SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 9. Četvrtak, 10. travnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

24.

OPĆINA VIŠKOVO, Viškovo, Vozišće kbr. 3, OIB: 28350474809, zastupana po Općinskoj načelnici Sanji Udović, dipl. oec., (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade plana) s jedne strane

i

GROZDANA MIHELIĆ, Viškovo, Lučinići kbr. 20, OIB: 52135962448, (u daljnjem tekstu: Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana) s druge strane

sklopili su sljedeći

UGOVOR
O FINANCIRANJU IZRADE II. IZMJENA
I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA
ARK - MIHELIĆ /DPU 18/

Članak 1.

Ovim Ugovorom ugovorne strane uređuju međusobne odnose u vezi s financiranjem izrade II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ark - Mihelić /DPU 18/ (u daljnjem tekstu: izmjena i dopuna Plana), sukladno članku 167. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), a u svezi članka 200. istog Zakona i članka 13. Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ark - Mihelić /DPU 18/ (»Službene novine« broj 49/ 12, 6/13).

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju:

- da je Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana izrazio spremnost da u cijelosti financira izradu i dopunu Plana;

- da je Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana predložio za izrađivača izmjene i dopune Plana, društvo Randić i suradnici d.o.o., Trg Vladka Mačeka 6, Zagreb, OIB 86757663498;

- da je Općinska načelnica dana 19. ožujka 2014. godine donijela Odluku o sklapanju ugovora o financiranju izrade II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ark - Mihelić /DPU 18/.

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da izrađivač izmjena i dopuna Plana bude društvo Randić i suradnici d.o.o., Trg Vladka Mačeka 6, Zagreb, OIB 86757663498.

Izrađivača izmjena i dopuna plana odabrao je i izravno plaća Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana koji financira izradu izmjena i dopuna Plana u cijelosti.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana obvezuje se dostaviti Nositelju izrade plana ugovor sklopljen sa izrađivačem izmjena i dopuna Plana.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana odgovoran je Nositelju izrade plana za rad izrađivača izmjena i dopuna Plana te za poštivanje rokova dostave dokumentacije utvrđene u Odluci o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ark - Mihelić /DPU 18/.

Izrađivač se obvezuje dostavljati dopune materijala ili izvršiti izmjene materijala u primjerenim rokovima koje odredi Nositelj izrade plana.

Članak 4.

Ovim se Ugovorom Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana obvezuje bespovratno financirati troškove izrade izmjena i dopuna Plana te predati izrađene izmjene i dopune Plana Nositelju izrade plana bez zahtjeva za naknadom troškova izrade i sudjelovanja u postupku donošenja izmjena i dopuna Plana.

Članak 5.

Pravna osnova za izradu izmjena i dopuna Plana, obuhvat izmjena i dopuna Plana, ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna Plana, razlozi za izradu izmjena i dopuna Plana, ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Plana, popis stručnih podloga potrebnih za izradu izmjena i dopuna Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja katastarskih planova, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima te rok izrade izmjena i dopuna Plana, izvori financiranja izrade izmjena i dopuna Plana, zabrana i trajanje zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru određeni su Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ark - Mihelić /DPU 18/.

Članak 6.

U slučaju da zbog promjene propisa, promjene okolnosti ili drugih razloga budu promijenjeni rokovi utvrđeni u Odluci o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ark - Mihelić /DPU 18/, ugovorne strane su suglasne da se rokovi donošenja izmjena i dopuna Plana računaju prema tim novim okolnostima, bez potrebe izmjene ovog Ugovora.

Nositelj izrade plana se obvezuje provoditi aktivnosti utvrđene u Odluci o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Ark - Mihelić /DPU 18/ tako da osigura što kvalitetnije i brže donošenje izmjena i dopuna Plana.

Članak 7.

Nositelj izrade plana se obvezuje u postupku donošenja izmjena i dopuna Plana postupati sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju koje se odnose na postupak izrade i donošenja prostornih planova.

Članak 8.

Nositelj izrade plana obvezuje se nakon provedenog cjelokupnog postupka izrade izmjena i dopuna Plana isti proslijediti na prvu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Viškovo (napomena: sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo u pravilu se ne održavaju tijekom mjeseca kolovoza).

Nositelj izrade plana ne snosi materijalnu odgovornost prema Investitoru/Osiguravatelju sredstava za izradu plana ako Općinsko vijeće Općine Viškovo ne donese Odluku o donošenju II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark - Mihelić /DPU 18/.

Članak 9.

Nositelj izrade plana ne preuzima nikakve obveze u odnosu prema sredstvima koje ulaže Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana u pogledu konačnih rješenja namjene i uvjeta izgradnje koji će biti definirani izmjenama i dopunama Plana, već će se prije svega voditi time da se izmjenama i dopunama Plana optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom o prostornom uređenju.

Članak 10.

Sklapanjem ovog Ugovora Nositelj izrade plana ne preuzima obvezu uređenja građevinskog zemljišta u obuhvatu izmjena i dopuna Plana, kao ni obvezu priključenja na komunalnu infrastrukturu.

Članak 11.

Nositelj izrade plana ne snosi odgovornost za produženje rokova za koje je odgovoran izrađivač izmjena i dopuna Plana koji je sklopio ugovor sa Investitorom/Osiguravateljem sredstava za izradu plana.

Nositelj izrade plana ima pravo jednostrano raskinuti ovaj Ugovor ako izrađivač izmjena i dopuna Plana ni nakon dva dostavljena pisana upozorenja ne dostavi traženu dokumentaciju ili ne izvrši zatraženu promjenu dokumentacije potrebne za donošenje izmjena i dopuna Plana.

Nositelj izrade plana neće snositi nikakvu materijalnu odgovornost u slučaju raskida ovog Ugovora iz stavka 2. ovog članka.

Članak 12.

Eventualne sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojat će riješiti prvenstveno mirnim putem i sporazumno, a za slučaj neuspjeha mirnog rješenja spora određuju nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 13.

Ovaj Ugovor bit će objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 14.

Ovaj Ugovor sklopljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od čega Nositelju izrade plana pripadaju 3 primjerka, dok 2 primjerka zadržava Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu plana.

Klasa: 350-01/12-01/10

Ur. broj: 2170-09-03/05-14-26

Viškovo, 26. ožujka 2014.

Investitor/Osiguravatelj sredstava
za izradu plana:Nositelj izrade plana:

GROZDANA MIHELIĆ OPĆINA VIŠKOVO

zastupano po
Općinskoj načelnici

Sanji Udović, dipl. oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=886&mjesto=51216&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr