SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA SKRAD

2.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10) i članka 32. Statuta Općine Skrad (»Službene novine PGŽ« broj 18/13 i 28/13), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 24. ožujka 2014. godine donosi

ODLUKU
o kreditnom zaduženju Općine Skrad kod
Erste & Steiermärkische bank d.d.

Članak 1.

Općina Skrad će se zadužiti uzimanjem dugoročnog financijskog kredita bez valutne klauzule kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a, za financiranje projekta »Rekonstrukcija kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Sleme Skradsko - Žrnovac«.

Članak 2.

Općina Skrad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

- iznos kredita: 650.000,00 kuna

- nominalna kamatna stopa: 4,89% godišnje, fiksna

- metoda obračuna kamate: proporcionalna metoda

- iznos kamata: 30.857,94 kuna

- poček: bez počeka

- rok otplate: 2 godine u 8 tromjesečnih rata, uz mogućnost prijevremene otplate bez naplate naknade

- naknada za odobrenje kredita: 1.300,00 kuna

- sredstva osiguranja kredita: zadužnica Općine Skrad.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da zaključi ugovor o kreditu sa Erste & Steiermarkische bank d.d. po dobivenoj suglasnosti Vlade RH o zaduženju.

Članak 4.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti Vlade RH o zaduženju.

Klasa: 330-01/14-01/1

Ur. broj: 2112/04-14-01-10

Skrad, 25. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51311&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr