SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

15.

Temeljem članaka 31. i 59. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01-vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst), članka 29. i 34. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Baška i
vijećima mjesnih odbora

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način stjecanja prava na naknadu za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, njegovim radnim tijelima i vijećima mjesnih odbora, odnosno naknadu za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća Općine Baška, članova radnih tijela koje je osnovalo Općinsko vijeće i članova vijeća mjesnih odbora.

Članak 2.

(1) Predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 640,00 kn neto po sjednici Općinskog vijeća kojoj nazoči.

(2) Naknadu u iznosu iz prethodnog stavka ostvaruje i potpredsjednik Općinskog vijeća kada zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća u njegovom odsustvu.

(3) Potpredsjednik Općinskog vijeća i ostali članovi Općinskog vijeća ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 320,00 kn neto po sjednici Općinskog vijeća kojoj nazoče.

Članak 3.

Članovima radnih i drugih tijela, koja je osnovalo Općinsko vijeće i članovima vijeća mjesnih odbora osnovanih na području kada nazoče sjednici tijela, određuje se naknada u iznosu od 120,00 kn neto po sjednici.

Članak 4.

(1) Članovi Općinskog vijeća, članovi radnih i drugih tijela, koja je osnovalo Općinsko vijeće, te članovi vijeća mjesnih odbora, u obnašanju dužnosti člana tijela, ostvaruju pravo na naknadu troškova službenog puta - troškovi prijevoza, noćenja, dnevnice i sl., u skladu sa člancima 6. i 7. Pravilnika o korištenju službenih vozila, službenim putovanjima i reprezentaciji .

(2) Potrebu za službenim putem u smislu prethodnog stavka utvrđuje Općinski načelnik, koji ispostavlja i potpisuje putni nalog.

Članak 5.

Sredstva za isplatu naknada prema ovoj Odluci osigurat će se u Proračunu Općine Baška.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu Općine Baška i radnim tijelima (Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 39/ 07) i Odluka o naknadama za rad u vijećima mjesnih odbora (Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 39/07).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2142-03-01/1-14-6

Baška, 28. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr