SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

21.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13), članka 24. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 23/12), a u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proč.tekst) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 6. sjednici održanoj dana 19. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o kupnji nekretnina za korist Općine Dobrinj

1. Općina Dobrinj kupit će nekretnine na području općine Dobrinj, i to dio k.č. 1581/11 i dio k.č. 1581/12, k.o. Soline, namijenjeno za proširenje lokalne ceste, od Jelenović Marice iz Krka, S. Nikolića 36, Tabako Arsena iz Županja, Županje 34, za kupoprodajnu cijenu od 97,02 EUR/m2, što za 27 m2 iznosi ukupno 2.620,00 EUR.

2. Iznos kupoprodajne cijene, utvrđen sukladno nalazu sudskog vještaka građevinske struke broj:17/2014 od 18. veljače 2014. godine, prodavateljima će biti isplaćen u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora u kunskom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke za EUR važećem na dan isplate.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, ugovore o kupoprodaji nekretnina iz točke 1. ove Odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-29/6

Ur. broj: 2142-04-01-14-15

Dobrinj, 19. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr