SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 9. Četvrtak, 10. travnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

66.

Na temelju članka 29. stavak 3. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05, 75/09 i 14/14) i članka 28. točka 18. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 41/09; 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština, na 8. sjednici održanoj dana 27. ožujka i 3. travnja 2014. donijela je

ODLUKU
o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja
za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta
broj VIII/130 »Tramuntana«

I.

Osniva se Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/ 130 »Tramuntana« (u daljnjem tekstu: Komisija) u sljedećem sastavu:

1. Gerhard Lempl, dipl.ing. - pročelnik Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj - predsjednik;

2. Mr. sc. Blaženka Kulić, savjetnica za lovstvo i šumarstvo II u Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj - članica;

3. Kristijan Jurjako, gradonačelnik Grada Cresa - član.

Za zamjenike članova Komisije imenuju se:

1. Dr. sc. Hrvoje Pende, savjetnik za razvoj turističkih proizvoda II u Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj;

2. Danijela Perković, savjetnica za konkurentnost i EU projekte II u Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj,

3. Đanino Sučić, potpredsjednik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Zamjenici članova sudjeluju u radu Komisije u slučaju spriječenosti pojedinog člana Komisije.

II.

Zadaci Komisije su:

- raspisuje i provodi javni natječaj za davanje zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 »Tramuntana« u zakup;

- dostavlja Županijskoj skupštini izvješće o svom radu i predlaže odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/130 »Tramuntana«;

Komisija provodi postupak sukladno Odluci o načinu provedbe javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije.

III.

Komisija odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik Komisije.

Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova.

O svakoj održanoj sjednici vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju nazočni članovi odnosno zamjenici članova Komisije.

IV.

Članu Komisije, za nazočnost sjednici pripada neto naknada u visini dnevnice za službena putovanja koja se priznaje zaposlenima u upravnim tijelima Primorsko- goranske županije kao i naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice, ako je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.

Iznimno pravo na naknadu ne pripada članovima Komisije zaposlenima u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije kao ni članovima Komisije koji nemaju pravo na naknadu temeljem posebnog zakona.

V.

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj.

VI.

Komisija prestaje s radom nakon što Županijska skupština donese odluku iz točke II. stavka 1. podstavak 2. ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-58

Rijeka, 3. travnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr