostale nespomenute usluge 50.000,00 kn

- vodna naknada 15.000,00 kn

- kontejneri 10.000,00 kn

- klupe 15.000,00 kn

B) Odvoz smeća 400.000,00 kn

Pražnjenje kontejnera i odvoz krupnog otpada ostavljenog oko kontejnera za kućno smeće

UKUPNO 2.235.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

utrošak ulične rasvjete 200.000,00 kn

usluge tekućeg i investicijskog održ.

opreme 150.000,00 kn

kapitalne pomoći trg. društvu »Komun« 100.000,00 kn

javna rasvjeta 200.000,00 kn

UKUPNO 650.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE GROBLJA

čišćenje groblja, saniranje deponija 50.000,00 kn

izgradnja grobnica 250.000,00 kn

proširenje groblja 300.000,00 kn

UKUPNO 600.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE CESTA

usluge tekućeg i investicijskog

održavanja cesta 650.000,00 kn

otkup zemljišta 200.000,00 kn

sufinanciranje asfaltiranja županijskih

cesta 300.000,00 kn

izgradnja ceste do škole 400.000,00 kn

protupožarni put Dobrinj-Meline 200.000,00 kn

UKUPNO 1.750.000,00 kn

V. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

usluge tekućeg i investicijskog odr.

građ. objekata 500.000,00 kn

popravak doma Sužan 100.000,00 kn

popravak doma Čižići 100.000,00 kn

asfaltiranje terase ambulante Šilo 120.000,00 kn

popravak doma Gabonjin 50.000,00 kn

mrtvačnica Kras 70.000,00 kn

uređenje place Dobrinj 400.000,00 kn

uređenje parkova Šilo 100.000,00 kn

usluge tekućeg i investicijskog održ.

sakralnih objek. 200.000,00 kn

crkva Gostinjac 150.000,00 kn

crkva Dobrinj 150.000,00 kn

UKUPNO 1.940.000,00 kn

VI. ODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH PRISTANIŠTA

popravak obale uz plažu Šilo 300.000,00 kn

uređenje obale Klimno 300.000,00 kn

obalni zid Soline 400.000,00 kn

UKUPNO 1.000.000,00 kn

VI. OPSKRBA VODOM

potrošnja vode tuševa na plažama 30.000,00 kn

VII. KAPITALNI PROJEKT - IZGRADNJA VODOVODA

kap. pomoć »Ponikve« d.o.o. za vodovod 3.000.000,00

koncepcija vodoopskrbe 220.000,00

vodovod mjesne mreže 300.000,00

UKUPNO 3.960.000,00

VIII. OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA

440.000,00 kn

Zajam se otplaćuje preko komunalnog društva Ponikve za materijal i cijevi koje se koriste kod izgradnje vodovoda.

IX. KAMATA ZA PRIMLJENE

ZAJMOVE 150.000,00 kn

negativne tečajne razlike 5.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2005. godine.

Članak 5.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2005. godine.

Klasa: 400-08/04-161/01

Ur. broj: 2142-04-04-03-14

Dobrinj, 23. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Neven Komadina, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr