SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 45. Utorak, 28. prosinca 2004.
OPĆINA DOBRINJ
24

11.

Temeljem odredbe članka 19. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 35. Statuta Općine Dobrinj, Općinsko vijeće Općine Dobrinj je, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2004. godine donijelo

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2005. godinu

Članak 1.

U postupku izvršavanja Proračuna Općine Dobrinj za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), proračunski korisnici imaju prava i dužnosti utvrđene ovom odlukom.

Članak 2.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu proračuna.

Svi korisnici proračunskih sredstava moraju sredstva koristiti za utvrđene namjene, štedljivo i u skladu s propisima o korištenju, odnosno raspolaganju tim sredstvima.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se najvećim iznosima, tako da stvarni izdaci Općine Dobrinj za 2005. godinu ne smiju prema ovom Proračunu biti veći od planiranih prihoda.

Članak 4.

U okviru djelokruga i ovlasti, predsjednik Vijeća Općine Dobrinj odgovoran je za provedbu ove odluke, kako za naplatu i ubiranje prihoda, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 5.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je predsjednik Općinskog vijeća.

Za financijske odnose zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine, ovlašten je predsjednik Općinskog vijeća na temelju odluke vijeća.

Članak 6.

Predsjednik Vijeća Općine ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Ako se prilikom nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno Zakona o proračunu, izvijestit će se vijeće i poduzeti mjere da se tako utrošena sredstva nadoknade, te obustaviti daljnju isplatu.

Članak 7.

Za zaduživanje Općine radi kapitalnih ulaganja, odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Članak 8.

Ako prihodi što pripadaju Proračuna budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u većoj svoti od propisane, više naplaćena svota će se uplatiteljima vratiti na teret tih prihoda bez posebne odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u službenom glasilu, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-040-03-03-06

Dobrinj, 23. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Neven Komadina, v. r.

Razdjel: 2PREDSTAVNIČKA TIJELA389.000,00

Glava: 2MJESNI ODBORI124.000,00

Glava: 1VIJEĆE265.000,00

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr