SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA SKRAD

11.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13 i 28/13) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 24. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Općine Skrad

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Općine Skrad, način izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije, te troškovi izdavanja.

Članak 2.

Službeno glasilo Općine Skrad tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Skrad, donosi Općinsko vijeće Općine Skrad, a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuju obvezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i svih drugih akata Općinskog vijeća Općine Skrad, općinskog načelnika Općine Skrad i njihovih radnih tijela, čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom Općine Skrad i drugim propisima.

Naziv službenog glasila Općine Skrad je »Službene novine Općine Skrad« (u daljnjem tekstu »Službene novine«).

Članak 3.

U »Službenim novinama« objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Općinskog vijeća i općinskog načelnika za koje Općinsko vijeće ili općinski načelnik odrede da se objave, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Općinsko vijeće.

Članak 4.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata općinskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina«.

Uredništvo čine tri člana, i to općinski načelnik, referent za opće i administrativne poslove i referent za komunalne poslove.

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je općinski načelnik.

Sjedište uredništva je u zgradi Općine Skrad u Skradu, Josipa Blaževića-Blaža 8.

Članak 5.

»Službene novine« se obvezno izdaju nakon svake sjednice Općinskog vijeća.

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje prvi radni dan nakon dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku donosi glavni i odgovorni urednik.

Članak 6.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 7.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Općine Skrad, a korisnicima se dostavljaju u pismenom obliku.

»Službene novine« se obvezno i besplatno dostavljaju u pisanom obliku:

- Primorsko-goranskoj županiji,

- Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji,

- Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA)

- Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

»Službene novine« se, na zahtjev, u pisanom obliku besplatno dostavljaju članovima Općinskog vijeća Općine Skrad, općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika.

»Službene novine« se mogu, na zahtjev, dostavljati besplatno u pisanom obliku i drugim osobama.

Nakladu »Službenih novina« određuje odgovorni urednik.

Članak 8.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u Proračunu Općine Skrad.

Članak 9.

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/14-01/3

Ur. broj: 2112/04-14-01-01

Skrad, 25. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51311&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr