SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 11. Srijeda, 30. travnja 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

21.

Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni

tekst) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja dana 16. travnja 2014. godine, donio je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj

I.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Cvrčak« Mali Lošinj imenuju se:

1. Martina Lipovac, za člana,

2. Kristian Lee Dujmović, za člana,

3. Ida Saganić, za člana,

4. Danijela Dumenčić, za člana.

II.

Mandat članovima Upravnog vijeća traje 4 godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/14-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-14-3

Mali Lošinj, 16. travnja 2014.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik

Gari Cappelli, ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr