SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

24.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13), članka 24. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 23/12), a u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proč.tekst) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o kupnji nekretnina za korist Općine Dobrinj

1. Općina Dobrinj kupit će nekretninu na području općine Dobrinj, i to k.č. 1051/14, k.o. Sužan, ukupno 80 m2, za potrebe formiranja parkirne površine, od UVA d.o.o. Desnić, za kupoprodajnu cijenu od 95,04 EUR/m2.

2. Iznos kupoprodajne cijene, utvrđen sukladno nalazu sudskog vještaka građevinske struke broj:28/2014 od 22. veljače 2014. godine, prodavatelju će biti isplaćen u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora u kunskom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR važećem na dan isplate.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke 1. ove Odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-29/7

Ur. broj: 2142-04-01-14-9

Dobrinj, 31. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr