SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA KOSTRENA

25.

Na temelju članka 12. stavka 1. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 7. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 74. i 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, dana 28. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o postupku preoblikovanja Županijske lučke uprave
Bakar-Kraljevica-Kostrena

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Kostrena suglasno je s postupkom preoblikovanja dosadašnje Ustanove Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica u »Županijsku lučku upravu Bakar-Kraljevica-Kostrena« radi upravljanja, održavanja i izgradnje luke lokalnog značaja i to luke Žurkovo u dijelu i luke Podurinj u dijelu na području Općine Kostrena, a sve sukladno Prostornom planu Općine Kostrena(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 07/01, 22/01, 20/07, 23/07) i Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 32/11 i 117/12).

Članak 2.

Utvrđuje se da je postojeća/dosadašnja Ustanova »Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica« sa sjedištem u Kraljevici, Frankopanska 1/A, upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, rješenjem broj: Tt-99/1800-2 od 01.10.1999, Tt-06/659-2 od 07.04.2006, Tt-13/8884-2 od 18.12.2013., MBS: 040148726, čiji je osnivač Primorsko- goranska županija, radi upravljanja, održavanja i izgradnje te korištenja luka lokalnog značaja: Bakar, Bakarac, Črišnjeva, Kraljevica, Carovo, Trnova, Dumboka, Neriz, Dobra i Lipica.

Ovom Odlukom Općina Kostrena suglasna je da Primorsko-goranska županija - osnivač Ustanove iz stavka 1. ovoga članka dovrši postupak promjene naziva Ustanove i obavi preoblikovanje Ustanove »Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica« u Ustanovu »Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena«.

Članak 3.

Novi suosnivač Ustanove iz članka 1. ove Odluke, uz Grad Bakar i Grad Kraljevicu je i Općina Kostrena na čijem području se nalaze luke lokalnog značaja Žurkovo u dijelu i Podurinj u dijelu.

Članak 4.

Ovlašćuje se Primorsko-goranska županija da kao osnivač Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica pripremi odgovarajuće prijedloge općih akata i drugih akata potrebnih za preoblikovanje dosadašnje Ustanove u »Županijsku lučku upravu Bakar-Kraljevica-Kostrena«.

Članak 5.

Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Kostrena da u ime i za račun Općine Kostrena poduzme sve potrebne radnje vezane uz formiranje »Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-23

Kostrena, 28. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51221&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr