SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

19.

Na temelju članka 3. stavak 13., članka 11. stavak 2. i članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 6. sjednici održanoj dana 19. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području općine Dobrinj, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Dobrinj.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti na području Općine Dobrinj u smislu članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu jesu:

1. prijevoz putnika u javnom prometu,

2. održavanje javnih površina,

3. održavanje groblja,

4. obavljanje pogrebnih poslova,

5. obavljanje dimnjačarskih poslova,

6. javna rasvjeta,

7. tržnice na malo.

Članak 3.

Osim komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke, koje su definirane Zakonom, komunalnim djelatnostima za područje Općine Dobrinj smatraju se slijedeće komunalne djelatnosti:

1. dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja,

2. uređenje zelenih površina,

3. održavanje nerazvrstanih cesta - ugradnjom asfalt betona vrućim postupkom,

4. održavanje nerazvrstanih cesta - izvanredno (pojačano) održavanje, sukladno odredbama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Dobrinj i Zakonu o cestama,

5. održavanje nerazvrstanih cesta - redovito (tekuće) održavanje, sukladno odredbama Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Dobrinj i Zakonu o cestama,

6. održavanje čistoće (čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz otpada s istih na odlagališta),

7. odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnja atmosferskih voda te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama)

8. održavanje plaža, ukoliko nisu pod koncesijom po posebnim propisima (poslovi nabave, postavljanja i održavanja komunalne opreme na javnim plažama: plažni tuševi, rukohvati i ostala sigurnosna oprema, svlačionice, klupe, košare za otpad, plutače za zagrađivanje kupališta i slično),

9. veterinarsko-higijeničarska služba (hvatanje i skupljanje pasa i mačaka lutalica, njihovo uklanjanje u smislu odredbi posebnog zakona i propisa Općine Dobrinj, uklanjanje uginulih životinja (lešina) na čitavom području Općine),

10. blagdanska dekoracija naselja na području Općine s isticanjem zastava (ukrašavanje ulica i trgova povodom državnih blagdana ili drugih manifestacija),

11. saniranje ilegalnih odlagališta.

III. NAČINI OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 4.

Komunalne djelatnosti iz članka 2. i 3. ove Odluke povjeravaju se na obavljanje:

- trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Dobrinj,

- ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova,

- ovlaštenim pravnim ili fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji.

IV. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM TRGOVAČKOG DRUŠTAVA

Članak 5.

Trgovačkom društvu TD KOMUN d.o.o. povjerava se na obavljanje komunalnih djelatnosti, kako slijedi:

1. održavanje javnih površina,

2. održavanje čistoće,

3. održavanje groblja,

4. održavanje nerazvrstanih cesta - redovito (tekuće) održavanje,

5. održavanje plaža,

6. blagdanska dekoracija naselja na području Općine s isticanjem zastava,

7. saniranje ilegalnih odlagališta.

Članak 6.

Trgovačkom društvu iz članka 5. ove Odluke, Općina Dobrinj povjerava obavljanje komunalnih djelatnosti, za koje je osnovano, temeljem pisanog ugovora sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu te ostalih pozitivnih propisa koji reguliraju obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti.

Predmetni ugovori mogu se zaključiti najduže na razdoblje od 4 godine i moraju biti usklađeni sa Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Obavljanje svih komunalnih djelatnosti koje ulaze u djelokrug Trgovačkog društva iz članka 5. ove Odluke, Općina može povjeriti i drugim fizičkim i pravnim osobama i to na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, nakon provedenog postupka.

Članak 7.

Trgovačkom društvu PONIKVE VODA d.o.o. povjerava se na obavljanje komunalna djelatnost odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda.

V. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA

Članak 8.

Komunalne djelatnosti koje se mogu povjeriti ovlaštenoj fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora su, kako slijedi:

1. održavanje javne rasvjete,

2. dezinsekcija, deratizacija i zaštita bilja,

3. uređenje zelenih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta - ugradnjom asfalt betona vrućim postupkom,

5. održavanje nerazvrstanih cesta - izvanredno (pojačano) održavanje,

6. veterinarsko-higijeničarske služba.

Članak 9.

Postupak odabira ovlaštene pravne ili fizičke osobe, kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora iz članka 8. ove Odluke, čija procijenjena vrijednost nabave ne prelazi iznos od 70.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost u jednoj proračunskoj godini, provodi se prikupljanjem ponuda, pozivom na dostavu ponude najmanje trojici ponuditelja, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu te ovoj Odluci.

Postupak odabira ovlaštene pravne ili fizičke osobe, kojoj će biti povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora iz članka 8. ove Odluke, čija je procijenjena vrijednost nabave je jednaka ili veća od 70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost u jednoj proračunskoj godini, provodi se javnim natječajem, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu te ovoj Odluci.

Članak 10.

Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi općinski načelnik, a mora sadržavati sve elemente iz članka 12. ove Odluke.

Članak 11.

Postupak prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo koje ima predsjednika i najmanje 2 člana, a imenuje ga općinski načelnik.

Članak 12.

Javni natječaj i poziv na dostavu ponuda mora sadržavati:

1. djelatnost za koju se povjerava obavljanje komunalnih poslova,

2. vrijeme za koje se povjerava obavljanje komunalnih poslova,

3. vrstu i opseg poslova (sukladno troškovniku),

4. način i rokove plaćanja,

5. jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,

6. način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

7. rok valjanosti ponude,

8. isprave koje su potrebne kao prilog ponudi, a radi dokazivanja tražene pravne i

poslovne, financijske, gospodarske te stručne i tehničke sposobnosti,

9. kriterij za odabir najpovoljnije ponude,

10. odredbu da nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati,

11. ostali sadržaj propisan posebnim propisima.

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici

Općine Dobrinj, a obavijest o natječaju objavljuje se u dnevnom tisku.

Članak 13.

Povjerenstvo iz članka 11. ove Odluke pristupiti će otvaranju pristiglih ponuda najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Na osnovi pristiglih pravovaljanih ponuda, povjerenstvo podnosi zapisnik o otvaranju ponuda s prijedlogom za odabir (najpovoljnije) ponude općinskom načelniku.

Općinski načelnik utvrđuje prijedlog za odabir ponude koji se dostavlja Općinskom vijeću, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje su uz njih priložene, radi donošenja odluke o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora.

Članak 14.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda, uz uvjet da je ponuda potpuna i prihvatljiva.

Članak 15.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Općinsko vijeće Općine Dobrinj.

Odluka o povjeravanju komunalnih poslova obvezno sadrži:

1. određenje djelatnosti za koju se ugovor sklapa,

2. način, uvjete i rok trajanja djelatnosti,

3. ovlaštenja naručitelja,

4. prava i obveze izvršitelja,

5. visinu naknade za obavljanje poslova,

6. način i rok plaćanja naknade,

7. jamstvo izvršitelja o ispunjenu ugovora,

8. te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti kako ih uređuje Zakon.

Članak 16.

Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova s odabranim podnositeljem ponude sklapa općinski načelnik na temelju odluke iz članka 15. ove Odluke, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu.

Ugovor iz prethodnog stavka može se sklopiti najdulje na vrijeme od četiri godine.

Ugovor iz st. 1 ovog članka obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se sklapa,

2. vrijeme na koje se ugovor sklapa,

3. vrstu i opseg poslova,

4. način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja, te

5. jamstvo izvršitelja o ispunjavanju ugovora.

VI. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O KONCESIJI

Članak 17.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju Ugovora o koncesiji jesu:

1. prijevoz putnika u javnom prometu,

2. obavljanje pogrebnih poslova,

3. obavljanje dimnjačarskih poslova,

4. tržnice na malo.

Ugovor iz st. 1. ovog članka može se sklopiti najdulje na vrijeme od najmanje 1 do naviše 10 godina.

Postupak za obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka provodi se sukladno Zakonu o koncesijama i drugim pripadajućim propisima.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o javnoj nabavi.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/06, 17/08 i 37/08), Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/09) i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-29/6

Ur. broj: 2142-04-01-14-14

Dobrinj, 19. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr