SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

20.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 8. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12), a u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09) i člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proč.tekst) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 6. sjednici održanoj dana 19. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU

1. Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj i to: dio z.č. 6005, ukupno 179 m2, upisana u zk. ul. 1966, k.o. Dobrinj, po početnoj cijeni nekretnine u iznosu od 63.976,39 kn (šezdesetitritisućedevetstotinaisedamdesetišestkunaitridesetidevetlipa) i z.č. 1117/39, upisana u zk. ul. 2412, k.o. Sužan, po početnoj cijeni nekretnine iznosi 33.549,84 kn (tridesetitritisućepetstotinaičetrdesetidevetkunaiosamdesetičetirilipe).

2. Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke broj 08/2014 od 29. siječnja 2014. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 6005, k.o. Dobrinj, površine 179 m2, u iznosu od 46,78 EUR/m2, odnosno 63.976,39 kn, te da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke broj 09/2014 od 30. siječnja 2014. godine, a koji je nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 1117/39, k.o. Sužan, površine 36 m2, u iznosu od 121,97 EUR/m2, odnosno 33.549,84 kn.

3. Nalaže se Povjerenstvu za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama da provede postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te da sastavi zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluku o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-29/6

Ur. broj: 2142-04-01-14-16

Dobrinj, 19. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr